Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Α Τάξης ΠΕΠΑΛ: Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Α Τάξης ΠΕΠΑΛ: Τροποποίηση Απόφασης ως προς την ανάθεση των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα.

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Α Τάξης ΠΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ9/143775/Δ4 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υφυπουργών ΠΑΙΘΑ κας Ζέττας Μακρή και κας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 7403/28-12-2023, τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ).

Η τροποποίηση έχει να κάνει ως προς τις περιπτώσεις Β, Δ και ΣΤ των οδηγιών αναθέσεων, στις οποίες προστίθεται η λέξη «Π.ΕΠΑ.Λ.» και ως προς την περίπτωση Ε, όπου η ανάθεση των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Π.ΕΠΑ.Λ. ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή/τριας του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. και οι οποίες περιπτώσεις διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής:

Ακολουθεί η ΚΥΑ

Αριθμ. Φ9/143775/Δ4 – ΦΕΚ Β 7403/28-12-2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/ Δ4/17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

…αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/ 17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργικής απόφασης ως προς τις περιπτώσεις Β, Δ και ΣΤ των οδηγιών αναθέσεων, στις οποίες προστίθεται η λέξη «Π.ΕΠΑ.Λ.» και ως προς την περίπτωση Ε, όπου η ανάθεση των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Π.ΕΠΑ.Λ. ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή/τριας του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. και οι οποίες περιπτώσεις διαμορφώνονται αντίστοιχα ως εξής:

Οδηγίες:

«Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.). Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α’ ανάθεση. Αντίστοιχα στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.). Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β’ ανάθεση.

Δ. Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς. Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος και στους υπευθύνους Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ., εφόσον:

α) έχουν σε πρώτη ανάθεση το ανωτέρω μάθημα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,

β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ – Π.ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,

γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ., και

δ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ. Η ανάθεση του ανωτέρω μαθήματος γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ/Π.ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ..

Ε. Αναφορικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., oι αναθέσεις σε κλάδους εκπαιδευτικών, γίνονται με βάση τις ενότητες των ανωτέρω μαθημάτων. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ειδικότερη συνάφεια της διδασκόμενης ενότητας με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού καθώς και με τα εξειδικευμένα προσόντα του (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, επαγγελματική εμπειρία κ.α.) με προτεραιότητα στους συναφείς τίτλους.

Προτείνεται η συνδιδασκαλία που εξυπηρετεί τη διαθεματική προσέγγιση και προωθεί τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων με στόχο την ανάδειξη των ανωτέρω μαθημάτων. Δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης των μαθημάτων και στους υπευθύνους Τομέα και Εργαστηρίων Ε.Κ., εφόσον:

α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των Π.ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά,

β) το Ε.Κ. και το Π.ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα,

γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και

δ) η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ. Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Π.ΕΠΑ.Λ. ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή/τριας του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ.

ΣΤ. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.». Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/116550/Δ4/ 17-09-2021 (Β’ 4367) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ9/92688/Δ4/23-08-2023 (Β’ 5188) υπουργική απόφαση.

Δείτε σχετικά

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ 

ΦΕΚ: Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ

Αναθέσεις μαθημάτων ΠΕΠΑΛ Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης 

Αναθέσεις μαθήματος Χημείας ΠΕΠΑΛ Α’ Τάξης: Τροποποίηση Απόφασης

Πριν φύγετε

 Η Επιτροπή Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό | Απόφαση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση