Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικού Λυκείου-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ-Γυμνασίου-Εργαστηρίων Δεξιοτήτων-Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ – Παράθεση Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ.

Αναθέσεις μαθημάτων

Ακολούθως παρατίθενται τα ΦΕΚ με τις Υπουργικές Αποφάσεις αναθέσεων μαθημάτων σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ, Εργαστήρια Δεξιοτήτων Πρωτοβάθμιας και Γυμνασίου, Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ, καθώς και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις Υπουργικών Αποφάσεων.

Αναλυτικά

1. Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Με την υπ. αριθμ. 85980/Δ2 Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2737 – 04.07.2020 οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ B 2737 – 04.07.2020

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποί- οι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

2. Τροποποίηση απόφασης αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. 117399/Δ2 – ΦΕΚ B 4433 – 25.09.2021 τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 Υπουργική Απόφαση “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β΄ 2737) ως προς την ανάθεση του μαθήματος Ελληνική Γλώσσα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου η οποία ορίζεται ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ B 4433 – 25.09.2021

3. Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης μαθημάτων Λυκείου

Με την υπ. αριθμ. 97911/Δ2 Απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β΄ 2737).

Tο μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν ως Β΄ ανάθεση και οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ88.01.

Δείτε το ΦΕΚ B 3215 – 03.08.2020

4. Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ Β 1664/15-5-2018

5. Τροποποίηση Απόφασης ανάθεσης μαθημάτων ΕΠΑΛ 

Με την υπ. αριθμ. Φ22/18418/Δ4 τροποποιείται η Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) Υπουργική απόφαση περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις τεχνολογικών – επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το ΦΕΚ B 453 – 13.02.2020 

6. Αναθέσεις Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο: Συμπλήρωση απόφασης 

Με την υπ. αριθμ. 94222/Δ2 Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3782/13-8-2021 συμπληρώθηκε η υπό στοιχεία 85980/Δ2/04-07- 2020 Υπουργική Απόφαση “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου” (Β’ 2737)

Δείτε το ΦΕΚ Β 3782/13-8-2021 

7. Αναθέσεις Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Αναθέσεις στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια

8. Αναθέσεις Α Τάξης ΠΕΠΑΛ

Με την Απόφαση υπ. αριθμ. Φ9/116550/Δ4  – ΦΕΚ B 4367 – 22.09.2021 ορίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Δείτε το ΦΕΚ B 4367 – 22.09.2021 

9. Αναθέσεις Β’ Τάξης ΠΕΠΑΛ

Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Δείτε το ΦΕΚ Β 4983/26-9-2022

10. Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ

Στο ΦΕΚ B 3339 – 10.08.2020 ορίζονται οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και Λυκείου Ε.Α.Ε., ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ B 3339 – 10.08.2020

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές | Παράθεση νομοθεσίας 

Ωράριο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Απαλλαγή μαθητών από Θρησκευτικά-Φυσική Αγωγή-Μουσική: Oρίζονται όροι και προϋποθέσεις σε Υ.Α

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Εκπαιδευτικός ΠΕΠΑΛ σε

    Υπάρχει ΦΕΚ για τις αναθέσεις στην Γ’ τάξη των ΠΕΠΑΛ ???

Γράψτε μία απάντηση