Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ: Απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη – ΦΕΚ B 3339 – 10.08.2020.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου ΕΑΕ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ B 3339 – 10.08.2020 οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και Λυκείου Ε.Α.Ε., οι οποίες ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ Ε.Α.Ε.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραμμα-
τεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
από Μετάφραση
ΠΕ02
Μαθηματικά ΠΕ03 ΠΕ04.01, ΠΕ86
(με πτυχίο
Μαθηματικών ή
Πληροφορικής)
ΠΕ04 (02, 03, 04,
05)
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ03,
ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
ΠΕ81
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04,
05)
ΠΕ88.01
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05)
ΠΕ87.01, ΠΕ88.01
Γεωλογία-Γεωγραφία ΠΕ04(03, 05) ΠΕ04 (01, 02, 04),
ΠΕ80 (με προτεραι-
ότητα πρώην ΠΕ15)
ΠΕ03, ΠΕ85 (με
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08),
ΠΕ88.01
Οικιακή Οικονομία ΠΕ80 (με προτε-
ραιότητα πρώην
ΠΕ15)
ΠΕ78, ΠΕ88.01 ΠΕ11, ΠΕ87.01,
ΠΕ87.02
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ34, ΠΕ78
ΠΕ01
Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή
ΠΕ78 ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09 και
ΠΕ15)
Θρησκευτικά ΠΕ01 ΠΕ02
Αγγλικά ΠΕ06
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
Τεχνολογία και
Πληροφορική
Τεχνολογία ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83,
ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88,
ΠΕ89
Πληροφορική ΠΕ86
Πολιτισμός και Δρα-
στηριότητες
Μουσική ΠΕ79.01 (με προ-
τεραιότητα πρώην
ΠΕ16.01)
ΤΕ16
Καλλιτεχνικά ΠΕ08 ΠΕ89.01

 

ΛΥΚΕΙΟ Ε.Α.Ε.
Α ΄ Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
ΠΕ02
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02

 

Μαθηματικά Άλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσικές Επιστήμες Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04,
05)
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04,
05)
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04(01, 02, 05),
ΠΕ87.01, ΠΕ88.01
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ78
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
ΠΕ78, ΠΕ80 (με
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)
ΠΕ02
Θρησκευτικά ΠΕ01
Αγγλικά ΠΕ06
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ86

 

Β΄ Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας-Κοινού Προγράμματος Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
ΠΕ02
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Μαθηματικά Άλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσικές Επιστήμες Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04,
05)
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04,
05)
Βιολογία ΠΕ04(04, 03) ΠΕ04(01, 02, 05),
ΠΕ87.01, ΠΕ88.01
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ ΠΕ86
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ78
Φιλοσοφία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ01, ΠΕ78
Θρησκευτικά ΠΕ01
Αγγλικά ΠΕ06
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΠΕ02
Λατινικά ΠΕ02

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04(02, 03, 04, 05)
Μαθηματικά ΠΕ03

 

Γ΄ Τάξη
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ78
Μαθηματικά ΠΕ03
Αγγλικά ΠΕ06
Φυσική Αγωγή ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02
Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021) ΠΕ78 (με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ10)
ΠΕ80 (με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)
Λατινικά (από το σχολικό έτος 2021-2022 και
εφεξής)
ΠΕ02

 

Ομάδα Προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά (για τους μαθητές και τις
μαθήτριες που επιλέγουν το 2ο Επιστημονικό
Πεδίο)
ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05)
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην 12.08)
ΠΕ04 (01,03,04,05)
Βιολογία (για τους μαθητές και τις μαθήτριες
που επιλέγουν το 3ο Επιστημονικό Πεδίο)
ΠΕ04(03, 04) ΠΕ04 (01,02,05),
ΠΕ88.01
ΠΕ87.01

 

Ομάδα Προσανατολισμού
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Οικονομία ΠΕ80 (με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)
ΠΕ78
Πληροφορική ΠΕ86

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

4. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

5. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

6. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε το ΦΕΚ B 3339 – 10.08.2020

Δείτε επίσης

Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων ΕΑΕ | ΦΕΚ
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου | ΦΕΚ
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ειδικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας | Εγκύκλιοι
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Βαγγέλης Φούκας σε

    Καλησπερα σας κ.Βουγια. Εχετε πληροφορηση για το ποτε ξεκιναει η πρωτη φαση αναπληρωτων ;

Γράψτε μία απάντηση