Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναβάθμιση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων επέκτασης, εξέλιξης και κάλυψης αναγκών 2023-25

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναβάθμιση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων επέκτασης και εξέλιξης και κάλυψης αναγκών της περιόδου 2023-2025, στο ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Αναβάθμιση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Το ΥΠΑΙΘ, καλεί το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναφορικά με την κάλυψη αναγκών για την περίοδο 2023-2025 του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω άξονα Προτεραιότητας του ΤΠΑ.

Στόχος

Στόχος είναι, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), η υποστήριξη της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με ασφάλεια όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και φορείς του ΥΠΑΙΘ.

Μέσω του ΠΣΔ, το ΥΠΑΙΘ παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα ειδικά σχεδιασμένες ψηφιακές υπηρεσίες μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, ακόμα και στα πλέον απομακρυσμένα.

Ποσό που θα δαπανηθεί

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 4.600.000,00.€.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα ενταχθούν στον Α.Σ. 3 και συγκεκριμένα στο ΑΠ 3.8 δράση 3.8.6 Υποστήριξη του Ψηφιακού Σχολείου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (“e-gif”) (Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012-Β’ 1301).

Επισημαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν  πρέπει να είναι “ανοικτής” αρχιτεκτονικής (ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το λογισμικό εφαρμογών) και να χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία, μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών, τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να παραδίδει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ τον πηγαίο κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωσή του σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του ν.4727/2020 (Α’184). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο ν.4727/2020 (Α’184).

Δείτε την Πρόσκληση για επέκταση και εξέλιξη του ΠΣΔ 2023-25 ΕΔΩ 

Δείτε επίσης

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα: Παράταση της ΠΥΣ 33/2006 έως την 30η.06.2023 

 Στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών 2022-23 και μόνιμων διορισμών τα 3 τελευταία χρόνια από το ΥΠΑΙΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση