Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικού σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικού σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για εν μέρει αναμόρφωση Πίνακα κατάταξης ΑΣΕΠ.

Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικού

Σε συμμόρφωση αμετάκλητης Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, διορίζεται αναδρομικά από 10.8.2021 ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης η ΡΕΝΤΑ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, εγγεγραμμένη στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης, όπως δημοσιεύθηκε κατόπιν αναμορφώσεως στο Γ΄ 378/2024, με σειρά πίνακα α/α 184 και σύνολο μορίων 143,5 στην περιοχή Μεσσηνίας Α/θμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία.

Η διοριζόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί η Απόφαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β’

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 942/τ.Γ΄/22-3-2024

Μαρούσι, 19/3/2024

Αρ. Πρωτ.: 28357/Ε1

Θέμα: Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, εγγεγραμμένης στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ κατόπιν εν μέρει αναμόρφωσής του (ΦΕΚ 378 Γ΄/1- 2-2024) σε εκτέλεση της αριθμ. 1883/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΙΑ΄ Τμήματος Ακυρωτικής Διαδικασίας).

Με την υπό στοιχεία 28357/Ε1/19.03.2024 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), των άρθρων 53-67 (Κεφ. Ε΄) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 62, του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄133), το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), το π.δ. 77/2023 (Α΄ 130), την υπό στοιχεία 130500/Γ2/13.11.2023 (ΑΔΑ:67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., την υπό στοιχεία 1ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 45) προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), τον αναμορφωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π., υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ΄378/1-2-2024), σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρ. 1883/2023 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στον οποίο η υποψήφια εκπαιδευτικός Ρέντα-Τσιρώνη Παυλίνα του Χρήστου εντάχθηκε και κατατάχθηκε στη σειρά 184 με σύνολο μορίων 143,5 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 53/23.01.2024 Απόφαση του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., την υπό στοιχεία 95849/Ε1/2-8-2021 (ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ – Γ΄ 1818) απόφαση διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την υπό στοιχεία 2/113284/ΔΠΓΚ/20-12- 2023 (ΑΔΑ: 6Ρ8ΤΗ-Η72) βεβαίωση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για διορισμούς και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν.4646/2019 και την υπό στοιχεία 25358/Ε1/11.3.2024 αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό της Ρέντα Τσιρώνη Παυλίνας, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρ. 1883/2023 αμετάκλητη Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 95849/Ε1/2-8-2021 (ΑΔΑ: 63Ν946ΜΤΛΗ-ΔΧΣ – Γ΄ 1818/10-8-2021) απόφαση και διορίζεται αναδρομικά από 10.8.2021 ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης η ΡΕΝΤΑ-ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, εγγεγραμμένη στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης, όπως δημοσιεύθηκε κατόπιν αναμορφώσεως στο Γ΄ 378/2024, με σειρά πίνακα α/α 184 και σύνολο μορίων 143,5 στην περιοχή Μεσσηνίας Α/θμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και τη θέτουμε στη διάθεση της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Η διοριζόμενη οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. /Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: 3869534110/20.03.2024).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1730/20.03.2024).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε επίσης

Κενά μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2024 | Πίνακες 

Ολοκληρώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2024: Ποσοστό ικανοποίησης 45,5% 

Ποινές για κινητά στα σχολεία-Oριστική αποβολή για όσους αναρτούν βίντεο και εκθέτουν συμμαθητές τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση