Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανισοκατανομή Τμημάτων Ενταξης σε Μαγνησία-Τρίκαλα: Τι λέει η Υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή-Τα δεδομένα των Τ.Ε. στη Β/θμια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανισοκατανομή Τμημάτων Ενταξης σε Μαγνησία-Τρίκαλα: Τι λέει η Υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή-Τα δεδομένα των Τ.Ε. στη Β/θμια – Απάντηση σε Επερώτηση στη Βουλή.

Ανισοκατανομή Τμημάτων Ενταξης

Γραπτή απάντηση στη Βουλή έδωσε η Υφ. ΠΑΙΘΑ κα Ζ. Μακρή στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και συγκεκριμένα κατατεθείσας Επερώτησης της “Νίκης” με θέμα “Ανισοκατανομή Τμημάτων Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους νομούς Μαγνησίας και Τρικάλων”, σχετικά με το επιστημονικό κριτήριο με το οποίο ιδρύθηκαν 11 από τα 48 νέα Τμήματα Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας, εκλογική περιφέρεια της Υφυπουργού, τη στιγμή που υπήρχαν ήδη 15 Τμήματα Ένταξης στον ίδιο νομό, την πραγματική ανάγκη που επέβαλε την ίδρυση των τελευταίων 6 Τμημάτων Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας μία ημέρα πριν τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου2023 και το γιατί δεν επιλέχθηκε να γίνει πρώτα ίδρυση Τμημάτων Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. σε νομούς όπου δεν υπάρχει κανένα τέτοιο, όπως στον εξίσου μεγάλο νομό Τρικάλων.

Δείτε αναλυτικά την Ερώτηση ΕΔΩ

Απαντώντας η κα Μακρή κατέθεσε μεταξύ άλλων τις Ενταξιακές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, τα δεδομένα των Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης και στοιχεία για τους Νομούς Τρικάλων και Μαγνησίας.

Τι είπε η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ

Βασικό στόχο και σκοπό της εκπαίδευσης αποτελεί η «….. ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». (άρθ. 1,παρ. 1 του ν.1566/1985 (Α΄167).

Έτερο στόχο αποτελεί η σύγχρονη επικρατούσα διεθνώς τάση για εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο τυπικό σχολείο.

Ενταξιακές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί:

– τα Τμήματα Ένταξης, τα οποία ιδρύθηκαν και λειτουργούν με σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο περιβάλλον της τάξης, στο σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ένταξη και ενσωμάτωσή του στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται, μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εντός του περιβάλλοντος της τάξης και την ανάπτυξη συνεργασίας του εκπαιδευτικού του Τμήματος Ένταξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Γίνεται διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών και των δραστηριοτήτων καθώς και κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, 2 με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, όπως ορίζεται και στις διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199).

– ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης που αφορά σε μαθητές που με κατάλληλη ατομική υποστήριξη μπορούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης. (άρθ. 6 του ν. 3699/2008)

– ο θεσμός των EΔΥ [Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης) που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους όπως επίσης και την υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης (άρθ. 17 ν . 4823/2021 (Α΄136)].

Τα δεδομένα των Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης είναι τα εξής:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Από τα 799 Τμήματα Ένταξης σε Γ/σια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, τα 354 αφορούν σε συστεγαζόμενες /γειτονικές σχολικές μονάδες και σε αρκετές περιπτώσεις οι συστεγάσεις/γειτνιάσεις μπορεί να αφορούν και σε τέσσερις (4) σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης.

Στην ισχύουσα νομοθεσία της παρ. γ.αα. του άρθ.6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προβλέπεται ότι,

«… Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ.». Έτσι, στις καλυπτόμενες σχολικές μονάδες από ΤΕ μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι συστεγαζόμενες/γειτονικές.

Επίσης, προκειμένου να εξεταστεί η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων τυπικής και ειδικής εκπ/σης, η προαγωγή τους, η ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια τυπικής και ειδικής Εκπ/σης, όπως επίσης και η ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν.1966/1991(Α΄/147) όπως ισχύουν, της παρ. 15 του άρθ. 59 του ν.3966/2011 (Α΄/118), σύμφωνα με τα οποία πριν προβεί το Υπ. Παιδείας στην ίδρυση σχολικών μονάδων εξασφαλίζει από τους οικείους Δήμους δια των θεσμοθετημένων τους οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, Οικονομική Υπηρεσία) βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης αυτών, όπως επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου για το σκοπό αυτό.

Μετά την διαπίστωση της εξασφάλισης της στέγης και των λοιπών νομίμων και αναγκαίων προϋποθέσεων, εξετάζεται η απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ αφενός της ανάγκης ύπαρξης του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών σε όλη την επικράτεια και αφετέρου των σκοπών της εκπαίδευσης που περιγράφησαν παραπάνω.

Στην με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) Εγκύκλιο – Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων για την δημιουργία Τμημάτων Ένταξης, προσδιορίστηκε ότι:

«Για την πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη: α. η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής εξαντλώντας τις δυνατότητες που έλκονται από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181), β. οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων και οι μεταξύ τους χιλιομετρικές αποστάσεις, γ…».

Τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν υπόψη κατά τις αποφάσεις ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης, όπως επίσης και συγκριτικά στοιχεία που σχετίζονται με δημογραφικά στοιχεία, με κατανομή πληθυσμού ανά περιοχή, με το πλήθος των υφιστάμενων σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην περιοχή ή και ανά σχολική μονάδα, το πλήθος των φοιτούντων μαθητών, την αξιοποίηση των υφιστάμενων Τμημάτων Ένταξης σε σχέση με τον έτερο ενταξιακό θεσμό της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης κλπ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool», ο αριθμός μαθητών που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχεται σε 7.363 μαθητές στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και σε 12.737 μαθητές στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ανήκουν και τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος, με τις δικές τους ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες υποστήριξης του μαθητικού τους πληθυσμού. Ο μεγαλύτερος αριθμός αναγκών για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα σχολεία της Μαγνησίας καταγράφεται και στα σχετικά αιτήματα για έγκριση Παράλληλης Στήριξης, όπου για το σχολικό έτος 2023-24 κατατέθηκαν 34 αιτήματα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ενώ από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κατατέθηκαν 17 αιτήματα.

Συμπληρωματικά κάνουμε γνωστό ότι το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του σχεδιασμού του για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, προβλέπει την υποστήριξη της Ισότιμης Πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση μέσα από την υποστήριξη και αναβάθμιση των ενταξιακών θεσμών του (Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, ΕΔΥ, ΚΕΔΑΣΥ) στην κατεύθυνση σταθερής παρουσίας εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και διεπιστημονικών ομάδων στα σχολεία μας.

Επιπλέον σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.002506/ΕΞ/29-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, «…Στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων είναι ιδρυμένα και λειτουργούν οχτώ τμήματα ένταξης στα εξής Γυμνάσια της περιοχής μας: 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης», 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων, Γυμνάσιο Πύλης, 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας και Γυμνάσιο Φαρκαδόνας».

Δείτε επίσης

Αριθμός Τμημάτων Ενταξης ανά ΠΔΕ 

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχ/σμό της Εκπ/σης-Πρόσκληση για προτάσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση