Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντικατάσταση πτυχίων ΕΒΠ: Εσφαλμένη αναγραφή ειδικότητας σε πτυχία Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντικατάσταση πτυχίων ΕΒΠ: Εγγραφο το Υπουργείου Παιδείας προς τις ΠΔΕ και ΔΔΕ για εσφαλμένη αναγραφή ειδικότητας σε πτυχία Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου. Ανάγκη διόρθωσης με αίτηση του υποψηφίου.

Αντικατάσταση πτυχίων ΕΒΠ: Εσφαλμένη αναγραφή ειδικότητας σε πτυχία Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου

Το Εγγραφο του Υπουργείου

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση πτυχίων Δ.Ε.»

 Η Διεύθυνση Διορισμών, Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας ενημέρωσαν τη Διεύθυνσή μας ότι κατά τη διάρκεια καταχώρισης στοιχείων των υποψηφίων μελών κλάδου ΔΕ 01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εντοπίστηκαν πτυχία Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου στα οποία υπάρχει εσφαλμένη αναγραφή της ειδικότητας «Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων» αντί του ορθού «Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων», με συνέπεια την αδυναμία καταχώρισης του σχετικού στοιχείου βάσει της αναπτυσσόμενης λίστας του ΟΠΣΥΔ. Ύστερα από σχετική έρευνα της Διεύθυνσής μας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα σφάλματα:

 1. Πτυχία Τ.Ε.Λ. με τομέα «Βρεφοκόμων» αντί του ορθού «Κοινωνικών Υπηρεσιών» και ειδικότητα «Βρεφοκομίας/Κοινωνικών Υπηρ.» αντί του ορθού «Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων».

 

 1. Πτυχία Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου με ειδικότητα «Βρεφοκομία-Παιδοκομία» αντί του ορθού «Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων».
 2. Αποδεικτικά πτυχίων Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου με ειδικότητα «Βρεφοκομία-Παιδοκομία» αντί του ορθού «Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων».

Δείτε την Αίτηση για ΠΔΕ – ΟΠΣΥΔ

Επειδή η εσφαλμένη αναγραφή ειδικότητας ή/και τομέα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του/της αποφοίτου αλλά αποτελεί σφάλμα της Διοίκησης, καθώς και χάριν προστασίας του δικαιώματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων (άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), οι σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. όπου διατηρείται το αρχείο των παλαιών τύπου σχολικών μονάδων Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Ε., οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται εσφαλμένη αναγραφή ειδικότητας ή/και τομέα:

Δείτε:

ΕΝΕΛΕΑ – ΑΣΕΠ: Τι ξεκαθαρίσθηκε για τις Αιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα διορισμών στην Ειδική Αγωγή

ΠΤΥΧΙΑ Τ.Ε.Λ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά με την αίτησή τους, προς τη σχολική μονάδα που τηρείται το αρχείο, το πρωτότυπο πτυχίο Τ.Ε.Λ. και η σχολική μονάδα εκδίδει αποδεικτικό πτυχίου που συμπληρώνεται χειρόγραφα, με την ορθή αναγραφή της ειδικότητας ή/και του τομέα και με τις υπογραφές του/της Διευθυντή/-ντριας και των καθηγητών/-τριών που αποτελούν τώρα το Σύλλογο Διδασκόντων. Παράλληλα, συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο λόγος επιστροφής του πρωτότυπου πτυχίου Τ.Ε.Λ. και της έκδοσης αποδεικτικού πτυχίου και ενημερώνεται το Μητρώο Μαθητών και το Πρωτόκολλο στο οποίο είχε υπογράψει ο/η ενδιαφερόμενος/η όταν είχε παραλάβει το πτυχίο Τ.Ε.Λ..

Στο αποδεικτικό πτυχίου Τ.Ε.Λ. αναγράφεται: «Στο όνομα του/της ιδίου/ας έχει εκδοθεί πτυχίο με αρ. πρωτ. …… τομέα «……………….» αντί του ορθού «………….………» και  ειδικότητα «………………………………… »

αντί του ορθού «………………………. ». Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της

ενδιαφερόμεν………..

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται μαζί με την αίτησή του/της, να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 στη Διεύθυνση του σχολείου, στην οποία θα αναφέρονται οι αποδέκτες που έχει κατατεθεί το εν λόγω πτυχίο και οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά, με ευθύνη

του/της ενδιαφερόμενου/νης. Ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράφει στο Πρωτόκολλο του ΕΠΑ.Λ. ότι παρέλαβε το αποδεικτικό πτυχίου. Το πρωτότυπο πτυχίο φυλάσσεται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ..

Δείτε:

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας – Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

 ΠΤΥΧΙΑ Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά με την αίτησή τους, προς τη σχολική μονάδα που τηρείται το αρχείο, το πρωτότυπο πτυχίο Τ.Ε.Ε. και η σχολική μονάδα εκδίδει ηλεκτρονικά αποδεικτικό πτυχίου, με την ορθή αναγραφή της ειδικότητας ή/και του τομέα και με τις υπογραφές του/της Διευθυντή/-ντριας και των καθηγητών/-τριών που αποτελούν τώρα το Σύλλογο Διδασκόντων. Παράλληλα, συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο λόγος επιστροφής του πρωτότυπου πτυχίου Τ.Ε.Ε. και της έκδοσης αποδεικτικού πτυχίου και ενημερώνεται το Μητρώο Μαθητών και το Πρωτόκολλο, στο οποίο είχε υπογράψει ο/η ενδιαφερόμενος/η όταν είχε παραλάβει το πτυχίο Τ.Ε.Ε..

Στο αποδεικτικό πτυχίου Τ.Ε.Ε. αναγράφεται: «Στο όνομα του/της ιδίου/ας έχει εκδοθεί πτυχίο με αρ. πρωτ. …… τομέα «……………….» αντί του ορθού «………….………» και  ειδικότητα «………………………………… »

αντί του ορθού «………………………. ». Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της

ενδιαφερόμεν………..

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται μαζί με την αίτησή του/της, να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 στη Διεύθυνση του σχολείου, στην οποία αναφέρονται οι αποδέκτες που έχει κατατεθεί το εν λόγω πτυχίο και οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά, με ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/νης. Ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράφει στο Πρωτόκολλο του ΕΠΑ.Λ. ότι παρέλαβε το αποδεικτικό πτυχίου. Το πρωτότυπο πτυχίο φυλάσσεται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ..

Αντικατάσταση πτυχίων ΕΒΠ

 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΩΝ Τ.Ε.Λ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά με την αίτησή τους, προς τη σχολική μονάδα που τηρείται το αρχείο, το αποδεικτικό πτυχίου Τ.Ε.Λ. και η σχολική μονάδα εκδίδει νέο αποδεικτικό πτυχίου που συμπληρώνεται χειρόγραφα, με την ορθή αναγραφή της ειδικότητας ή/και του τομέα και με τις υπογραφές του/της Διευθυντή/-ντριας και των καθηγητών/-τριών που αποτελούν τώρα το Σύλλογο Διδασκόντων. Παράλληλα, συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο λόγος επιστροφής του εν λόγω αποδεικτικού πτυχίου Τ.Ε.Λ. και της έκδοσης νέου

αποδεικτικού πτυχίου και ενημερώνεται το Μητρώο Μαθητών και το Πρωτόκολλο, στο οποίο είχε υπογράψει ο/η ενδιαφερόμενος/η όταν είχε παραλάβει το πτυχίο Τ.Ε.Λ. καθώς και το παλαιό αποδεικτικό πτυχίου.

Στο νέο αποδεικτικό πτυχίου Τ.Ε.Λ. αναγράφεται: «Στο όνομα του/της ιδίου/ας είχε εκδοθεί πτυχίο με αρ. πρωτ. …… τομέα «……………….» αντί του ορθού «………….………» και ειδικότητα

«………………….» αντί του ορθού «…………………………» και αποδεικτικό πτυχίου με αρ. πρωτ. …… τομέα «……………….» αντί του ορθού «………….………» και ειδικότητα «………………….» αντί του ορθού «…………………………». Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμεν………..

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται μαζί με την αίτησή του/της, να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 στη Διεύθυνση του σχολείου, στην οποία αναφέρονται οι αποδέκτες που έχει κατατεθεί το εν λόγω πτυχίο ή/και αποδεικτικό πτυχίου και οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά, με ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/νης. Ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράφει στο Πρωτόκολλο του ΕΠΑ.Λ. ότι παρέλαβε το νέο αποδεικτικό πτυχίου. Το παλαιό αποδεικτικό πτυχίου φυλάσσεται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ..

Δείτε επίσης:

Αιτήσεις στην 1ΕΑ/2019: Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ΕΒΠ

Αντικατάσταση πτυχίων ΕΒΠ

 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΕ β’ κύκλου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά με την αίτησή τους, προς τη σχολική μονάδα που τηρείται το αρχείο, το αποδεικτικό πτυχίου Τ.Ε.Ε. και η σχολική μονάδα εκδίδει ηλεκτρονικά νέο αποδεικτικό πτυχίου, με την ορθή αναγραφή της ειδικότητας ή/και του τομέα και με τις υπογραφές του/της Διευθυντή/-ντριας και των καθηγητών/-τριών που αποτελούν τώρα το Σύλλογο Διδασκόντων. Παράλληλα, συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο λόγος επιστροφής του εν λόγω αποδεικτικού πτυχίου Τ.Ε.Ε. και της έκδοσης νέου αποδεικτικού πτυχίου και ενημερώνεται το Μητρώο Μαθητών και το Πρωτόκολλο, στο οποίο είχε υπογράψει ο/η ενδιαφερόμενος/η όταν είχε παραλάβει το πτυχίο Τ.Ε.Ε. καθώς και το παλαιό αποδεικτικό πτυχίου.

Στο νέο αποδεικτικό πτυχίου Τ.Ε.Ε. να αναγράφεται: «Στο όνομα του/της ιδίου/ας είχε εκδοθεί πτυχίο  με  αρ.  πρωτ.  ……  τομέα  «……………….»  αντί  του  ορθού  «………….………»  και ειδικότητα

«………………….» αντί του ορθού «…………………………» και αποδεικτικό πτυχίου με αρ. πρωτ. ……

τομέα  «……………….»  αντί  του  ορθού  «………….………»  και  ειδικότητα  «………………….»  αντί  του

 

ορθού «…………………………». Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμεν………..

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται μαζί με την αίτησή του/της, να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 στη Διεύθυνση του σχολείου, στην οποία αναφέρονται οι αποδέκτες που έχει κατατεθεί το εν λόγω πτυχίο ή/και αποδεικτικό πτυχίου και οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά, με ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/νης. Ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράφει στο Πρωτόκολλο του ΕΠΑ.Λ. ότι παρέλαβε το νέο αποδεικτικό πτυχίου.\

Το παλαιό αποδεικτικό πτυχίου φυλάσσεται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                               ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Δείτε την Εγκύκλιο

Δείτε:

Πρόσκληση για αιτήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ: Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και η Αίτηση

Εκδοση Προκηρύξεων 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 από ΑΣΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

3 Σχόλια

 1. konstantina d. σε

  Ως πτυχίο για την ειδικότητα των Ε.Β.Π. (και προυπόθεση για τους διορισμούς) δεν νοείται αποκλειστικά το πτυχίο πιστοποίησης ??

 2. konstantina d. σε

  Χαίρετε, προς τι οι διευκρινήσεις για τα πτυχία τεε και τελ των Ε.Β.Π ..? Αποκλειστικά και μόνον το πτυχίο της πιστοποίησης (ως πτυχίο) δεν είναι η προυπόθεση για ένταξη στους πίνακες διορισμών ???

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ετσι πιστεύουμε και εμείς. Ομως το συγκεκριμένο έγγραφο είναι του Υπουργείου. “Χάριν προστασίας του δικαιώματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων” αναφέρει.

Γράψτε μία απάντηση