Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου-Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου-Τροποποιήθηκε η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη.

Αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2561/19-4-2023 η Απόφαση υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996/οικ.6766 του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/ οικ. 858/19-1-2023 (Β’ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6- 4ΘΨ) Απόφαση με θέμα “Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου“.

Συγκεκριμένα η παρ. 4 του άρθρου 5 “Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πέραν της ενεργειών της παρ. 3, διερευνά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες του οργάνου ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία και υπαιτίως καθυστέρησε την εξέταση της καταγγελίας” αντικαθίσταται ως εξής: “Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διερευνά και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες του οργάνου ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία και υπαιτίως καθυστέρησε την εξέταση της καταγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποβολής της καταγγελίας ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη“.

Επίσης η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 “α) ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη” αντικαθίσταται ως εξής: “α) ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη σύμφωνα με τον ν. 3896/2010 (Α’ 207) και τον ν. 4443/2016 (Α’ 232)”. 

Αναλυτικά το ΦΕΚ Β 2561/19-4-2023 

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/996/οικ.6766

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/ οικ. 858/19-1-2023 (Β’ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6- 4ΘΨ) απόφασης με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».

Άρθρο 1

1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/ οικ.858/19.1.2023 (Β’ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6- 4ΘΨ) απόφαση με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου», ως εξής:

1.1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «α) ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη σύμφωνα με τον ν. 3896/2010 (Α’ 207) και τον ν. 4443/2016 (Α’ 232)»,

1.2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πέραν της ενεργειών της παρ. 3, διερευνά και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες του οργάνου ενώπιον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία και υπαιτίως καθυστέρησε την εξέταση της καταγγελίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποβολής της καταγγελίας ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/ 946/οικ.858/19.1.2023, (Β’ 343, ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ) απόφαση.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σχετικά

Παρενόχληση στην εργασία: Απόφαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων στο Δημόσιο 

Δείτε επίσης

Ελεγχος ασθενούντων υπαλλήλων κατ’ οίκον | Τι ισχύει 

Νόμος 5043/2023: Διευθυντές-διορισμοί-ΑΕΙ-άδειες-επιδόματα ΑμεΑ-στέγαση σχολείων 

Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά: Πραγματοποίηση 3 Εργαστηρίων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση