Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας-ΦΕΚ B 5083 – 04.11.2021.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5083 – 04.11.2021 η Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών “Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας”.

Με την εν λόγω απόφαση

αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010.

Αναλυτικά
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010.

Άρθρο 2
Διαδικασία Πιστοποίησης από ΚΕ.Π.Α.

1. Η διαπίστωση της υπαγωγής στις παθήσεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 πραγματοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α., με βάση την αντιστοίχιση που παρατίθεται στο Παράρτη- μα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η υπαγωγή πιστοποιείται με εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Πρόσωπα που διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας δεν επαναξιολογούνται.

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας είτε

(α) δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., είτε

(β) ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύθηκαν μετά την αξιολόγησή από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας.

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προβαίνει σε αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου λαμβάνοντας υπόψη τις παθήσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα. 3.

Πρόσωπα που δεν διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, υποβάλλουν αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας, ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.

Άρθρο 3
Έλεγχος Εγκυρότητας

1. Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ελέγχουν την εγκυρότητα των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. με ανάκτηση αυτών από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής ανάκτησης των ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ο έλεγχος εγκυρότητας των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρονική υποβολή τους στα αντίστοιχα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο αιτών των απαλλαγών της παρούσας δύναται να κοινοποιεί ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), χωρίς να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της στα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 4
Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

1. Την υπό στοιχεία Δ18Α/5038263/23.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» (Β’ 2710), καταργείται.

2. Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. που περιλαμβάνουν αντιστοίχιση σύμφωνα με την κατά την παρ. 1 καταργούμενη απόφαση, γίνονται δεκτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ και προδήλως προκύπτει ότι οι σχετικές παθήσεις περιέχονται σε αυτές του Παραρτήματος της παρούσας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5083 – 04.11.2021 Αντιστοίχιση παθήσεων-Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Παράρτημα Αντιστοίχισης Παθήσεων

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ-Υποδείγματα Αιτήσεων και Διοικητικών Εγγράφων
Θέσεις εργασίας στο ΙΝ-ΕΣΑΜΕΑ: Για τη στελέχωση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Ερευνα ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ: Το “μετέωρο βήμα” της επαγγελματικής αποκατάστασης των Ελλήνων φοιτητών
Στο ΚΕΑΤ και Ειδικό Τυφλών Καλλιθέας ο Υπουργός Εργασίας Κ. Χατζιδάκης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση