Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απάντηση για παλιούς Πίνακες από Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απάντηση για παλιούς Πίνακες από Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή: Σε Ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) κου Βασιλείου Κεγκέρογλου.

Απάντηση για παλιούς Πίνακες

Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 1 περ. β του νόμου 4589/2019(ΦΕΚ 13 Α ́) επικαλείται η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη για να απαντήσει στην Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κος Β. Κεγκέρογλου με θέμα “Αποκλεισμός των εκπαιδευτικών από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης”.

Συγκεκριμένα η κα Υφυπουργός αναφέρει την παρακάτω πρόβλεψη του νόμου:

β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί.

Δείτε αναλυτικά την Απάντηση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 304/9-08-2019

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό304/9-08-2019, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα:

«Αποκλεισμός των εκπαιδευτικών από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»,

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του ν. 4589/2019(ΦΕΚ 13 Α ́) – ειδικότερα στα άρθρα 53 έως και 67 αυτού – τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης.

Βάσει των ανωτέρω εκδόθηκαν η αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Π/θμιας και Δ/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, η αριθμ. 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΤΕ και η αριθμ. 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΔΕ.

Στο άρθρο 63 παρ. 6 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι:

«6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων.

Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή».

Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 1 περ. β του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι:«1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου:

[….]β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί.

Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020».

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019» με την παρ. 2 του άρθρου 7ουτης ΠΝΠ 27/27-06-2019 (ΦΕΚ 106 Α ́).

Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 131407/Ε1/24-08-2019 (ΦΕΚ 3283 Β’)Υ.Α. με θέμα:

«Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019»,

η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019,

παρατείνεται έως και την, κατά περίπτωση, έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α ́13).

Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.πρωτ.133081/Ε1/28-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) Πρόσκληση-Υ.Α. της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. με θέμα:

«Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020», σύμφωνα με την οποία ως προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης περιοχών από τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στους πίνακες του σχολικού έτους 2018-2019, κατόπιν της παράτασης ισχύος τους, ορίζεται το διάστημα από 28-08-2019 έως και 02-09-2019.

Δείτε την Ερώτηση του Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ

_________________________

Δείτε επίσης

Προσλήψεις Ειδικής και Γενικής Α/θμιας 2019-20 Α Φάση | Ονόματα

Προσλήψεις Ειδικής και Γενικής Β/θμιας 2019-20 | Ονόματα

Κατανομή πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ

_________________________

Πριν φύγετε

Κατανομές ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ: Σάββατο 07 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ: Να δοθούν πιστώσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ με βάση ανάγκες των σχολείων

ΣΕΕΠΕΑ Κεντρ. Μακεδονίας: Να αποδοθεί άμεσα το υπόλοιπο 25% των πιστώσεων

Μειωμένες πιστώσεις για ΕΕΠ και ΕΒΠ | Εγγραφο ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση