Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απάντηση ΜΤΠΥ και Περιφέρειας Αττικής για το κτήριο των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας και του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απάντηση ΜΤΠΥ και Περιφέρειας Αττικής για το κτήριο των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας και του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας – Για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων.

Απάντηση ΜΤΠΥ και Περιφέρειας Αττικής 

Απαντήσεις στη Βουλή έδωσαν η Περιφέρεια Αττικής και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αναφορικά με την Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε από την κα Σ. Ασημακοπούλου, Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης με θέμα “Απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο 1ο ΚΕΔΑΣΥ της Π.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας”.

Η Ερώτηση της Βουλευτού στηρίχθηκε σε έγγραφο διαμαρτυρίας-καταγγελίας των 135 εργαζόμενων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο 1ο ΚΕΔΑΣΥ της Π.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, το οποίο μιλούσε για απαράδεκτο από κάθε άποψη κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες, επί της οδού Λ. Συγγρού 165 στην Ν. Σμύρνη, ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ, όσο και για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου, κατά παράβαση κάθε διάταξης νόμου.

Για το ίδιο θέμα η Ενωση Εργαζομένων Υπουργείου Παιδείας (ΕΝΕΡΥΠ) απέστειλε επιστολή στον Υπουργό ΠΑΙΘΑ κο Κ. Πιερρακάκη και στον Περιφερειάρχη Αττικής κο Ν. Χαρδαλιά.

Μετά όλα αυτά η Περιφέρεια Αττικής αναφορικά με την τοποθέτηση τεχνικού-υπευθύνου για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου απαντά ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας με μόνιμο προσωπικό, παραθέτει δε επισημάνσεις 12 σημείων με τις αρμοδιότητες-ευθύνες της Περιφέρειας Αττικής, το δε ΜΤΠΥ αναφέρει ότι στο έγγραφο της ΕΝΕΡΥΠ (στις αιτιάσεις του οποίου απαντά σημείο προς σημείο) περιλαμβάνονται αβάσιμοι και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς το «Μίσθιο».

Αναλυτικά οι απαντήσεις της Περιφέρειας Αττικής και του ΜΤΠΥ

Α. Απάντηση Περιφέρειας Αττικής 1

Περιφέρεια Αττικής – Σχετικά με τον τεχνικό-υπευθύνου για τη συντήρηση του κτιρίου

Τοποθέτηση τεχνικού-υπευθύνου για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 165, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ

Από την Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας με μόνιμο προσωπικό. Ως εκ τούτου, βάσει των διατάξεων του Νόμου 3850 ΦΕΚ Α΄84/2.6.2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» η Περιφέρεια έχει προχωρήσει σε διαδικασίες ανάθεσης εργασιών, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας για τα κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.

Για τον λόγο ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής η πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας για τα κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε όπως ορίσετε έναν υπεύθυνο κτιρίου, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη επισημάνσεις των στεγαζόμενων υπηρεσιών στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 165, θα ενημερώνει κατ’ αρχάς τον αρμόδιο Δ/ντή ο οποίος στη συνέχεια με έγγραφό του θα ενημερώνει την Υπηρεσία μας για τυχόν προβλήματα (ζημιές ή βλάβες σε ηλεκτρικές, μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.), τα οποία μπορεί να οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση και αφορούν τις πάγιες εγκαταστάσεις ή να έχουν προκύψει από την κακή χρήση του μίσθιου από τις στεγαζόμενες Υπηρεσίες.

Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του αναφερόμενου προβλήματος, είτε θα ενημερώσει την ιδιοκτησία του κτιρίου (Μ.Τ.Π.Υ.) ή θα διαβιβάζει το αίτημα προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, για να εξεταστεί και να γίνει αποκατάσταση των ζημιών.

Β. Απάντηση Περιφέρειας Αττικής 2

Περιφέρεια Αττικής – Αρμοδιότητες και ευθύνες

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α΄/23-06- 2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (νυν Περιφέρειες), οι αρμοδιότητες για τη στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ με μίσθωση ακινήτων καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών αυτών.

2. Οι διαδικασίες στέγασης νέων κτηρίων, γίνονται βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/1996 τεύχος Α’): Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν μετά και τη διαμόρφωσή τους με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α 12/19-1-2023) και του άρθρου 175 Α του ίδιου Νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν. 5056/2023.

3. Με το από 01-07-2014 υπογραφέν μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ Μ.Τ.Π.Υ. και Περιφέρειας Αττικής, μισθώθηκε κτήριο επί της Λ. Συγγρού 165 στο Δ. Καλλιθέας, προκειμένου να στεγάσει τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, καθώς και του (πρώην) ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας (νυν 1ο ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας).

4. Η μίσθωση έχει διάρκεια εννέα (9) ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία, υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης –παραλαβής του κτιρίου, με δικαίωμα παράτασης αυτής, για χρόνο το πολύ ίσο με τον αρχικώς προβλεπόμενο με απλή δήλωση εκ μέρους του αρμοδίου οργάνου της Π.Α..

5. Το μίσθιο παρελήφθη στις 09-07-2015 από την Επιτροπή Καταλληλότητας – Παραλαβής –Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής (αρθρ.13 Π.Δ.242/96).

6. Η Περιφέρεια Αττικής, έναντι των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των ΚΕΔΑΣΥ, έχει την αρμοδιότητα κάλυψης των λειτουργικών αναγκών τους και του μισθώματος των κτιρίων που στεγάζονται.

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1099095/22-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ενημερώνουμε τις Δ/νσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας σχετικά με την τοποθέτηση τεχνικού – υπευθύνου για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 165, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.

8. Όσον αφορά στα αναφερόμενα κτιριακά προβλήματα, και στο μέτρο που αυτά μας αναλογούν, σας ενημερώνουμε ότι βάσει όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου «Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε και να διορθώνει και επισκευάζει με δαπάνες της κάθε φθορά και βλάβη αυτού, που προέρχεται από κακή χρήση του μισθίου. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες καθώς και με την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση. Ειδικά, σε ότι αφορά ζημιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση από τη μισθώτρια, συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ειδοποίηση του από τη μισθώτρια να τις επισκευάζει…………………».

9. Η οικεία Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Οικονομικού Π.Ε.Ν.Τ.Α.) προβαίνει, πέραν των άλλων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, και σε ετήσιες συμβάσεις Υπηρεσιών α) Συντήρησης της εγκατάστασης του κλιματισμού β) συντήρησης των δύο ανελκυστήρων και γ) αναγόμωση πυροσβεστήρων (όλες είναι εν ισχύ). Επίσης έχει προσκομισθεί στην Υπηρεσία πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ισχύος έως 22/06/2026.

10. Το Μ.Τ.Π.Υ ενημερώνεται άμεσα από τις Υπηρεσίες μας σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα που ενσκύπτουν στο κτήριο, φροντίζοντας για την επισκευή τους.

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13253/21-03-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ. με το οποίο απαντώνται τα ερωτήματα της Βουλευτού.

12. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων θεωρούμε ότι οι Υπηρεσίες μας καταβάλλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, υπερβαίνοντας πολλές φορές και τις αρμοδιότητές τους, δεδομένης της γενικευμένης υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

13. Οι διαδικασίες στέγασης υπηρεσιών σε νέα υπό μίσθωση κτήρια, γίνονται όπως προαναφέρθηκε βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 242/1996, με την διακήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών, οι οποίοι είναι χρονοβόροι και σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν άγονοι.

Γ. Απάντηση ΜΤΠΥ

Ως απάντηση στο με αρ. πρωτ. 9 / 11-03-2024 έγγραφο με θέμα «Καταγγελία για θέματα ασφάλειας & συνθηκών εργασίας εργαζομένων» που αφορά στο κτήριο επί της Λ. Συγγρού 165, Νέα Σμύρνη, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ. σας αποστέλλουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας επί των αναφερομένων θεμάτων:

Μέχρι σήμερα το ΜΤΠΥ έχει ανταποκριθεί στις γραπτές ειδοποιήσεις της μισθώτριας και έχει επιληφθεί της αποκατάστασης κάθε βλάβης το ταχύτερο δυνατόν, στα πλαίσια του εφικτού. Στο ως άνω έγγραφο της ΕΝ.ΕΡ.Υ.Π περιλαμβάνονται αβάσιμοι και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί και εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς το «Μίσθιο».

Ειδικότερα :

3.1 «Ακατάλληλο και παλαιό…»

Ο χαρακτηρισμός «Ακατάλληλο» δεν ευσταθεί διότι το κτήριο κρίθηκε κατάλληλο σύμφωνα με το από 9/7/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΧΕΤ. 2), ενώ ουδεμία Τεχνική Έκθεση μας έχει υποβληθεί περί του αντιθέτου. Η παλαιότητα του Μισθίου δεν συνεπάγεται και ακαταλληλότητα αυτού, όπως εντελώς αόριστα αναφέρεται στο πιο πάνω έγγραφο.

3.2 «…με προβλήματα στην ηλεκτρική εγκατάσταση…»

Η πιο πάνω αναφορά δεν ευσταθεί λόγω του ότι το ΜΤΠΥ έχει κάνει επανέλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του «Μισθίου» με έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου, τα οποία είναι σε ισχύ μέχρι 19-05-2027, σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, σε περιπτώσεις παρουσίασης βλαβών, που αφορούν σε λαμπτήρες, διακόπτες, ρευματοδότες κ.λπ., το ΜΤΠΥ επεμβαίνει άμεσα μετά από ενημέρωση του για την αποκατάστασή τους είτε με τον συντηρητή των κτηρίων του είτε με ανάθεση τους σε εξωτερικούς αναδόχους.

3.3 «…με απουσία εξόδου κινδύνου…»,

Ως έξοδος κινδύνου ορίζεται το άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. Οι θύρες επικοινωνίας από τους χώρους των γραφείων των ορόφων προς το κλιμακοστάσιο του κτηρίου είναι πυράντοχες και δημιουργούν πυροπροστατευόμενη όδευση διαφυγής από το «Μίσθιο» μέσω του κλιμακοστασίου του. Προς επίρρωση των ανωτέρω σας αναφέρουμε ότι το «Μίσθιο» έχει σε ισχύ Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

3.4 «…σε κατάσταση διάλυσης με τα κουφώματα να αποκολλώνται και να γίνονται επικίνδυνα…»

Όπως έχει καταστεί αντιληπτό και στηρίζεται σε τεχνικά δεδομένα η κατάσταση των κουφωμάτων και παραθύρων έχει επηρεαστεί από την ακατάλληλη και επικίνδυνη συνήθεια των συνεργείων καθαρισμού να στηρίζονται και να κρέμονται από αυτά για την εκτέλεση του καθαρισμού τους. Αυτό γίνεται με πρωτοβουλία της «Μισθώτριας» χωρίς να ζητηθεί οποιαδήποτε συνδρομή του «Εκμισθωτή» για εναλλακτικούς τρόπους καθαρισμού, που θα είναι ταυτόχρονα και ασφαλείς και συνιστά κακή χρήση του «Μισθίου» από τη «Μισθώτρια».

3.5 «…με συχνές βλάβες στους ανελκυστήρες…»

Σύμφωνα με το από 01/07/2014 Μισθωτήριο (ΣΧΕΤ. 1), ο ορισμός του συντηρητή ανελκυστήρων αποτελεί υποχρέωση της «Μισθώτριας». Αυτονόητα και οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων γίνονται με επιμέλεια της «Μισθώτριας». Εάν παρουσιαστούν βλάβες, η αποκατάστασή τους βαρύνει τον «Εκμισθωτή», υπό την έννοια ότι αναλαμβάνει το κόστος αυτών. Επιπλέον, για κάθε ανελκυστήρα του κτηρίου γίνεται ετησίως έλεγχος από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου και εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ή ελλείψεις, αυτές επιδιορθώνονται και γίνεται καταχώρηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης.

3.6 «…με ανεπαρκή και κοστοβόρα εγκατάσταση ψύξης / θέρμανσης…

Το κεντρικό σύστημα κλιματισμού είναι πεπαλαιωμένο …» Επί της πιο πάνω παρατήρησης σημειώνεται ότι το ΜΤΠΥ έχει δρομολογήσει ήδη την ενεργειακή αναβάθμιση του «Μισθίου» με συνολική δαπάνη περίπου 950.000,00 €, μέσω συμμετοχής του στο πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ», κάτι που είναι γνωστό στη «Μισθώτρια».

3.7 «Όσο για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, δεν καλύπτονται ούτε στο ελάχιστο. Και μόνο η μη εφαρμογή και η τεράστια απόκλιση από τα όσα ορίζονται στη με αριθμ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796 (ΦΕΚ 5045Β/1-11-2021) με θέμα: «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας» καθιστά το κτήριο ακατάλληλο και την έως σήμερα λειτουργία του παράνομη και παράτυπη».

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που αφορούσαν στην Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, αυτές ικανοποιούντο κατά τη μίσθωσή του και σύμφωνα με τους όρους του υπογραφέντος μισθωτηρίου (παράγραφος 2.5), που παρατίθεται κατωτέρω. Αναφέρουμε ότι υπάρχει ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ με χειρολισθήρες, WC ΑΜΕΑ στον δεύτερο όροφο του «Μισθίου» και ο ένας εκ των δύο ανελκυστήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ΑΜΕΑ διαθέτοντας πλήκτρα επιλογής των ορόφων με ανάγλυφο γραφής Braille.

3.8 «Τα διαχωριστικά panels (βάρους τουλάχιστον 8 κιλών) δεν είναι ασφαλή ενώ από πτώση τους έχουν ήδη τραυματιστεί δύο υπάλληλοι».

Το «Μίσθιο» έχει εσωτερική διαμερισμάτωση αποτελούμενη από ξύλινα διαχωριστικά. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι έλαβε χώρα πτώση τμήματος πάνω από μία θύρα, χωρίς να εξετάσουμε για ποιο λόγο αυτό συνέβη και ιδίως εάν οφείλεται σε κακή χρήση από τη «μισθώτρια», επιμεληθήκαμε τη σύνδεση και στερέωση όλων των ξύλινων διαχωριστικών του «Μισθίου» μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες για την περαιτέρω ασφαλή στερέωση αυτών προς αποφυγή παρόμοιων συμβάντων.

3.9 «Δεν υπάρχει δεύτερη κλίμακα για να χρησιμοποιηθεί ως Έξοδος Διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου»

Το κτήριο δεν διαθέτει δεύτερο κλιμακοστάσιο από κατασκευής του σε συνδυασμό με την επιφάνεια των ορόφων του, το οποίο ήταν εν γνώσει της μισθώτριας, κατά τη σύναψη της μίσθωσης. Το Ταμείο κατά την ανακαίνιση του κτηρίου προέβλεψε και εγκατέστησε πυράντοχες θύρες στην είσοδο κάθε ορόφου καθιστώντας το κλιμακοστάσιό του ασφαλές για τη χρήση του σε περίπτωση πυρκαγιάς.

3.10 «Υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας λόγω λιμναζόντων βρόχινων υδάτων στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται ο καυστήρας, η δεξαμενή πετρελαίου και εκτεθειμένα ηλεκτρικά καλώδια».

Το «Μίσθιο» έχει ανεξάρτητη είσοδο στο ισόγειο, με εκτός του περιγράμματος του κτηρίου κατασκευή στεγασμένη εξωτερικά από επικάλυψη panel και εσωτερικά στην οροφή του από γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού ανάρτησης. Η πιο πάνω κατασκευή στεγάζει και τον Υπόγειο χώρο του συστήματος θέρμανσης του μισθίου. Λόγω της αποκόλλησης της εσωτερικής γυψοσανίδας από όμβρια ύδατα, διαπιστώθηκε ότι στο εξωτερικό τμήμα της οροφής υπήρχαν επικαθήσεις από άχρηστα υλικά με αποτέλεσμα την φραγή των αγωγών υδρορροών της και την είσοδο ομβρίων υδάτων στον στεγασμένο χώρο. Ο «Εκμισθωτής» (ΜΤΠΥ) παρότι το πιο πάνω πρόβλημα οφειλόταν σε κακή χρήση από τη «Μισθώτρια», συνιστάμενης σε παράλειψη καθαρισμού της πιο πάνω οροφής, παρά ταύτα προέβη σε πλήρη επισκευή και αποκατάσταση της, παρότι δεν είχε καμία συμβατική περί τούτου υποχρέωση. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την καλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας, που συνιστά και κατεπείγοντα λόγο.

3.11 «Οι υπηρεσίες μας συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο με νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, με τους θαμώνες του οποίου καλημερίζονται το πρωί οι εργαζόμενοι»

Κατά τον παρόντα χρόνο το κέντρο, που στεγάζεται στο Ισόγειο του κτηρίου, λειτουργεί αποκλειστικά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, δηλαδή σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περαιτέρω σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο Ισόγειο κατάστημα πραγματοποιείται από ανεξάρτητη είσοδο από αυτήν που εξυπηρετεί την είσοδο στους χώρους του «μισθίου».

Συμπέρασμα

Οι επισημάνσεις που αναφέρονται στο έγγραφο της ΕΝ.ΕΡ.Υ.Π είναι για τους ανωτέρω λόγους αβάσιμες και αναληθείς. Επισημαίνεται δε ότι η μισθώτρια δεν έχει επιμεληθεί του ορισμού Τεχνικού Ασφαλείας του μισθίου, όπως έχει υποχρέωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..

Δείτε σχετικά

Στη Βουλή οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στη Δ΄ Αθήνας (Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και 1ο ΚΕΔΑΣΥ) 

ΕΝΕΡΥΠ: Συστέγαση Δ/νσεων Εκπ/σης και ΚΕΔΑΣΥ με νυχτερινή επιχείρηση, χώρο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών της νύχτας 

Δείτε επίσης

Οδηγίες επιστροφής 1% από ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) – Υπόδειγμα αίτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση