Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απασχόληση µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτών ενηλίκων και Συµβούλων Σταδ/µίας-Επαγ/κού Προσ/µού-Αρθρα 157 & 158 του ν. 5094/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απασχόληση µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτών ενηλίκων και Συµβούλων Σταδιοδροµίας/ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού – Αρθρα 157 και 158 του ν. 5094/2024.

Απασχόληση µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτών ενηλίκων και Συµβούλων Σταδιοδροµίας

Με τις διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 157 και 158 στον νόμο 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις», καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την παροχή έγκρισης από τον ΕΟΠΠΕΠ για την απασχόληση μη πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣυΕΠ) ειδικά για δράσεις Συ.Ε.Π στο πλαίσιο πράξεων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την παροχή έγκρισης από τον ΕΟΠΠΕΠ για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Οι ρυθμίσεις σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ ήταν αναγκαίες για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για την απασχόληση μη πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων σε προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Ακολουθούν τα άρθρα

Άρθρο 157

Απασχόληση Συµβούλων Σταδιοδροµίας/ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 53 ν. 4763/2020

 Η παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί ίδρυσης, αδειοδότησης και πιστοποίησης ποιότητας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για δράσεις Συµβουλευτικής σταδιοδροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Συ.Ε.Π.) απασχολούνται πιστοποιηµένοι Σύµβουλοι Σταδιοδροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, µε βάση το σύστηµα πιστοποίησης της επάρκειας Συµβούλων σταδιοδροµίας / επαγγελµατικού προσανατολισµού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Συµβούλων Σταδιο- δροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

α) Ειδικά για δράσεις Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο πράξεων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Επιτελικές Δοµές Ε.Σ.Π.Α., αν δεν επαρκεί ο αριθµός των πιστοποιηµένων Συµβούλων Σταδιοδροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία 13173/Κ6/7.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 617), επιτρέπεται η απασχόληση µη πιστοποιηµένων συµβούλων, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τον ενδιαφερόµενο φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόµενοι πληρούν τα προσόντα εξειδίκευσης στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό. Για την εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους εξήντα (60) ευρώ ανά υποψήφιο, που καταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους φορείς στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τον τρόπο που αποφασίζεται από τον Οργανισµό και δύναται να αναπροσαρµόζεται µε αποφάσεις του Δ.Σ..

Για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας, ως εξειδίκευση στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό θεωρείται η κατοχή:

αα) είτε τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας/ επαγγελµατικό προ- σανατολισµό ή σε άλλη επιστήµη µε εξειδίκευση στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό. Η εξειδίκευση αναγράφεται στους επίσηµους τίτλους σπουδών ή προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόµενοι ή από επίσηµη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τµήµατα,

αβ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και διδακτορικού στο πεδίο της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας / επαγγελµατικού προσανατολισµού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό,

αγ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και πτυχίου / πιστοποιητικού, ή οποιουδήποτε τίτλου έχει χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του προγράµµατος ειδίκευσης στη συµβουλευτική και τον προσανατολισµό (ΠΕΣΥΠ),

αδ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και:

αδα) πιστοποιητικού επάρκειας που χορηγείται σε επαγγελµατίες οι οποίοι παρακολούθησαν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) πρόγραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης συµβούλων σταδιοδροµίας µε τη µορφή σπονδύλων», στο πιστοποιηµένο επαγγελµατικό περίγραµµα του Συµβούλου Σταδιοδροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ή

αδβ) βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης προγράµµατος των Κ.Δ.Β.Μ. στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης συµβούλων σταδιοδροµίας µε τη µορφή σπονδύλων», στο πιστοποιηµένο επαγγελµατικό περίγραµµα του Συµβούλου Σταδιοδροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ή

αδγ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης συµβούλων σταδιοδροµίας µε τη µορφή σπονδύλων», στο πιστοποιηµένο επαγγελµατικό περίγραµµα του Συµβούλου Σταδιοδροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κ.Δ.Β.Μ. 1) ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) ή

αδδ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράµµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης συµβούλων σταδιοδροµίας µε τη µορφή σπονδύλων», στο πιστοποιηµένο επαγγελµατικό περίγραµµα του Συµβούλου Σταδιοδροµίας / Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστηµίου.

β) Τα προγράµµατα των υποπερ. αδα), αδβ), αδγ) και αδδ) της περ. α) έχουν διάρκεια, τουλάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) ωρών κατάρτισης και στο αρχείο του φορέα υφίστανται για κάθε πρόγραµµα:

βα) ωρολόγιο πρόγραµµα,

ββ) κατάλογος εκπαιδευτών και βεβαίωση πρακτικής άσκησης διάρκειας τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών κατάρτισης σε αναγνωρισµένους φορείς της Συ.Ε.Π., κατ’ εφαρµογή του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), από τους οποί- ους βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ή βεβαίωση επαγγελµατικής εµπειρίας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας / επαγγελµατικό προσανατολισµό στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα.

Στις υποπερ. αδα), αδβ), αδγ) και αδδ) της περ. α), εκτός του ανωτέρου πιστοποιητικού ή βεβαιώσεων, προσκοµίζεται και βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

γ) Η επαγγελµατική εµπειρία του ενός (1) έτους αποδεικνύεται από τα παρακάτω αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας:

γα) Για απασχόληση που πραγµατοποιήθηκε στον δηµόσιο τοµέα απαιτείται: βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), από την οποία προκύπτουν η χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της ανωτέρω εµπειρίας, καθώς και οι υπηρεσιακές µονάδες στις οποίες αυτή διανύθηκε.

γβ) Για απασχόληση που πραγµατοποιήθηκε στον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται: σύµβαση εργασίας στην οποία α- ναφέρονται το αντικείµενο και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση του Συµβούλου, στην οποία δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της εµπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

γγ) Για ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτείται: βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και συµβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της εµπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας / επαγγελµατικού προσανατολισµού.

δ) Τα ανωτέρω προσόντα και η παρεχόµενη έγκριση δεν ισοδυναµούν µε πιστοποίηση των εγκεκριµένων ως συµβούλων σταδιοδροµίας.

ε) Όλα τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως προς την πληρότητα και τη συµβατότητά τους µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις και προσόντα, προκειµένου να χορηγηθεί έγκριση, αφού έχει προηγηθεί προέλεγχος του φορέα απασχόλησης. Ο έλεγχος γίνεται από έναν αξιολογητή του Υποµητρώου Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και Συµβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επι- θεωρητών, Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η έγκριση που παρέχεται δεν ισοδυναµεί µε πιστοποίηση των συµβούλων σταδιοδροµίας.

στ) Οι φορείς που υλοποιούν πράξεις οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη και συνεχίζουν την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. µε τα προσόντα των συµβούλων που προέβλεπε η εκάστοτε πρόσκληση.»

Άρθρο 158

Απασχόληση µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτών ενηλίκων – Προσθήκη παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020

 Στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί εκπαιδευτών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, προστίθενται παρ. 3, 4 και 5, ως εξής:

«3. Η χορήγηση της έγκρισης του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την απασχόληση µη πιστοποιηµένων εκπαιδευτών ενηλίκων στα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), σύµφωνα µε την παρ. 2, δίνεται, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι:

α) είτε έχουν ήδη ελεγχθεί/αξιολογηθεί οι αιτήσεις αυτών ως προς το ότι πληρούν τα κριτήρια των παρ. 4 έως 20 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (Β΄ 2844) και έχουν ενταχθεί από τους αξιολογητές στην κατηγορία «απευθείας συµµετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας», της περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αλλά δεν έχουν λάβει µέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης,

β) είτε υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για πρώτη φορά, αίτηση για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, µε τα δικαιολογητικά των παρ. 7 έως 9 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, προκειµένου να τύχουν αξιολόγησης και να κριθεί ότι η αίτησή τους εντάσσεται στην κατηγορία «απευθείας συµµετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας» µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

  1. Η χορήγηση της έγκρισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ισχύει έως το χρονικό διάστηµα που θα πραγµατοποιηθούν, για πρώτη φορά, εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, υπό την προϋπόθεση συµµετοχής και επιτυχούς αποτελέσµατος.
  2. Αν εκπαιδευτής ενηλίκων, εγκεκριµένος µε τις ως άνω προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 3, δεν συµµετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το αποτέλεσµα αξιολόγησης είναι «µη πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας», όπως αυτό αποτυπώνεται µε την έκδοση των αποτελεσµάτων πιστοποίησης, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παύει η ισχύς της έγκρισης που του είχε χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απασχόλησή του στο πρόγραµµα. Η λήξη ισχύος της δοθείσας έγκρισης της παρ. 3 συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του προγράµµατος απασχόλησης.»

Δείτε σχετικά

Νόμος για μη κρατικά Πανεπιστήμια και ενίσχυση των Δημοσίων: Στο ΦΕΚ A 39/13-3-2024 ο νόμος 5094  

Δείτε επίσης

Πλαστό μεταπτυχιακό τίτλο κατέθεσε Δ/ντης σχολείου: Ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Συνήγορος του εκπαιδευτικού θεσμοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση