Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφαση για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά: Καθορισμός ειδικών ζητημάτων για την εκπόνηση και χρηματοδότησή τους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόφαση για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά: καθορισμός ειδικών ζητημάτων που αφορούν στην εκπόνηση και τη χρηματοδότησή τους – ΦΕΚ.

Απόφαση για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1827/22-3-2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 1569 της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως, του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κου Α. Συρίγου, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θ. Σκυλακάκη και του Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων κου Ι. Τσακίρη, για τα Βιομηχανικά Διδακτορικά και συγκεκριμένα με τον καθορισμός ειδικών ζητημάτων που αφορούν στην εκπόνηση Βιομηχανικών Διδακτορικών και τη χρηματοδότησή τους από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υλοποίησης του έργου που αφορά στην εκπόνηση των Βιομηχανικών Διδακτορικών του άρθρου 96 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφεξής ΤΑΑ.

2. Το ως άνω έργο με τον τίτλο «Βιομηχανικά Διδακτορικά/Industrial PhDs» έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δυνάμει της υπό στοιχεία 123111ΕΞ/1.9.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και έχει λάβει κωδικό έργου 2022ΤΑ04700016.

3. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις της παρούσας αφορούν στους κανόνες επιλεξιμότητας του προγράμματος εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών με σκοπό αφενός τη βέλτιστη διαδικασία αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των έργων και αφετέρου την απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης τυγχάνουν τα Βιομηχανικά Διδακτορικά του άρθρου 96 του ν. 4957/2022 στην «εφαρμοσμένη έρευνα», όπως ορίζεται με την παρ. 1.3 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/C 198/01, όπως ανανεώθηκε με την C (2022) 7388 final/19-10-2022), εξαιρούμενης της πειραματικής ανάπτυξης. Στην «εφαρμοσμένη έρευνα» συμπεριλαμβάνεται η «βιομηχανική έρευνα», με την έννοια της παρ. 85 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, που ορίζεται ως η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών, ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων διεργασιών ή υπηρεσιών.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), των οποίων οι ακαδημαϊκές μονάδες (Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές) οργανώνουν προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.

2. Oι επιχειρήσεις/βιομηχανίες ανεξάρτητα από τη μορφή και το μέγεθός τους, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η Επιχείρηση/Βιομηχανία πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργεί νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει ΑΦΜ ή VAT. Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Άρθρο 4

Υποψήφιοι/ες διδάκτορες

1. Το έργο απευθύνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, που εδρεύουν ή διατηρούν παράρτημα στην ημεδαπή, και αφορά στην εκπόνηση και τη χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών για: (α) Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 95 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας των διατάξεων του άρθρου 96 του ν. 4957/2022. (β) Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες για τους/τις οποίους/ ες δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους και εγγραφής τους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και δύναται το θέμα (ή το αντικείμενο) της διδακτορικής διατριβής τους να μετατραπεί, κατά τον ορισμό του Βιομηχανικού Διδακτορικού του άρθρου 2 της παρούσας, στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του ν. 4957/2022.

2. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων του άρθρου 96, πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4957/2022, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη του οικείου προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, λαμβάνεται έπειτα από έγγραφη θετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 94 του ν. 4957/2022, με την οποία διαπιστώνεται ότι η διατριβή εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 96 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Α.Ε.Ι. της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4957/2022, εφόσον υπάρχει. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, εφαρμόζονται οι ειδικότερες διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 96 του ν. 4957/2022 για την εκπόνηση των βιομηχανικών διδακτορικών.

Άρθρο 5

Φορείς

Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου είναι η Επιτελική Δομή (ΕΔ) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) σε σύμπραξη με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπό στοιχεία 200/31.01.2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΙΣ446ΜΤΛΗ-Κ3Υ).

Άρθρο 6

Είδος Ενίσχυσης – Θέματα οικονομικής διαχείρισης

Οι ενισχύσεις των έργων αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής), όπως ο Καν. (ΕΕ) 651/2014 τροποποιήθηκε και ισχύει, και το σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (C (2022) 7388 final/19-10-2022). Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση ή/ και στήριξη) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) η δημόσια χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ’ του ν. 4957/2022. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Λ.Κ.Ε. ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα και για τους ήδη εγγεγραμμένους/ες σε πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο/η επιβλέπων/ουσα ή μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατη ένταση ενίσχυσης το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης τους με ανώτατο επιδοτούμενο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τις εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ.

Άρθρο 7

Τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης

Η καταβολή της χρηματοδότησης ανά έργο πραγματοποιείται ως ακολούθως: Α. Για τις επιχειρήσεις με τη μορφή προκαταβολής σε ποσοστό μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο εν λόγω δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφεξής ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ. Περαιτέρω δύναται να καταβληθούν έως τέσσερις (4) ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή του αντίστοιχου Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και της πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση μη λήψης προκαταβολής, δύναται να καταβληθούν έως πέντε (5) ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή του αντίστοιχου Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου. Τέλος, η τελική δόση-/αποπληρωμή καταβάλλεται κατόπιν υποβολής του αιτήματος τελικής επαλήθευσης από τον δικαιούχο και μετά την έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση και εκδίδεται η Απόφαση Ολοκλήρωσης του έργου. Β. Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. οι εκταμιεύσεις της δημόσιας δαπάνης διενεργούνται με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων, δηλαδή προκαταβάλλονται χωρίς να απαιτείται αντιστοίχιση με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δηλωθεί και επαληθευθεί. Σε κάθε σημείο της χρονικής περιόδου υλοποίησης ενός έργου, η διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των εκταμιεύσεων προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και στην Πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη (Π.Δ.Δ.) δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%) της εγκεκριμένης Δημόσιας χρηματοδότησης του έργου για τον συγκεκριμένο δικαιούχο. Η τελευταία δόση της δημόσιας χρηματοδότησης καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης από τον δικαιούχο και μετά την έγκριση της υποβληθείσας από το αρμόδιο όργανο έκθεσης τελικής επαλήθευσης.

Άρθρο 8

Έλεγχος και Παρακολούθηση των έργων

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων της παρούσας Δράσης αποτελεί ευθύνη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ. Ειδικότερα, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή χρηματορροή προς τα έργα, και όταν απαιτείται, εισηγείται διορθωτικές ενέργειες. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης του ΤΑΑ. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ καθώς και άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ελλάδας και της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με επισκέψεις στον χώρο εκτέλεσής του και στην έδρα του δικαιούχου και/ή με επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους.

Άρθρο 9

Παραδοτέα έργου

Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν ενδιάμεσες αναφορικές εκθέσεις, σε εξαμηνιαία βάση προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, οι οποίες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: α) Αναλυτικό Υπόμνημα Προόδου της Διδακτορικής Διατριβής από τον Υποψήφιο/α Διδάκτορα προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 94 του ν. 4957/2022. Εάν το Αναλυτικό Υπόμνημα Προόδου της Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλεται στην αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα, θα πρέπει να προσκομίζεται και επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, για τις ανάγκες υλοποίησης και ελέγχου του εν λόγω έργου. β) Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. γ) Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου του Έργου για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικό/η Υπεύθυνο/η του έργου, τον/ την Υποψήφιο/α Διδάκτορα και τον/την Εκπρόσωπο της Επιχείρησης/Βιομηχανίας στο Έργο και συνοδεύεται από τα Πρακτικά μηνιαίων συνδιασκέψεών τους. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ την Τελική Αναφορά του Έργου, συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα ανωτέρω α) έως γ) έγγραφα. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται να πιστοποιηθεί η συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα σε ένα (1) εξειδικευμένο επιστημονικό συνέδριο ή μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση επιστημονικού άρθρου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, που αφορά το αντικείμενο του ερευνητικού έργου.

Άρθρο 10

Ολοκλήρωση έργων

Η ολοκλήρωση του έργου, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, γίνεται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ μεριμνά για την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του έργου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων Ενισχύσεων, εφεξής ΠΣΚΕ και την κοινοποίησή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του έργου είναι:

α) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου μέσα από την υλοποίηση των προβλεπόμενων παραδοτέων και την επίτευξη των βασικών στόχων του έργου.

β) Η τήρηση από τους δικαιούχους των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης.

γ) Η συμμόρφωση των δικαιούχων με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στο έργο.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

i. Να τηρούν τους όρους της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης.

ii. Να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου και ιδίως όσον αφορά το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΕ 1303/2013/17.12.2013, άρθρο 7).

iii. Να μη μεταβάλουν τη σύνθεση του έργου ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους, χωρίς ενημέρωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ. iv. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται.

v. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ με τα δεδομένα και έγγραφα του έργου που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.

vi. Να μην λαμβάνουν ενίσχυση από άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του έργου ή τμήματος αυτού ή/και τμήματος των επιλέξιμων δαπανών κατά παράβαση των περιορισμών σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.

vii. Να μην μεταβιβάζουν ή αντικαθιστούν, χωρίς την έγκριση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι αποσβέσεις των οποίων έχουν ενισχυθεί.

viii. Να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη και να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στο έργο σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του έργου από το ΤΑΑ και την υλοποίησή του στο πλαίσιο της προώθησης της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ελλάδα 2.0, Άξονας 3.2). Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση του έργου ή παράγεται στο πλαίσιο του έργου.

ix. Να κάνουν αναφορά στη χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και τα σχετικά λογότυπα που θα τους υποδειχθούν από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, σε κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας που αφορά στο έργο (π.χ. ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια, επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή περιοδικά, εκδηλώσεις), καθώς και με την ανάρτηση στον δικτυακό τόπο τους.

Άρθρο 12

Ανάκτηση κεφαλαίων

Οι διαδικασίες ανάκτησης των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιουμένων ποσών κινούνται ανά περίπτωση κατά του τελικού αποδέκτη των κονδυλίων και δικαιούχου Α.Ε.Ι., επιχείρησης/βιομηχανίας ή ωφελούμενου υποψηφίου διδάκτορα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 και τα οριζόμενα στον ν. 4822/2021 (Α’ 135). Εάν δεν τηρηθούν οι όροι της πρόσκλησης επιστρέφεται το συνολικό ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης από την ημερομηνία καταβολής έως και την επιστροφή της με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ε.Ε., όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C12/06).

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε σχετικά

Βιομηχανικά διδακτορικά: Ξεκινά η υλοποίηση του έργου προϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ 

Βιομηχανικά Διδακτορικά και Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές: Προχωρά η υλοποίηση του νόμου 

Νόμος 4926-2022: Βιομηχανικά διδακτορικά

Πριν φύγετε

Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης 7 Πανεπιστημίων | Ερώτηση στη Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση