Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφαση ΣΤΕ-Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης έως10.06.2003, με πτυχίο ΤΕΙ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Απόφαση ΣΤΕ-Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί μέχρι 10.06.2003, με πτυχίο Τ.Ε.Ι. – Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
Απόφαση ΣΤΕ-Αναγνώριση ισοτιμίας
Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί μέχρι 10.06.2003, με πτυχίο Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Με την απόφαση 922/2023, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των καλλιτεχνικών Σχολών του ν. 158/1981 με πτυχία που χορηγούσαν τα Τ.Ε.Ι. (χωρίς αντιστοιχία προς τις υπάρχουσες τότε ειδικότητες), κρίθηκε ότι η αναγνώριση αυτή, που αφορά σύμφωνα με τον ν. 4481/2017 (άρθρο 79) τίτλους που έχουν χορηγηθεί μέχρι τις 10-6-2003, δηλαδή μέχρι την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. δεν παραβιάζει κάποια συνταγματική διάταξη.
Η Απόφαση ικανοποιεί τον καλλιτεχνικό χώρο καθότι ξεκαθαρίζεται το τοπίο των σχετικών με τα καλλιτεχνικά πτυχίων.
Απόφαση ΣΤΕ-Αναγνώριση ισοτιμίας
Ειδικότερα, κρίθηκε:
α) ότι η εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 79 του ν. 4481/2017) δεν παραβιάζει το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) ότι νομίμως η σχετική αρμοδιότητα ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
γ) ότι δεν παραβιάζεται το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος διότι η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση δεν περιέχει ρύθμιση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, αλλά επιτρεπτώς εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της αναγνωρίσεως ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των εν λόγω αποφοίτων με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. πριν από την ολοκλήρωση της εντάξεώς τους στην ανώτατη εκπαίδευση, η αναγνώριση δε αυτή δεν αφορά ειδικώς το ζήτημα του διορισμού ή της προσλήψεως στη δημόσια εκπαίδευση αλλά αφορά κάθε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι., πριν από την ανωτατοποίησή τους, και τίτλων σπουδών ισότιμων προς αυτόν,
δ) ότι ούτε ο δημόσιος χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως και το κύρος του δημόσιου πανεπιστήμιου προσβάλλονται δεδομένου ότι δεν τίθεται ζήτημα αναγνωρίσεως ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαιδεύσεως που έχουν χορηγηθεί από ιδιωτικούς φορείς, αλλά αναγνωρίσεως ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαιδεύσεως προς τίτλους που χορηγούσαν μέχρι την ανωτατοποίησή τους τα Τ.Ε.Ι, τους οποίους επιτρεπτώς κατά το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος  είναι δυνατόν να χορηγούν και ιδιωτικοί φορείς.
Τέλος, ε) ότι  με την επίμαχη εξουσιοδότηση και την προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση δεν παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, διότι δεν προβλέπεται αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του ν. 1158/1981 με πτυχία σχολών που ανήκουν στη βαθμίδα της ανωτάτης εκπαιδεύσεως, ούτε ευθέως ούτε εμμέσως, αλλά προβλέπεται η αναγνώριση της ισοτιμίας με πτυχία που ανήκαν στην ίδια βαθμίδα εκπαιδεύσεως, ήτοι την ανώτερη.
Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για αυθαίρετη εξομοίωση ανόμοιων περιπτώσεων. Απορριπτέος και ο  ισχυρισμός  περί  της επί ίσοις όροις προσβάσεως, των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του ν. 1158/1981, με τους απόφοιτους θεατρικών σπουδών των Α.Ε.Ι., σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, διότι  η εξουσιοδοτική διάταξη και η προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη δεν αφορούν την πρόσβαση εν λόγω αποφοίτων σε θέση εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαιδεύσεως.
Είναι διαφορετικό το ζήτημα του καθορισμού των προσόντων για πρόσληψη ή διορισμό στην πρωτοβάθμια κι δευτεροβάθμια  δημόσια εκπαίδευση, το οποίο ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις και όχι από την προσβαλλόμενη κ.υ.α. ή τις διατάξεις του ν. 4481/2017.
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση