Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφαση ΣτΕ-Διορισμοί εκπαιδευτικών: Μη αναδρομικότητα στις Υπ. Αποφάσεις του άρθρου 73 του ν. 4589/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόφαση ΣτΕ-Διορισμοί εκπαιδευτικών: Μη αναδρομικότητα στις Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες διορίστηκαν εκπαιδευτικοί δυνάμει του άρθρου 73 του νόμου 4589/2019.

Απόφαση ΣτΕ-Διορισμοί

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1834/2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δεν προσδίδεται αναδρομικότητα στις Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες διορίστηκαν εκπαιδευτικοί δυνάμει του άρθρου 73* του νόμου 4589/2019.

Η μη πρόσδοση αναδρομικότητας είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η εν λόγω υπόθεση αφορά σε

μη διορισμούς εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 30μηνη και με 24μηνη προϋπηρεσία σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009-10 έως και 2013-14.

________________

Σύμφωνα με την Απόφαση 1834/2021 του ΣτΕ
Απόφαση ΣτΕ-Διορισμοί

ΣτΕ Ολ 1834/2021
Πρόεδρος: Ε. Σαρπ
Εισηγητής: Σ. Κτιστάκη, Σύμβουλος

Μη πρόσδοση αναδρομικότητας στις υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες διορίστηκαν εκπαιδευτικοί δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 – Έλεγχος συμφωνίας της διάταξης με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ

Mε την απόφαση 1834/2021 κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, με την οποία η Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο συμμορφώσεώς της προς ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατ’ εφαρμογήν κριτηρίων που δεν παρίστανται ως προδήλως απρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών του ανωτέρω νόμου δεν προσέδωσε αναδρομικότητα στους διορισμούς των αιτούντων εκπαιδευτικών, δεν αντίκειται στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος.

Ειδικότερα,

με την απόφασή του αυτή το Δικαστήριο προσδιόρισε, κατ’ αρχάς, το ειδικότερο περιεχόμενο και την έκταση των υποχρεώσεων συμμορφώσεως προς ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις τόσο της Διοικήσεως όσο και του νομοθέτη, σε περίπτωση που επιχειρείται συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με διάταξη νόμου.

Εν συνεχεία δε,

υπενθύμισε τις νομολογιακώς καθιερωθείσες υποχρεώσεις, τις οποίες υπέχει η Διοίκηση εν σχέσει προς ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες ναι μεν έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου, εντούτοις, είναι ομοίου περιεχομένου με ατομική διοικητική πράξη ακυρωθείσα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τον λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως που δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα.

Απόφαση ΣτΕ-Διορισμοί
Ειδικότερα, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι,

εφόσον υποβληθεί ενώπιον της Διοικήσεως αίτηση μέσα σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση ακυρωτικής αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου -από έχον έννομο συμφέρον πρόσωπο- για την ανάκληση μίας εν πάση περιπτώσει διαφυγούσας τον δικαστικό έλεγχο ατομικής διοικητικής πράξεως και η οποία έχει όμοιο περιεχόμενο με ήδη κατά τα ανωτέρω ακυρωθείσα πράξη, τότε η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει, κατ’ αρχήν, τη νομιμότητα της πράξεως και να προχωρήσει στην ανάκλησή της, εντός του πλαισίου της απονεμομένης από τον νομοθέτη διακριτικής ευχέρειας ή δεσμίας αρμοδιότητος για την έκδοσή της.

Προς τούτο,

συνεκτιμά τους λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της, την ανάγκην προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή της και τον χρόνο που διέρρευσε από την έκδοσή της.

Εξάλλου,

το Δικαστήριο δέχτηκε ότι η συνταγματικώς απορρέουσα αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Διοικήσεως επιτάσσει ότι κάθε μεταβολή στο αφορών τις προσλήψεις των δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών νομοθετικό καθεστώς πρέπει να αποφασίζεται κατόπιν συνεκτίμησης αφενός των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης σε ανθρώπινο δυναμικό και αφετέρου των δυναμένων να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών αυτών οικονομικών πόρων, ώστε να τεκμηριώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις είναι ορθολογικές, αποτελεσματικές και πάγιες και όχι περιστασιακές, αποσπασματικές και εξυπηρετικές άλλων σκοπών.

Στο πλαίσιο αυτό,

το Δικαστήριο προσδιόρισε, κατ’ αρχάς το πλαίσιο δράσης της Διοικήσεως η οποία ενεργεί σε συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες αναπέμφθηκε η υπόθεση εκ νέου ενώπιόν της προκειμένου να εξετάσει τις υποβληθείσες μετά την απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ 527/2015 αιτήσεις εκπαιδευτικών.

Συναφώς κρίθηκε ότι, εν προκειμένω,

η Διοίκηση, υπείχε υποχρέωση επανεξετάσεως των πράξεων διορισμού εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τον πίνακα εκπαιδευτικών με τριαντάμηνη ή με εικοσιτετράμηνη προϋπηρεσία σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου των αιτούντων κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 έως και 2013-2014 κατά παράλειψή τους.

Στο πλαίσιο αυτό,

ήταν υποχρεωμένη να διερευνήσει εάν – μη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων – ήταν δυνατόν να αναδιαμορφώσει εν όλω τους πίνακες διοριστέων, με συνέπεια την ανάκληση των αποφάσεων διορισμού των εκπαιδευτικών που είχαν διοριστεί κατά παράλειψή τους και την πλήρωση των κενούμενων με τον τρόπο αυτό θέσεων από τους ήδη αιτούντες.

Όμως, κρίθηκε ότι η Διοίκηση δεν είχε υποχρέωση,

απορρέουσα από την ανωτέρω αρχή ούτε από το αιτιολογικό και διατακτικό των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να ανακαλέσει τις αποφάσεις διορισμού των εκπαιδευτικών που είχαν διοριστεί με βάση τις διατάξεις που είχαν κριθεί με την ΣτΕ 527/2015 απόφαση ως αντισυνταγματικές, αλλά ούτε και να διορίσει τους αιτούντες, και μάλιστα αναδρομικώς, και να τους κατατάξει στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατείχαν αν είχαν διορισθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης των υπουργικών αποφάσεων διορισμών εκπαιδευτικών των σχολικών ετών 2009-2010 έως 2013-2014.

________________

*Άρθρο 7, του νόμου 4589/2019

1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 καλούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περίπτωση α ́ υποπερίπτωση ββ ́ και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α ́138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/ 2008 (Α ́159) και των παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́71).

3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Δείτε επίσης

Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 – με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών
Πίνακες κατάταξης 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 υποψήφιων εκπαιδευτικών | ΦΕΚ
Κεραμέως: Πάνω από 70% των σχολείων προχώρησαν στην αξιολόγηση-Δεν κλείνουν τα σχολεία
Δήλωση edupass: 6 ερωτήσεις και απαντήσεις-Ποιοι-πότε και πως την υποβάλλουν

Πριν φύγετε

Μήνυση εκπαιδευτικού για βιασμό, κατά του Προϊσταμένου της στη Λάρισα-Ενημερώθηκε το ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. Βαγγελης Φούκας σε

    Καλησπέρα σας κ.Βούγια. Εχετε κάποια πληροφορία για το πότε ανοίξουν οι πίνακες της ειδικής αγωγής ; ή μπορεί να προκύψουν νέοι διορισμοί από τους υφιστάμενους πίνακες το 22;

Γράψτε μία απάντηση