Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποκλεισμός διεκδίκησης θέσεων Διευθυντού από δομές Ειδικής Αγωγής: Επιστολή διαμαρτυρίας υποψηφίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποκλεισμός διεκδίκησης θέσεων Διευθυντού από δομές Ειδικής Αγωγής: Επιστολή διαμαρτυρίας υποψηφίων εκπαιδευτικών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποκλεισμός διεκδίκησης θέσεων Διευθυντού

Για αποκλεισμό από διεκδίκηση θέσεων Διευθυντού από δομές Ειδικής Αγωγής και συγκεκριμένα από τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ) ομιλούν δια επιστολής τους υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, ζητώντας από το ΥΠΑΙΘ να προβεί σε ενέργειες αναφορικά με το δικαίωμα τοποθέτησης στη δομή της πρώτης (1ης) επιλογής (ΕΝΕΕΓΥΛ), χωρίς την  ανατροπή της σειράς κατάταξης των κυρωμένων οριστικών αξιολογικών πινάκων των Διευθυντών και την άρση του αποκλεισμού τους από την διεκδίκηση συγκεκριμένων δομών ΣΜΕΑΕ (ΕΝΕΕΓΥΛ) όπως ισχύει για τους συνυποψηφίους τους της Γενικής Αγωγής (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ, Διαπολιτισμικά, κλπ.)

Ακολουθεί η επιστολή των υποψηφίων

Αποκλεισμός διεκδίκησης θέσεων Διευθυντού από δομές Ειδικής Αγωγής

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 παρ. 1η του 4823/2021 (ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021) μια από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η  διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών εκ των οποίων τα τέσσερα (4) να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Πληρώντας το παραπάνω κριτήριο βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις ακόμη και 1η  στους τελικούς κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Διευθυντών.

Έχοντας

 α) τέσσερα (4) έτη διδακτικής προϋπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης (β/θμια)

β) μεγάλη συνολική διδακτική προϋπηρεσία στη Γενική Εκπαίδευση της β/θμας εκπ/σης,

γ) περισσότερα από τέσσερα (4) έτη διδακτικής προϋπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (αρθ. 31 παρ. 1η του 4823/2021 (ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021)

δ) τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. διατηρούμε το δικαίωμα διεκδίκησης θέση στελέχους σε δομές Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Ωστόσο, έχουμε αποκλειστεί από το δικαίωμα διεκδίκησης των θέσεως των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (1η προτίμηση) με την  επιλογή μας αυτή να εμφανίζεται κόκκινη και διαγραμμένη στο σύστημα σύμφωνα με την παρ. 6η περίπτωση (δβ) του αρθ. 31 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021) η οποία απαιτεί τέσσερα (4) έτη διδακτικής προϋπηρεσίας στη συγκεκριμένη δομή. Επιπροσθέτως, κάποιοι υποψήφιοι από εμάς κατέχουμε οργανική θέση με μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών διδακτική προϋπηρεσία σε αυτή τη δομή (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ενώ κάποιοι άλλοι δεν διαθέτουν καθόλου διδακτική προϋπηρεσία σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ..

Επισημαίνουμε ότι στις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης το 2017 στις συγκεκριμένες νεοιδρυθήσες δομές οι υποψήφιοι τοποθετήθηκαν στις εν λόγω δομές εξ’ αρχής και χωρίς την επανα-προκύρηξη των θέσεων αυτών σε πολλές από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ελλείψει υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Ειδικότερα, δεν κατείχαν τα τυπικά προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε αυτές τις δομές ήτοι τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (αρθ. 1ο παρ. 1 α του Ν.  4473 ΦΕΚ Α’ 78/30.05.2017) αλλά είχαν μόνο συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών γενικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.   (αρθ. 1ο περιπ. ββ του 4473 ΦΕΚ Α’ 78/30.05.2017). Ως αποτέλεσμα, πέρα από το γεγονός ότι οι υπάρχοντες Διευθυντές διατηρούν το δικαίωμα κατάληψης αυτής της θέσης εκ του ασφαλούς αποκλείεται και οποιασδήποτε άλλος υποψήφιος παρά τα αυξημένα προσόντα και υψηλότερη σειρά κατάταξης  στον τελικό κυρωμενο αξιολογικό πίνακα εξαιτίας του κριτηρίου των τεσσάρων (4) ετών στη συγκεκριμένη δομή (6η περίπτωση (δβ) του αρθ. 31 του ν. 4823/2021) οδηγώντας σε ανισότητες μεταξύ των πιθανών υποψήφιων και ευνοώντας τους ήδη τοποθετημένους.

Με την διαγραφή της πρώτης μας προτίμησης από το σύστημα (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), τον αποκλεισμό μας από αυτές τις δομές, την τοποθέτηση μας στην 2η κ.οκ προτίμηση, την διαγραφή μας σωρευτικά από τους πίνακες επιλογής οι θέσεις αυτές:

α) ελλείψει ενδιαφερομένων οι εν λόγο θέσεις θα επανα-προκηρυχτουν για τους εναπομείνατες στους υπάρχοντες αξιολογικούς πίνακες με τους υποψήφιους να δύναται να είναι εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής προϋπηρεσίας  ή και καθόλου όπως έχει ήδη συμβεί σε κάποιους νομούς (π.χ ΔΙΔΕ Κοζάνης ΑΔΑ: Ψ9Δ346ΜΤΛΗ-97Ω). Σε περαιτέρω έλλειψη υποψηφίου στους ήδη υπάρχοντες αξιολογικούς κυρωμένους τελικούς πίνακες και με την ίδια προϋπόθεση (μικρότερο χρόνο προϋπηρεσίας) θα ακολουθήσει επαναπροκύρηξη της θέσεως ακολουθώντας την διαδικασία στο σύνολο της (μοριοδότηση τυπικών προσόντων, συνέντευξη) οδηγώντας σε περαιτέρω καθυστέρηση στην τοποθέτηση Διευθυντού στις εν λόγω δομές,

β) θα καταληφθούν από υποψήφιους οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερη σειρά κατάταξης και συνεπώς μοριοδότησης στους τελικούς αξιολογικούς κυρωμένους πίνακες Διευθυντών από εμάς με αποτέλεσμα την ανατροπή της σειράς κατάταξης των εν λόγω πινάκων. Η ενέργεια αυτή καταστρατηγεί την ισονομία μεταξύ των υποψηφίων Γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων της Γενικής Αγωγής αφενός δύναται «να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων …» (περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021, Α’ 136) και αφετέρου αναγνωρίζεται και καταβάλλεται προσπάθεια άρσης της αδικίας τοποθέτησης σε σχολικές δομές υποψηφίων χαμηλότερης βαθμολογικής κατάταξης όταν θίγονται υποψήφιοι οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλότερη θέση. Δια τούτο με το πρόσφατο ψηφισθέντα νόμο (αρθ. 100 του Ν. 5043/12 – 04 – 2023, Φ.Ε.Κ. 91 τ. Α΄/13 – 04 – 2023) εφιστάται η προσοχή στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Επιλογής μη εφαρμογής  του δευτέρου εδαφίου περ. α) παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 για τις περιπτώσεις εκείνες που με την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου  «…ανατρέπεται η σειρά κατάταξης των επιλεγέντων Διευθυντών στους κυρωμένους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες» (Α’ 167) (περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) βρισκόμαστε σε υψηλότερη σειρά κατάταξης στους τελικούς κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες

β) κατέχουμε μεγαλύτερη από τέσσερα (4) έτη διδακτική προϋπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης (β/θμια Εκ/ση Γενικής αγωγής),

γ) κατέχουμε τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

δ) κατέχουμε συνολική διδακτική υπηρεσία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών στην Ειδική Αγωγή (α/θμια ή/και β/θμια ή/και ΕΕΕΕΚ ή/και τμήματα ένταξης),

ε) παρόμοια διάταξη των τεσσάρων  (4) ετών σε συγκεκριμένη δομή δεν ισχύει μεταξύ των συνυποψηφίων μας για τις λοιπές δομές τις Γενικής αγωγής πχ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ, Διαπολιτισμικά, κλπ.,

η εν λόγω, εν ισχύ διάταξη, μας οδηγεί ως υποψήφιους των δομών Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  σε διακριτή μεταχείριση σε σχέση με τους λοιπούς συν-υποψηφίους μας Διευθυντές των δομών της Γενικής Αγωγής και συγχρόνως καταστρατηγείται η αρχή της αξιοκρατικής ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών ενώπιον του νόμου (1975/1986/2001/2008/2019,  στο άρθρο 4 παρ. 1, άρθρα 4 παρ. 1 & 4,  5 παρ.1 και 103 του Συντάγματος).

Δια τούτο αιτούμαστε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες άρσης της άδικης και μη σύννομης αυτής διάταξης ήτοι:

α) το δικαίωμα τοποθέτησης μας στη δομή της πρώτης (1ης)  μας επιλογής (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), χωρίς την  ανατροπή της  σειράς κατάταξης των κυρωμένων οριστικών αξιολογικών πινάκων των  Διευθυντών από τα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Επιλογής όπως ορθώς πράξατε με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο (αρθ. 100 του ν. 5043/2023) αναφορικά με την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου περ. α) παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985) (περ. ε) (παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021, Α’ 136).

 β) την άρση του αποκλεισμού μας από την διεκδίκηση συγκεκριμένων δομών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) όπως ισχύει για τους συνυποψηφίους μας της Γενικής Αγωγής (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ, Διαπολιτισμικά, κλπ.) ήτοι το δικαίωμα διεκδίκησης των θέσεων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στο σύνολο τους χωρίς κριτήρια αποκλεισμών και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και τις προτιμήσεις όπως αυτές δηλώθηκαν στο σύστημα.

Με την εφαρμογή των ως άνω  αίρεται αφενός η διακριτή μεταχείριση μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων είτε αυτό αφορά υποψήφιους των δομών της Γενικής αγωγής είτε των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  και αφετέρου η καταστρατήγηση της αρχής της αξιοκρατικής ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών ενώπιον του νόμου (1975/1986/2001/2008/2019,  στο άρθρο 4 παρ. 1, άρθρα 4 παρ. 1 & 4,  5 παρ.1 και 103 του Συντάγματος).

Οι εκπαιδευτικοί

Δείτε επίσης

Οι νέοι Διευθυντές σχολείων και οι νέες προσκλήσεις για δήλωση προτίμησης σε ακάλυπτα σχολεία 

Μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής και ΚΕΔΑΣΥ μετά από ενστάσεις-Τροποποίηση μεταθέσεων Β/θμιας εκπ/σης 2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση