Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών: Δεν υπολογίζεται ως διδακτική εμπειρία ο χρόνος υπηρεσίας στα ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ, στο νέο νομοσχέδιο.

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ

Από ιδρύσεως των ΚΔΑΥ, μετά ΚΕΔΔΥ και ακολούθως ΚΕΣΥ, η προϋπηρεσία των υπηρετούντων σ αυτές τις δομές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ μοριοδοτείται ως “Διδακτική εμπειρία  σε ΣΜΕΑΕ”.

Ολα αυτά τα χρόνια

ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της εκπαιδευτικής δομής, όριζε ως “Διδακτική” την προϋπηρεσία των υπηρετούντων σ αυτήν εκπαιδευτικών και ως “Υποστηρικτική” ταυτόσημη με τον όρο “Διδακτική” για τα μέλη ΕΕΠ.

Ομως τώρα με έκπληξη διαπιστώνουμε πως

σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις“,

Α. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων στα ΚΕΔΑΣΥ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ ΔΕΝ αναγνωρίζεται και ΔΕΝ μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία  σε ΣΜΕΑΕ.

Β. Για τα μέλη ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ υπάρχει διάταξη στο νέο νομοσχέδιο η οποία αναφέρει:

“Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης”.

Επιπροσθέτως,

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νέου νομοσχεδίου η κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα ΚΕΔΑΣΥ, γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των προβλέψεων είναι

το απίστευτο ενδεχόμενο να μην μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ούτε για Απόσπαση σε άλλο ΚΕΔΑΣΥ όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ, που στηρίζοντας όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον πολύτιμο για την εκπαίδευση θεσμό παρέμειναν σ αυτόν νομίζοντας πως καταγράφουν “Διδακτική” προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνουν τα προαπαιτούμενα από το νέο νομοσχέδιο 8 έτη υπηρεσίας σε σχολεία.

Ιδιο ζήτημα επίσης τίθεται

και για τις νέες 550 θέσεις Ψυχολόγων (ΠΕ23) και 550 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) στα ΚΕΔΑΣΥ,  οι οποίες θα διατίθενται στις ΕΔΥ (ΕΔΕΑΥ).

Επίσης όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ
οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν τον θεσμό αυτόν, αποκλείονται σφοδρώς πεπλανημένοι και από τις διαδικασίες επιλογής στελεχών, όπου απαραίτητη τίθεται στο νέο νομοσχέδιο η 8ετής Διδακτική υπηρεσία.
Ευελπιστούμε πως το ΥΠΑΙΘ
θα προχωρήσει σε διόρθωση αυτής της στρέβλωσης ακολουθώντας την οδό της λογικής και του δικαίου.

_____________

Παράθεση νομοθεσίας αναφορικά με τη “Διδακτική υπηρεσία” και τα ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ
Νόμος 4547/2018 – άρθρο 2
στ) Διδακτική υπηρεσία:

Η υπηρεσία με την ιδιότητα του Προϊσταμένου ή του μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.).

_____________

Νόμος 3699/2008-Άρθρο 12-Παράγραφος 4
Ίδρυση και οργάνωση των ΚΕΔΔΥ

4. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων στα ΚΕΔΔΥ μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία  σε ΣΜΕΑΕ.

_____________

Παράθεση σχετικών διατάξεων νέου νομοσχεδίου ΥΠΑΙΘ
Νομοσχέδιο Αναβάθμιση σχολείου-Ενδυνάμωση εκπαιδευτικού
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του πρώτου και δεύτερου Mέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του:……………………….

στ) Διδακτική υπηρεσία:

στα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Ε.Κ., στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων(Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (T.E.), προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών,

στβ) οι πάσης φύσεως άδειες, οι οποίες σχετίζονται με κύηση, λοχεία και ανατροφή τέκνων, καθώς και οι άδειες της παρ. 8 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) και

στγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας, σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α΄ και Β΄ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, εφόσον η διδακτική υπηρεσία έχει αναγνωριστεί μισθολογικά.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αρθρο 13-Παράγραφος 3

Η κάλυψη των θέσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 (δηλ. Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)) γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

(Τι λέει ο νόμος 4547/2018-Αρθρο 9-Παράγραφος 2

2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.).

 Άρθρο 29
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α΄ τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σύμφωνα με την περ. δ΄.

_____________

 

Δείτε επίσης

Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Τι περιέχει το νομοσχέδιο Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις
Διάταξη: 1.100 οργανικές ΚΛ-Ψυχολόγων-Ανήκουν στα ΚΕΔΑΣΥ(τ. ΚΕΣΥ)-διατίθενται στις ΕΔΥ(τ. ΕΔΕΑΥ)
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-3 πεδία: Διδακτική-Διαχείριση τάξης-Υπηρεσιακή συνέπεια/επάρκεια
Ενίσχυση ρόλου Διευθυντή σχολείου και στελεχών εκπαίδευσης στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Ενταξιακή εκπαίδευση: Με ποιους τρόπους ενισχύεται-Νομοσχέδιο ΥΠΑΙΘ

Δείτε ακόμη

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2021-22 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ | Ονόματα
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Νομοθετικές ρυθμίσεις ΥΠΑΙΘ για Πρότυπα και Πειραματικά-ΑΕΙ-Αναπλήρωση αποσπασμένων στελεχών στο ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση