Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Προτάσεις μέχρι 14 Μαρτίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Χημικών Μηχανικών).

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου και τη λήξη της περιόδου εξετάσεων του εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει εγκριθεί στην υπ. αριθμ. 172/29.07.2020 Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

– Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο που αφορά η αίτηση του.

– Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2010.

– Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

– Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

– Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

– Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

– Θα μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο σε ένα Τμήμα οποιουδήποτε Ιδρύματος εν προκειμένω του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κριτήρια επιλογής

1. Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2010.

2. Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο).

3. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα):

  • 3α. Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.
  • 3β. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας.
  • 3γ. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης.

4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου‐υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα):

  • 4α. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο.
  • 4β. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

– Διαβιβαστικό Πρότασης ‐ Αίτηση Υποψηφιότητας (τελευταία σελίδα της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

– Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας κάθε μαθήματος του Επιστημονικού Πεδίου.

– Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό.

– Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών (τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ), μέχρι την 14η Μαρτίου 2021 (κατ’ ελάχιστον 20 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Εαρινό εξάμηνο ΑΕΙ εξ αποστάσεως: Εισήγηση της επιτροπής Ειδικών-Κατ οίκον παράδοση συγγραμμάτων
Προκήρυξη πέντε θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση