Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ αναφορικά με τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή – Παράθεση νομοθεσίας.

Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια και Γ. Μπουλμέτη

Δεχόμαστε πολλά ερωτήματα αναφορικά με το ζήτημα της απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας, εκ του γεγονότος πως κάποιοι συνάδελφοι/ισσες δεν την κατέχουν από το βασικό τους πτυχίο ή λόγω του ότι ότι δε ζητούνταν από τις προηγούμενες Προκηρύξεις για απόφοιτους ΑΕΙ συγκεκριμένων κλάδων ΕΕΠ και ως εκ τούτου οι συνάδελφοι/ισσες δεν είχαν εφοδιαστεί με την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Σαφώς

και δεν γνωρίζουμε πώς θα έχει εξελιχθεί το ζήτημα των προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα όταν θα ανοίξουν εκ νέου οι Πίνακες ή σχετικά με το τι είδους εξελίξεις, σε επίπεδο ΥΠΑΙΘ και εκπαίδευσης, θα έχουμε σε συνάρτηση με την επικείμενη κατάθεση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  ωστόσο οφείλουμε ως αιρετοί, να σας ενημερώσουμε για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή.

_____________________

Αναλυτικά
Στο άρθρο 54 του ν. 4589/2019 και τις τροποποιήσεις του  άρθρου 50 ν. 4653/2020 αναφέρονται τα εξής:

«4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή:

αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ.5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152),

γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

  1. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Σύμφωνα με τα παραπάνω

θα συμβουλεύαμε τους συναδέλφους/ισσες να απευθύνονται καταρχήν στο Τμήμα της Σχολής από το οποίο έχουν αποφοιτήσει, προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες για τις αποφάσεις των Πανεπιστημίων, ως προς το πώς έχει σχεδιαστεί το ζήτημα της Παιδαγωγικής Επάρκειας, είτε στο πλαίσιο ειδικού Προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του Προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά για τους αποφοίτους του ίδιου τμήματος ή άλλου ΑΕΙ.

Ήδη από το έτος 2020-21 πολλά Τμήματα Πανεπιστημίων υλοποιούν  Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Επίσης

έχουν ήδη αναγγελθεί  αποφάσεις της Συγκλήτου Πανεπιστημίων, για τη χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες εξ αυτών:
 Αναφορικά

με την υποχρέωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση δ , της παραγράφου 1, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019, αρμόδιο να παράσχει διευκρινίσεις είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σύμφωνα με την υποπερίπτωση γγ, της περίπτωσης α, της παραγράφου 1, του άρθρου 65, του νόμου 4589/2019 των διορισμών προβλέπονται τα εξής:

“Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέμα σχετικό με την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ, καθώς και την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό”.

Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα ενημέρωση, επισημαίνοντας τις ενέργειες της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για καθορισμό συνάντησης με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), επί του θέματος.

Τέλος,

προκειμένου να ενημερωθείτε για το αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και για τα πτυχία των κλάδων ΕΕΠ, για τα οποία απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, δείτε στην Προκήρυξη 2ΕΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄).

Δείτε σχετικά

Νομοσχέδιο προσλήψεων Δημοσίου: Επαφές ΥΠ.ΕΣ με ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Μέρα25-Τι θα γίνει με το χώρο της Εκπ/σης
Νόμος 4653/2020: ΕΘΑΑΕ-Πανεπιστήμια-Κολέγια-Κυρώσεις και τοποθετήσεις διορισμών, κ.α | ΦΕΚ
Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 – με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών
Προκήρυξη 2ΕΑ-2019 ΑΣΕΠ μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31

Δείτε επίσης

Εισήγηση επιτροπής ΕΟΔΥ για “Διάλειμμα μάσκας”: Με απόφαση του εκπαιδευτικού της τάξης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση