Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόλυση δύο εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόλυση δύο εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων – Τους είχε επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης.

Απόλυση δύο εκπαιδευτικών

Αλλοι δυο εκπαιδευτικοί απολύθηκαν, καθότι τους είχε επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, επειδή υπέπεσαν στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και κατόπιν απορριπτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Συγκεκριμένα

Α. Με την υπ’ αριθμ. Φ……/02-2023 απόφαση απόλυσης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, και εν συνεχεία από τα άρθρα 6 και 4 του Ν.4325/2015, του άρθρου 141 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του Ν.4152/2013, του άρθρου 144 του Ν.3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του Ν.3528/2007, κατόπιν της υπ’αριθμ. …./2022 απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, απολύεται ……., εκπαιδευτικός κλάδου……, της Διεύθυνσης……, σε εκτέλεση της με αριθμ. εμπ.πρωτ. … Απόφασης – Πρακτικού ….του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ……. με τις οποίες του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, διότι υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι΄ και στο άρθρο 109 παρ.1 περ. η’ του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 4 του Ν. 4325/2015. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τις …2022, ημερομηνία δημοσίευσης της απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. Με την υπ’ αριθμ. Φ…/02-2023 απόφαση απόλυσης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και εν συνεχεία από τα άρθρα 6 και 4 του Ν.4325/2015, του άρθρου 141 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του Ν.4152/2013 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 14 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 142 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012 και από τις παρ.15 και 16 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 144 του Ν.3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του Ν.3528/2007, κατόπιν της υπ’αριθμ. ….απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, απολύεται…., εκπαιδευτικός κλάδου …. της Διεύθυνσης….σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. απόφασης – πρακτικού του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …., με την οποία τ.. επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, διότι υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τ.. καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς, ήτοι από …έως και …., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 1 περ. ι΄ και στο άρθρο 109 παρ.1 περ. η’ και παρ.4α΄του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 4 του Ν. 4325/2015. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τις …2022, ημερομηνία δημοσίευσης της απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δείτε επίσης

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή λόγω κατάθεσης τίτλων των οποίων η γνησιότητα δεν επιβεβαιώνετα 

Κεραμέως για διορισμούς 2023: Εχουμε ζητήσει όπως κάθε χρόνο 

Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως: Kαθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία οργάνωσης των ΠΜΣ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση