Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απολογισμός εκπαιδευτικών προκηρύξεων ΑΣΕΠ 2021: Θεσμικό πλαίσιο-έλεγχος νομιμότητας-εξέταση ενστάσεων-κληρώσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απολογισμός εκπαιδευτικών προκηρύξεων ΑΣΕΠ 2021: Θεσμικό πλαίσιο-έλεγχος νομιμότητας-εξέταση ενστάσεων-κληρώσεις – Εκθεση 2021.

Απολογισμός εκπαιδευτικών προκηρύξεων

Αναφορά στις εκπαιδευτικές Προκηρύξεις γίνεται στην Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έτους 2021.

Συγκεκριμένα παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο με τη διαδικασία  κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά  κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση κενών θέσεων, ο έλεγχος νομιμότητας και η εξέταση ενστάσεων των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020, 2ΓΔ/2020 και οι ηλεκτρονικές δημόσιες κληρώσεις.

Αναλυτικά

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θεσμικό Πλαίσιο

Η  διαδικασία  κατάταξης  με  σειρά  προτεραιότητας  κατά  κλάδο  και ειδικότητα,  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης    για    την    πλήρωση    των    κενών    θέσεων    εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  καθώς  και  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει.

Κατ΄  εξουσιοδότηση  των  ως  άνω  διατάξεων,  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθμ. 37693/Ε1/8.3.2019  Κοινή  Υπουργική Απόφαση  των Υπουργών Παιδείας  και Θρησκευμάτων – Εσωτερικών (Β΄864) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της  διαδικασίας  επιλογής  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν.4589/2019 (Α΄13)».

Ελεγχος νομιμότητας – Εξέταση ενστάσεων Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020, 2ΓΔ/2020

Κατά  το  έτος  2021  ολοκληρώθηκε  ο  έλεγχος  νομιμότητας  και  ο  κατ’ ένσταση  έλεγχος  των  προκηρύξεων  Α.Σ.Ε.Π.  για  την  κατάταξη  με  σειρά προτεραιότητας   κατά   κλάδο   και   ειδικότητα   υποψηφίων   εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡ (Φ.Ε.Κ.)

 

ΑΡΙΘΜ ΑΙΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨ

ΣΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛ

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣ

– ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ ΕΝΣΤΑΣ

 

1ΓΕ/2019

(Φ.Ε.Κ. 45/

24.12.2019)

 

 

39.819

 

 

38.041

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟ

ΓΗΣΗΣ 2.7.2021

 

 

1.070

 

 

 

2ΓΕ/2019

(Φ.Ε.Κ. 46/24.12.2019)

 

 

118.841

 

 

109.524

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟ

ΓΗΣΗΣ Α΄:20.7.2021

Β΄: 26.7.2021

 

 

6.727

 

1ΓΤ/2020

(Φ.Ε.Κ. 45/24.12.2019)

 

 

8.174

 

 

6.869

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟ

ΓΗΣΗΣ

27.10.2021

 

 

548

 

 

2ΓΔ/2020

(Φ.Ε.Κ. 2/5.2.2020)

 

 

 

1.241

 

 

 

439

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟ

ΓΗΣΗΣ 27.10.2021

 

 

 

114

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

168.075

 

154.873

 

8.459

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν δύο δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, οι οποίες υποστηρίχθηκαν τεχνικά από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών  και  Εκδόσεων  (ΙΤΥΕ)  –  Διόφαντος  και  δημοσιοποιήθηκαν  με ζωντανή μετάδοση από τον διαδικτυακό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων.

Η πρώτη δημόσια κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2021 και αφορούσε    στους    ισοβαθμήσαντες    υποψήφιους    των    κλάδων    «ΠΕ60 Νηπιαγωγοί»,    «ΠΕ70    Δάσκαλοι»,    «ΠΕ73    Εκπαιδευτικοί    Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» και  του  κλάδου  «ΠΕ79  Μουσικής»  της  Προκήρυξης  1ΓΕ/2019  (Φ.Ε.Κ.  45/τ. Α.Σ.Ε.Π./ 24.12.2019 & 1/τ. Α.Σ.Ε.Π./24.1.2020), προκειμένου να καθορισθεί η τελική  μεταξύ  τους  σειρά  κατάταξης  στους  οικείους  πίνακες.  Στην  κλήρωση συμμετείχαν  δώδεκα  χιλιάδες  οκτακόσιοι  εβδομήντα  έξι  (12.876)  συνολικά υποψήφιοι των ως άνω κλάδων, οι οποίοι ισοβάθμησαν στους οικείους πίνακες κατάταξης   της   προκήρυξης   1ΓΕ/2019,   κατανεμημένων   σε   τρεις   χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ (3.878) επιμέρους ομάδες.

Η δεύτερη δημόσια κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2021 και αφορούσε στους ισοβαθμήσαντες υποψήφιους των κλάδων «ΠΕ01 Θεολόγοι»,

«ΠΕ02  Φιλόλογοι»,  «ΠΕ03  Μαθηματικοί»,  «ΠΕ04  Φυσικών  Επιστημών  – ΠΕ04.01 Φυσικοί», «ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών – ΠΕ04.02 Χημικοί», «ΠΕ04 Φυσικών  Επιστημών  –  ΠΕ04.04  Βιολόγοι»,  «ΠΕ04  Φυσικών  Επιστημών  – ΠΕ04.05    Γεωλόγοι»,    «ΠΕ05    Γαλλικής    φιλολογίας»,    «ΠΕ06    Αγγλικής Φιλολογίας»,  «ΠΕ08  Καλλιτεχνικών»,  «ΠΕ33  Ιστορίας  και  Φιλοσοφίας  της Επιστήμης   (πρώην   Τμήμα   Μεθοδολογίας,    Ιστορίας   και   Θεωρίας   της Επιστήμης)», «ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών (με παιδαγωγική επάρκεια)» και «ΠΕ78    Κοινωνικών    Επιστημών    (χωρίς    παιδαγωγική    επάρκεια)»    της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 (Φ.Ε.Κ. 46/τ. Α.Σ.Ε.Π./ 24.12.2019), προκειμένου να καθορισθεί η τελική μεταξύ τους σειρά κατάταξης στους οικείους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Στην κλήρωση συμμετείχαν είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσιοι ογδόντα τέσσερις (27.784) συνολικά υποψήφιοι των ως άνω κλάδων, οι οποίοι ισοβάθμησαν στους οικείους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατανεμημένων σε επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα επτά (7.757) επιμέρους ομάδες.

Δείτε σχετικά

Εκθεση ΑΣΕΠ 2021: 1,3 έτη ο χρόνος από την προσφυγή υποψηφίου στα δικαστήρια έως την εκτέλεση απόφασης 

Δείτε επίσης

Ανάκληση πρόσληψης 564 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-23 

Ανακλήσεις αποφάσεων μονιμοποίησης νεοδιόριστων: Eσφαλμένη ερμηνεία νομοθεσίας επικαλούνται Δ/νσεις Εκπ/σης 

Ο Αγιος Βασίλης δεν ήρθε για τους εκπαιδευτικούς | Αρθρο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση