Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απορριφθέντες 1ΕΑ-Απάντηση ΑΣΕΠ: Για έκδοση οριστικών πινάκων και επανένταξη απορριπτέων ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απορριφθέντες 1ΕΑ-Απάντηση ΑΣΕΠ: Στην Ερώτηση για έκδοση των οριστικών πινάκων και δίκαιη επανένταξη των απορριπτέων αναπληρωτών μελών ΕΒΠ.

Απορριφθέντες 1ΕΑ-Απάντηση ΑΣΕΠ

Απάντησε το ΑΣΕΠ σε Ερώτηση της Βουλευτού της Ελληνικής Λύσης κας Σοφίας Ασημακοπούλου, που κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με θέμα: “Άμεση έκδοση των οριστικών πινάκων και δίκαιη επανένταξη των απορριπτέων αναπληρωτών μελών ΕΒΠ του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022, του ΑΣΕΠ”.

Η απάντηση του ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ στην απάντησή του αφού παρέθεσε το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας των αιτήσεων στα πλαίσια των σχετικών Προκηρύξεων επεσήμανε τα ακόλουθα:

1.  H κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες γίνεται με βάση τα δηλωθέντα υπό αυτών στις αιτήσεις συμμετοχής τους μετά από σύγκρισή τους με τα στοιχεία που αποστέλλονται ως επιβεβαιωμένα από το Υπουργείο Παιδείας (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες προκύπτουν μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π, συνεπεία του οποίου ελέγχου είναι δυνατόν η κατάταξη των υποψηφίων να μεταβληθεί. Στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει το πρώτον τα δικαιολογητικά των ενιστάμενων υποψηφίων, καθώς και των τυχόν καθ’ ών, και διορθώνει ενδεχόμενες πλημμέλειες και παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων.

2. Η αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. αφορά στην έκδοση και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης. Η απόφαση για τον αριθμό των θέσεων ανά κλάδο εκπαιδευτικών που θα καλυφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες, το χρόνο διορισμού, καθώς και η απόφαση για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 63 του ν.4589/2019, περί πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες λόγω εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Αρχής.

3. Ως προς το ειδικότερο θέμα που τίθεται με την Ερώτηση και άπτεται κρίσης επί προσόντων και δικαιολογητικών των απορριπτέων αναπληρωτών-μελών Ε.Β.Π. της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 λόγω έλλειψης τίτλου σπουδών, οριστικές απαντήσεις θα δοθούν στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με Σ.Π. 8 την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Επιπλέον, ως προς το θέμα του χρόνου της εξέτασης των ενστάσεων αυτών και της κατάρτισης των τελικών αξιολογικών πινάκων της εν λόγω προκήρυξης, κρίνεται δέον να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των ενστάσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης διενεργείται στο γενικότερο πλαίσιο των πολλών και ποικίλων αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως η ολοκλήρωση των διαδικασιών και των πέντε (5) προκηρύξεων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), για τις οποίες έχουν υποβληθεί συνολικά 80.160 αιτήσεις συμμετοχής (αριθμός σχεδόν διπλάσιος από αυτόν του έτους 2019), η ολοκλήρωση των διαδικασιών άλλων προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας, η διενέργεια αναπληρώσεων παλαιότερων προκηρύξεων, ο έλεγχος διαδικασιών πρόσληψης εποχικού προσωπικού, η διενέργεια διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, η προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού με βάση την προκήρυξη 1Γ/2022 για την πλήρωση 822 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθώς και του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4765/2021, αλλά και η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. σε διάφορες Επιτροπές και Συμβούλια Επιλογής Οργάνων Διοίκησης (Σ.Ε.Π., ΕΙ.Σ.Ε.Π. κ.λπ.).

4. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι από τους 80.160 υποψηφίους που κατατάχθηκαν στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες των πέντε προκηρύξεων της Ειδικής Αγωγής του έτους 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 6.204 εντάσεις (ποσοστό 7,8% επί των καταταγέντων). Καίτοι αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του 2019 (10,1%), ο απόλυτος αριθμός τους εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εκτίμηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα προ της μελέτης όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης των νομικών ζητημάτων που εγείρονται.

Δείτε ολόκληρη την Απάντηση ΑΣΕΠ ΕΔΩ 

Δείτε την Ερώτηση της Βουλευτού ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Τι είπε το ΑΣΕΠ για ενστάσεις και Οριστικούς Πίνακες των Προκηρύξεων στον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής 

Τι απάντησε το ΑΣΕΠ για κωδικούς τίτλων σπουδών ΕΒΠ-Παιδαγωγική Επάρκεια-Οριστικούς Πίνακες 

Βουλή-απορριπτέοι ΕΒΠ: “Kαταρρέουν οι ισχυρισμοί του ΑΣΕΠ περί αναρμοδιότητάς του” 

Δείτε επίσης

 Η σημασία του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα Ειδικά Σχολεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση