Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απορριφθέντες ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19: Αναλυτικές Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απορριφθέντες ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19: Αναλυτικές Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης για ένταξη στους Αξιολογικούς Πίνακες 2019-20, από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια.

Απορριφθέντες ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19: Αναλυτικές Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια

Για τους συναδέλφους ΕΕΠ ΕΒΠ που απορρίφθηκαν από τους πίνακες του 2018-19

 1. Μη διαβάζετε κανένα ποστ στις ομάδες του fb που αναφέρεται στο τι συμπληρώνουμε σε κάθε υποενότητα. ΟΛΑ τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στον ΟΠΣΥΔ αφορούν μόνο όσους ήταν στους πίνακες αναπληρωτών 2018-19.

 

 1. Οφείλετε όλοι να έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στον ΟΠΣΥΔ πριν να καταθέσετε αίτηση σε ΠΔΕ και ΑΣΕΠ. Η κάθε ΠΔΕ έχει αναρτήσει ανακοινώσεις για τον τόπο και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

 1. Οφείλετε να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη εκ νέου στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ.

 

 1. Θα έχετε δίπλα σας την προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΠ και αντίστοιχα την προκήρυξη ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΠ καθώς και την πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας (για να βλέπετε τα παραδείγματα πώς καταχωρούνται τα δικαιολογητικά και τα προσόντα αυτών).

Απορριφθέντες ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19: Αναλυτικές Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

 1. Κάθε δικαιολογητικό καταγράφεται στην αίτηση σε ξεχωριστή σειρά και αντίστοιχα το αριθμείτε με τον ίδιο αριθμό πάνω στο δικαιολογητικό.

Δείτε επίσης:

ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Σχετικά με την προϋπηρεσία και την κατάθεση ενστάσεων – Επισήμανση από το especial.gr

Αυτό σημαίνει ότι για να μην ακυρωθεί η πρόσληψή σας, να ενταχθείτε στους κλάδους σας και για να μοριοδοτηθούν επιπλέον προσόντα απαιτούνται τα παρακάτω:

 

1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (Ευκρινέστατη φωτοτυπία).

 

 1. Οι άρρενες Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής.

 

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και για τους πτυχιούχους εξωτερικού πράξη αναγνώρισης και ότι άλλο αναφέρει η προκήρυξη (Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας).

 

 1. Για τους κλάδους ΕΕΠ (ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) πρέπει ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ να προσκομίσετε: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ).

 

 1. Για τους κλάδους ΕΕΠ : ΠΕ 25, ΠΕ25 με πτυχίο ΤΕΙ Επισκέπτες-τριες Υγείας, ΠΕ28, ΠΕ30: πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προσκομίσετε Βεβαιώσεις Συλλόγων ή Ενώσεων ή Συνδέσμων ή ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ (ΝΕΕΣ με διάρκεια ισχύς έως 20/2/2020). (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ).

 

 1. Αποδεικτικό ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού.

 

 1. Φωτοαντίγραφο Δεύτερου τίτλου Σπουδών (αν υπάρχει), όπως αναφέρεται στην προκήρυξη για τους τίτλους σπουδών. Προσοχή στα προσόντα να καταγραφεί ως Δεύτερος Τίτλος Σπουδών

 

 1.  Διδακτορικός ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ότι αναφέρει η προκήρυξη μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, όπου απαιτούνται). Αν κάποιος μεταπτυχιακός τίτλος δίνει και άριστη γνώση ξένης γλώσσας ή και Παιδαγωγική Επάρκεια το καταγράφεται ως προσόν στη δεξιά στήλη π.χ. Μεταπτυχιακό & Άριστη γνώση (αγγλικής) γλώσσας & Παιδαγωγική Επάρκεια. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους των απορριφθέντων ΠΕ23 που είχαν πάρει συνάφεια στη σχολική ψυχολογία από το ΙΕΠ η γνώμη μας είναι να το επικαλείστε στην αίτησή σας στην ίδια γραμμή με την καταγραφή του δικαιολογητικού πχ. Μ.Π.Σ. στη σχολική ψυχολογία (είχε πάρει συνάφεια από το ΙΕΠ στη σχολική ψυχολογία κατά το έτος ….).

Δείτε:

Αιτήσεις για ΟΠΣΥΔ: Ολες οι διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας – Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

 

 1. Γνώση ξένης γλώσσας(έως και 2 γλώσσες) αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της προκήρυξης.

 

 1. 10. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης ή με την πιστοποίηση γνώσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου (Δε χρειάζονται επικύρωση).

Απορριφθέντες ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018-19: Αναλυτικές Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

 1. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τα πτυχία των κλάδων ΕΕΠ για τα οποία απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Η Παιδαγωγική Επάρκεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σεμινάριο αν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

 

 1. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσηςΑ.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Πρέπει να αναφέρονται εκτός του φορέα, οι ώρες, η διάρκεια των 7 μηνών και η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου.

 

 1. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής γραφής Braille (ΕΓΒ).

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μόνο για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τον αριθμό των παιδιών μαζί με ότι άλλο προβλέπεται π.χ. αν το παιδί σπουδάζει ή είναι φαντάρος πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο δικαιολογητικό εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.«Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους».

 

 1. Αποδεικτικά αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο για τις περιπτώσεις αναπηρίας του/της συζύγου ή τέκνου (όπως αναφέρεται στην προκήρυξη).

 

 1. Αποδεικτικά / Βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σύμφωνα με οδηγίες των ΠΔΕ από το Υπουργείο δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχέση με το αν αναγράφεται σε αυτές το πλήρες ωράριο). Καταγράφετε σε κάθε σειρά ξεχωριστά την κάθε βεβαίωση προϋπηρεσίας ανά χρόνο και καταθέτετε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις π.χ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή 2017-18 και δεξιά στα προσόντα: εκπαιδευτική Προϋπηρεσία και ούτω καθεξής.

Δείτε:

Πρόσκληση για αιτήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ: Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και η Αίτηση

Αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη γενικές επισημάνσεις για την επικύρωση των εγγράφων. ΠΡΟΣΟΧΗ Όλα τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι απόλυτα ευκρινή!!! 

 

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια / ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή εάν τα σχετικά δικαιολογητικά δεν υποβληθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που δηλώνονται με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

 

Επίσης προσόντα, κριτήρια / ιδιότητες τα οποία δεν θα δηλωθούν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική), δεν θα ληφθούν υπόψη, ακόμη και αν υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»

Δείτε επίσης:

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση