Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόρριψη μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ Παντείου Πανεπιστημίου | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόρριψη μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ για τις κτηριακές υποδομές του Παντείου Πανεπιστημίου (περιόδου 2023 – 2025) – Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 2021-2025 – Απόφαση ΥΠΑΙΘ.

Απόρριψη μελέτης προσβασιμότητας ΑμεΑ Παντείου Πανεπιστημίου

Απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης “Υποστηρικτική μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ για τις κτηριακές υποδομές του Παντείου Πανεπιστημίου (περιόδου 2023 – 2025)” με κωδικό ΟΠΣ 5200048 και συνολική δημόσια δαπάνη 396.800,00 ευρώ, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 153/Β9/Φ33.1/461/02-01-2023 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Σύμφωνα με την απόφαση η αίτηση χρηματοδότησης, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 136133/Β9/Φ32/335/02.11.2022 Πρόσκλησης “Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού, και μικρές μελέτες για τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (περιόδου 2023-2025)”,  αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

1) Δεν αφορά στο επιλέξιμο αντικείμενο της πρόσκλησης (6107/Κωδικός:Π62-3.8)

2) Στον προσδιορισμό του προϋπολογισμού της με α/α 6107 πρόσκλησης δεν έχει περιληφθεί το έργο αυτό, καθώς αφορά σε διαφορετική πρόσκληση (που δεν έχει ακόμη εκδοθεί) και σε διαφορετικό άξονα προτεραιότητας (ΑΠ 3.4).

Η απόφαση προβλέπει πως ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της με αρ. 62564/04-06-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025” (Β’ 2442).

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • H με α/α 6107, Π62-3.8 1η 2022, έκδοση 2.0, με αρ.136133/Β9/Φ32/335/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ9746ΜΤΛΗ-ΙΞΣ) Πρόσκληση “Δράσεις συντηρήσεων καθώς και επισκευών μικρής κλίμακας, των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του πάσης φύσεως εξοπλισμού, και μικρές μελέτες για τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (περιόδου 2023-2025)”.
  • Το από 16.11.2022 και ώρα 14:52, υποβληθέν στο ΠΣ ΕΠΑ Τεχνικό Δελτίο Πράξης με MIS 5200048 (ID: 358139) με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Παντείου Πανεπιστημίου.
  • H ανάγκη αποτελεσματικής εκτέλεσης του ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ.
Δείτε επίσης

Θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί το καλοκαίρι του 2023; Τι απάντησε η Υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως 

Κεραμέως-προτεραιότητες παιδείας: Νέο σύστημα διορισμών-διορισμοί-αξιολόγηση-υλοποίηση μεταρρυθμίσεων 

Νίκη Κεραμέως για σχολεία: Θα ανοίξουν κανονικά τη Δευτέρα-Τι είπε για μάσκες, απουσίες και διορισμούς 

Πλατφόρμα αιτήσεων Διευθυντών σχολείων: Απορίες υποψηφίων στη ΔΙΠΕ Χανίων-Εως 19.01 οι Πίνακες Δεκτών και Μη δεκτών υποψηφίων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση