Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό: Προσωρινά αποτελέσματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό: Προσωρινά αποτελέσματα – Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 

Υποβολή των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7836/09-07-2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΠ

Απόσπασμα Πρακτικού 35/09-07-2020

 Σήμερα, 9 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Παρόντες:

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Θέμα: Υποβολή των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Χρυσή Μπομπαρίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1851/09-07-2020):

«Σας υποβάλουμε προς έγκριση τα πρακτικά 1 έως 6 της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)».

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά της επιτροπής τα προσωρινά αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω με την επισήμανση ότι η αναφορά στους επιλεγέντες/γείσες προς απόσπαση εκπαιδευτικούς σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ γίνεται με το ονοματεπώνυμο ενώ οι επόμενοι/ες στην αξιολογική σειρά γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση:

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2690/1999, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων.

Λαμβάνοντας υπόψη:
 1. τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση: «Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης»,
 2. το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση, «η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή ….»,
 3. την εξειδίκευση των συνεκτιμώμενων κριτηρίων της ως άνω Πρόσκλησης, ήτοι:
  • τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος, όπως αυτά υποβλήθηκαν οριστικά στην ειδική δικτυακή πύλη «e-iep», που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη δηλωθείσα θέση,
  • τη βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου,
  • την προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο,
  • τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας,
  • την εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 4. το γεγονός ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στην πλειονότητά τους είναι πολύ αξιόλογες,
 5. τις υποψηφιότητες που προκρίθηκαν ως αρκούντως ισχυρές για κατάληψη θέση Συμβούλου ΙΕΠ, κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων,
 6. τα Πρακτικά με αριθμούς 2/24-06-2020, 3/25-06-2020, 4/26-06-2020, 5/29-06-2020 της παρούσας Επιτροπής,
 7. την αίτηση ανάκλησης της υποψηφιότητας της κ. Π…….. Σ……. (ΑΠ αίτησης 5855-18/06/2020) (αρ. πρωτ. ΙΕΠ 6548/30-06-2020)
τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν τα ακόλουθα:
 • συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης μόνο για τις υποψηφιότητες που κρίθηκαν αρκούντως ισχυρές για την κατάληψη θέσης Συμβούλου στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα Πρακτικά 2/24-06- 2020, 3/25-06-2020, 4/26-06-2020, 5/29-06-2020 και τα Παραρτήματά τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτών.
 • κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια μόνο για τη θέση Συμβούλου Ι.Ε.Π. που κρίθηκε ως η πλέον συναφής με το συνολικό του/της έργο και να προβούν σε συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη προσδιοριστεί μόνο για τους πέντε επικρατέστερους/ες.
 • Καταλήγουν ότι, κατά το στάδιο της παρούσας τελικής συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει του συνολικού τους προφίλ και της παρουσίας τους στη συνέντευξη, προκρίνονται, κατά αξιολογική σειρά και ανά γνωστικό αντικείμενο,
οι κάτωθι υποψήφιοι:
ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Α΄ Πήλιουρας Παναγιώτης 1

 

Αξιολόγησης- Επιμόρφωσης 5848-18/06/2020 2
5992-19/06/2020 3
5846-18/06/2020 4
5754-17/06/2020 5

 

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Α΄ Ειδικής Αγωγής Γελαστοπούλου Μαρία 1
5770-18/06/2020 2
5849-18/06/2020 3

   

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
 

 

Συμβούλου Α΄ ΠΕ02

Μπίστα Πολυξένη 1
Κατσαγάνη Γεωργία 2
Μαστραπάς Αντώνιος 3
5892-19/06/2020 4
5971-19/06/2020 5

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Α΄ ΠΕ03 Πετροπούλου Γεωργία 1
5870-18/06/2020 2
5832-18/06/2020 3

 

 ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ

 

Συμβούλου Α΄ ΠΕ60 Μάνου Αγγελική 1
5894-19/06/2020 2

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
 

 

Συμβούλου Α΄ ΠΕ70

Ζυμπίδης Δημήτριος 1
Γκότζος Δημήτριος 2
Σταμούλης Ευθύμιος 3
5850-18/06/2020 4
5908-19/06/2020 5

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Α΄

ΠΕ04.02/ΠΕ04.0

Γράψας Ιωάννης 1

   

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Α΄ Τεχνικής-

Επαγγελματική ς Εκπαίδευσης

Φύκαρης Γεώργιος 1
5724-17/06/2020  

2

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
 

Συμβούλου Β΄ για το πεδίο

Ματσούκας Παναγιώτης 1
5837-18/06/2020 2
5583-15/06/2020 3

 

των Τεχνών 5885-18/06/2020 4
5866-18/06/2020 5

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
 

 

Συμβούλου Β΄ ΠΕ02

Μπίλλα Πολυξένη 1
5964-19/06/2020 2
5856-18/06/2020 3
5679-16/06/2020 4
5567-13/06/2020 5

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Β΄ ΠΕ04.01/ΠΕ04.0 2/ΠΕ04.04 Δαράκης Γεώργιος 1
5572-14/06/2020 2
5616-15/06/2020 3

 

 ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Β΄ ΠΕ07 Παπαδημητρίου Ευαγγελία 1
5884-18/06/2020 2

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Β΄ Γκορτσίλα Ευγενία 1
5854-18/06/2020 2

 

ΠΕ11 5872-18/06/2020 3
6011-19/06/2020 4

   

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
 

 

Συμβούλου Β΄ ΠΕ60

Λαρίση Γεωργία 1
5902-19/06/2020 2
5898-19/06/2020 3
5561-13/06/2020 4
5562-13/06/2020 5

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
 

 

Συμβούλου Β΄ ΠΕ70

Γιαννίκας Αθανάσιος 1
5923-19/06/2020 2
5858-18/06/2020 3
5395-10/06/2020 4
5875-18/06/2020 5

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
 

Συμβούλου Β΄ ΠΕ83/ΠΕ84

Πιτσικάλης Σταύρος 1
5740-17/06/2020 2
5914-19/06/2020 3

  

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Β΄ ΠΕ88 Παπαδοπούλου Σταυρούλα 1
5936-19/06/2020 2

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Β΄

ΠΕ89

Παπαθανασίου Θεοδώρα 1

 

Β. Σημειώνεται, τέλος, ότι για τη θέση Συμβούλου Β’ ΠΕ82 Μηχανολογίας δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν/καμία υποψήφιο/α ενώ για τις ακόλουθες θέσεις αξιολογήθηκαν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες, εντούτοις, ουδείς/ουδεμία καταλαμβάνει την προκηρυχθείσα θέση, καθόσον ουδείς δεν πληρούσε τα ουσιαστικά προσόντα και τις προϋποθέσεις κατάληψης αυτής, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω:

 

Α/Α

 

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1 Α’ ΠΕ04.01 ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
2 Β΄ ΠΕ03 ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3 Β΄ ΠΕ81 ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
4 Β΄ ΠΕ82 ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
5 Β’ ΠΕ87 ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
6 ΠΕ90 ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Υπενθυμίζεται ότι επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και  ώρα 13:00).

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 Συνημμένα:
 1. Το υπ’ αριθμ. 1/2020 Πρακτικό (ΑΠ ΙΕΠ: 6113/ 23-06-2020) της Ειδικής Επιτροπής
 2. Τα υπ’ αριθμ. 2 έως 6/2020 Πρακτικά (ΑΠ ΙΕΠ: 7655/ 09-07-2020) της Ειδικής Επιτροπής».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, απεχόντων της ψηφοφορίας των κ.κ. Γ. Μπαραλή, Α. Εμβαλωτή, Ζ. Γείτονα, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω

εισήγηση και τα συνημμένα Πρακτικά, τα οποία αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, λήγει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
 

Ιωάννης Αντωνίου

 

Κυριακή Σημαιοφορίδου

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

 

Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf

Δείτε επίσης

ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ 2020-21 της ΑΣΠΑΙΤΕ: Αιτήσεις έως Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020
Επιτροπή σχολικής βίας: Η Χαρά Κεφαλίδου ζητά να ενταχθούν Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδοψυχίατροι
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση