Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ, άρθρο 42 του ν. 4722/2020 | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά προτεραιότητα για το 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 – Απόφαση.

Αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μαρούσι, 5/11/2020

Αρ. Πρωτ. 150947/Ε4

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2020-2021 σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020.

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), που αντικατέστησε την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 και την περ. γ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, ενότητα Δ΄, παρ. 3 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)
 5. Το άρθρο 8 του Π.Δ 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
 6. Το άρθρο 14, παρ. 12 του Π.Δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 24, παρ. 2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
 7. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων […]»
 9. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 10. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 11. Την αριθ. πρωτ 128437/Ε4/24-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΝ046ΜΤΛΗ-ΛΙΠ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄ )»
 12. Την αριθ. 6/23-10-2020 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
 13. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων.
Αποφασίζουμε

Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2020-2021, με αίτησή τους τα παρακάτω νεοδιοριζόμενα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄):

 

 

Α/Α

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΓΑΝΙΚ

ΠΕΡΙΟΧ

ΑΠΟΣΠ

 

1

 

ΓΙΑΡΟΣΕΒΙΤΣ

 

ΝΑΤΑΛΙΑ

 

ΠΕ21

Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚ

(ΠΕ)

 

ΚΟΖΑΝ

(ΠΕ)

2 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΒΠ ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΔΕ)

ΓΡΕΒΕΝ

(ΠΕ)

3 ΚΟΧΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΒΠ Β΄ΑΘΗΝΑΣ (ΔΕ) Β΄ΘΕΣ/Ν

(ΔΕ)

4 ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝ ΠΕ21 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

(ΔΕ)

ΗΡΑΚΛ

(ΠΕ)

5 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟ

ΒΑΛΑΝ

ΠΕ30 Α΄ ΕΒΡΟΥ (ΔΕ) ΡΟΔΟΠ

(ΠΕ)

6 ΣΙΟΒΑ ΑΓΝΗ ΠΕ21 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ) ΓΡΕΒΕΝ

(ΔΕ)

 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ 2020-2021άρθρου 42 του ν. 4722/2020

Δείτε επίσης

Τεστ κορονοϊού σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων: Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Διευκρινίσεις οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Ματαίωση πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ λόγω κορονοϊού: Πιθανή διεξαγωγή εξετάσεων αρχές 2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση