Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τα αποτελέσματα των Εκλογών του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου – Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου – Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 26.03.2019 στο χώρο της ΕΔΟΘ, που βρίσκεται επί της οδού Προξένου Κορομηλά 51, περί ώρα 08:45 , τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (AM 7870 ), το καταστατικό του οποίου δημο­σιεύτηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 7870 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1335/10.05.2005 απόφαση του Μονομε­λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, συνήλθον σε Γενική Συνέλευση προκειμέ­νου να διενεργήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία στο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο που συγκροτείται από τους κλάδους που απαρτίζουν το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Ειδικής Αγωγής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και με την παρουσία της Δικαστικής Α­ντιπροσώπου Παρασκευής Διάκου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 11616), που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 και της εκλεγείσης Εφορευτικής Επιτροπής αποτελού­μενης εκ των:

 1. ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
 2. ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
 3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την απερχόμενη Διοίκηση το αντί­γραφο του Μητρώου των Μελών του Σωματείου που έχουν σύμφωνα με το κα­ταστατικό το δικαίωμα ψήφου καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φα­κέλους, κάλπη, σφραγίδα σωματείου κλπ), ελέγχθηκε η κάλπη και αφού βε­βαιώθηκε ότι ήταν άδεια σφραγίστηκε και κηρύχθηκε η έναρξη της ψηφοφορίας την 09:00 πρωινή ώρα.

Οι ψηφοφόροι προσέρχονταν ένας – ένας και αφού διαπιστώνονταν ότι επρόκειτο για μέλος του Σωματείου που είναι τα­μειακώς τακτοποιημένο, εγγράφονταν στον πρωτό­κολλο ψηφοφορίας και υπέγραφαν. Ο κάθε ψηφοφόρος έπαιρνε το ψηφοδέλτιο με φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου και αποσύρονταν σε ειδικά δια­μορφωμένο χώρο προκειμένου να σημειώσει τις προτιμήσεις του δίπλα στα ο­νοματεπώνυμα των υποψηφίων και επανερχόμενος έριπτε τον φάκελο στην κάλπη.

Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ορισθείσα ώρα λήξης, ήτοι την 14:00 και σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν 444 μέλη. Μετά την παρέλευση της ορισθείσης διάρκειας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, καταμετρήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν ότι είναι 444, όσα δηλαδή και τα καταγεγραμμένα μέλη στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και αφού διαπιστώθηκε το αλύμαντο των σφραγίδων και το απαραβίαστο αυτών, ξεκίνησε η διαδικασία καταμέτρησης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Η διαδικασία άρχισε στις  14:00  και περατώθηκε όπως είχε αρχικώς οριστεί στις  17:00  απρό­σκοπτα.

Τα ψηφοδέλτια μονογραφήθηκαν και αριθμήθηκαν από τη Δικαστική
Αντιπρόσωπο, όπως κι οι φάκελοι, και ξεκίνησε η διαδικασία ανοίγματός τους.

Εψήφισαν 444 μέλη. Ευρέθησαν έγκυρα ψηφοδέλτια 402, άκυρα 35  και λευκά 7 ψηφοδέλτια. Γενομένης της καταμετρήσεως ευρέθησαν λαβόντες τους κάτωθι ψήφους:

Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                    ΨΗΦΟΙ
 1. ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 104
 2. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 124
 3. ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ         124
 4. ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 228
 5. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 152
 6. ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 123
 7. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑ 185

 

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            ΨΗΦΟΙ
 1. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 187
 2. ΜΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΙΝΑ 169
 3. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 150

 

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ             ΨΗΦΟΙ
 1. ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   68                              `
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ    82
 3. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 105
 4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 36
 5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 65
 6. ΚΑΠΟΥΣΙΔΟΥ ΒΑΪΤΣΑ 57
 7. ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 44
 8. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 108
 9. ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 90
 10. ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 38
 11. ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 197
 12. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 105
 13. ΜΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΙΝΑ 61
 14. ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 110
 15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑ 143
 16. ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΝΗ 34

Έτσι, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχτηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας και για το αντίστοιχο αξίωμα οι παρακάτω :

Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑ
 3. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 4. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 5.  ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 2. ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
II. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 2. ΜΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΙΝΑ
 3. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, εκλέγονται κι οι παρακάτω κατά σειρά ψήφων:

 1. ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑ
 3. ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
 4. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 5. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 6. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 7. ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
 8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 9. ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 10. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 11. ΜΟΥΖΑ ΣΤΕΛΛΙΝΑ `
 12. ΚΑΠΟΥΣΙΔΟΥ ΒΑΪΤΣΑ
 13. ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
 14. ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 15. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 16. ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΝΗ

Αφού ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία απολύτως ομαλά και μη υπαρχούσης ουδεμίας ενστάσεως, συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τη Δικαστική Αντιπρόσωπο και τα Μέλη αυτής ως έπεται.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση