Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών: Διευκρινίσεις για την περίοδο κλειστών σχολείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για τήρηση και ανάρτηση κατά την περίοδο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κορωνοϊού.

Εγκύκλιο με διευκρινήσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογιών / Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες (πλην ΚΕΣΥ) κατά την περίοδο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κορωνοϊού, απέστειλε προς τις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ.

Χαρακτηριστικά για τον μήνα Απρίλιο το έγγραφο αναφέρει πως:

“…για όσο χρονικό διάστημα οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές (πιθανά όλο τον μήνα), ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ για τους αναπληρωτές Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων, αποκλειστικά και μόνο, για εκείνους τους αναπληρωτές με άδειες μητρότητας (τοκετού και λοχείας) και μακροχρόνιες άδειες ασθενείας…”

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογιών / Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες (πλην ΚΕΣΥ) κατά την περίοδο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κορωνοϊού.

 Σχετικά με τη συμπλήρωση και ανάρτηση των Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών ΕΣΠΑ, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για τον μήνα Μάρτιο τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια

Α) πρέπει να είναι συμπληρωμένα, για όλους τους αναπληρωτές, μέχρι 10/3/2020, ήτοι την τελευταία μέρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Β) Από τις 11/3/2020 και μέχρι 31/3/2020 ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ , αποκλειστικά και μόνο, για τις περιπτώσεις αναπληρωτών με άδειες μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή/και μακροχρόνιες άδειες ασθενείας, για τις οποίες οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώνουν τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας άμεσα τους καταχωριστές της οικείας Δ/νσης.

Τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια που τηρούνται θα υπογράφονται από τους Δ/ντές σχολικών μονάδων.

Με την επιστροφή των αναπληρωτών, θα συνυπογράφονται τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια που τηρούνται από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων καταλλήλως και από τους αναπληρωτές και θα

αναρτώνται στην πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών (https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr) από σχολικές μονάδες ή θα αποστέλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης.

2. Για το μήνα Απρίλιο,

για όσο χρονικό διάστημα οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές (πιθανά όλο τον μήνα), ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ για τους αναπληρωτές Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων, αποκλειστικά και μόνο, για εκείνους τους αναπληρωτές με άδειες μητρότητας (τοκετού και λοχείας) και μακροχρόνιες άδειες ασθενείας, για τις οποίες οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώνουν τηλεφωνικά ή και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας άμεσα τους καταχωριστές της οικείας Δ/νσης.

Τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια που τηρούνται θα υπογράφονται από τους Δ/ντές σχολικών μονάδων.

Με την επιστροφή των αναπληρωτών, θα συνυπογράφονται τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια που τηρούνται από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων καταλλήλως και από τους αναπληρωτές και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών (https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr) από σχολικές μονάδες ή θα αποστέλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης.

3. ΕΙΔΙΚΑ για τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών των Πράξεων της μισθοδοσίας Μαρτίου & Απριλίου, που πραγματοποιείται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-20, οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων θα αναρτούν στην ανωτέρω πλατφόρμα ή θα αποστέλλουν στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης τα υπογεγραμμένα από τους ίδιους Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια που τους ζητούνται για την διοικητική επαλήθευση, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ.

Η Εγκύκλιος αποτελεί παράρτημα των ακόλουθων οδηγών εφαρμογής των Πράξεων:
Ι. Πράξεις με Απουσιολόγια:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

 

1

 

 

5047082

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019- 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΧ8Τ4653ΠΣ-ΙΧΝ

 

 

2

 

 

5047057

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5047057

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

6Δ0Λ4653ΠΣ-ΤΞ8

 

 

3

 

 

5045765

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΑΣ44653ΠΣ-ΜΒΝ

 

4

 

5048220

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020» με

κωδικό ΟΠΣ 5048220 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-

 

Ω7ΦΡ4653ΠΣ-1ΚΤ

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2020».
 

5

 

5046048

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τα έτη 2019-2020 & 2020-2021 με Κωδικό ΟΠΣ 5046048 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Ω81Υ4653ΠΣ-Η4Ρ

 

6

 

5047097

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Ω1ΠΜ4653ΠΣ-3Ι8

 

7

 

5031773

«Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031773, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»  

6ΠΙ44653ΠΣ-709

 

8

 

5031825

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5031825,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

 

ΨΠΝΟ4653ΠΣ-Ξ76

 

9

 

5031769

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ

5031769, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

ΩΤΕΛ4653ΠΣ-ΕΚΖ

 

10

 

5031881

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031881, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

 

627Δ4653ΠΣ-5Μ5

 

11

 

5030985

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021 στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ 5030985, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

 

Ψ8ΚΚ4653ΠΣ-ΝΝΣ

 

 

12

 

 

5030264

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030264, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

 

ΨΧΨΑ46ΜΤΛΗ-Μ2Ω

 

13

 

5047058

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ

5047058 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

6Δ4Β4653ΠΣ-ΖΡΘ

 

 

14

 

 

5047065

«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5047065 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014- 2020».  

 

ΩΕΖΔ4653ΠΣ-ΜΓ8

 

 

15

«Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 40 του Ν.

4633/2019 (Α΄161), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»

 

 

6Φ944653ΠΣ-3Θ2

 

16

 

5010706

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», σχολικο ετος 2019 – 2020, με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ψ1Ζ04653ΠΣ-8Τ3

 

ΙΙ. Πράξεις με Παρουσιολόγια:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

1

 

5031672

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 2018-2021»

με κωδικό ΟΠΣ 5031672, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

 

ΨΨΜ24653ΠΣ-ΛΑ3

 

2

 

5030717

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030717, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

 

ΨΓ1Α4653ΠΣ-1ΜΜ

 

3

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  Ή/ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  (σχολικά   έτη   2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5030373, στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

6ΥΑΛ4653ΠΣ-10Π

 

4

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030982, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

 

6ΞΨΟ4653ΠΣ-ΦΣΔ

 

 

5

 

 

5046499

«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧ.ΈΤΟΣ

2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΓΤΤ4653ΠΣ-22Τ

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό ΩΖΔΟ4653ΠΣ-1ΞΠ
6 5002810 Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020 (Σύμφωνα με το αριθ.

πρωτ. 5474/15-10-2019

έγγραφο της ΕΔ ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας)

 

 Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ

 Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

Δείτε την Εγκύκλιο για τα απουσιολόγια-παρουσιολόγια ΕΣΠΑ σε μορφή pdf

Δείτε επίσης

Διευκρινήσεις αναγκών σε λάπτοπ και τάμπλετ: Νέο έγγραφο
Ολοκλήρωση Προκήρυξης 3ΕΑ: Για τον διορισμό εκπαιδευτικών-Οριστικοί Πίνακες | Ψήφισμα
Σύνδεσμοι μουσείων και φορέων με εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδια: Εγγραφο ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση