Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών κατά την περίοδο σταδιακής επαναλειτουργίας σχολείων | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών κατά την περίοδο σταδιακής επαναλειτουργίας σχολείων: Εγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ.

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογιών/ Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την περίοδο της σταδιακής επαναλειτουργίας τους.

Σχετικά με τη συμπλήρωση και ανάρτηση των Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών ΕΣΠΑ που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τον μήνα Μάιο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 50434/ΓΔ4/02.05.2020 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα

«Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και των Λυκείων (εκτός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ ΔΕ), θα πρέπει να παρευρίσκονται από την Τετάρτη 6 Μαΐου, στις θέσεις όπου υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος για την αναγκαία προετοιμασία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εγκύκλιο καθώς και τον έως σήμερα προγραμματισμό για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια, κατά τον μήνα Μάιο, θα συμπληρώνονται, ανά φάση, ως εξής:

  • Για το χρονικό διάστημα από 01/05/2020 έως 05/05/2020, στο οποίο οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές, ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και οι ώρες υποστήριξης για τους ΕΕΠ/ΕΒΠ δεν καταχωρείται στη συγκεκριμένη στήλη.

  • Από 6/05/2020 και μέχρι την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων σε κάθε βαθμίδα/τάξη, τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά για όλους τους αναπληρωτές που απασχολούνται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια / Λύκεια) και στη στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται «προετοιμασία λειτουργίας των σχολικών μονάδων».
  • Από 11/05/2020, ημέρα επαναλειτουργίας της Γ΄ Λυκείου, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα τηρούνται κανονικά για τους αναπληρωτές οι οποίοι απασχολούνται μέσω των Πράξεων στην Γ’ Λυκείου, με συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.
  • Από 18/05/2020, ημέρα επαναλειτουργίας των Γυμνασίων και των Α’ & Β’ τάξεων του Λυκείου, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα τηρούνται κανονικά και για τους αναπληρωτές οι οποίοι απασχολούνται μέσω των Πράξεων σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και στις Α’ και Β’ τάξεις του Λυκείου, με συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.
Ειδικές επισημάνσεις:
  • Η εκκαθάριση μισθοδοσίας Μάιου 2020, θα πραγματοποιηθεί με ανάρτηση των Απουσιολόγιων/Παρουσιολόγιων στην Πλατφόρμα (Ιnvoices-schools) ή αποστολή αυτών στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόνο από τις σχολικές μονάδες που επαναλειτουργούν.
  • Για τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών των Πράξεων της μισθοδοσίας μηνός Μαΐου 2020 που πραγματοποιείται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-20, οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων θα αναρτούν στην πλατφόρμα (https://invoices-espa.minedu.gov.gr) ή θα αποστέλλουν στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης τα υπογεγραμμένα, από τους ίδιους ή/και τους αναπληρωτές κατά περίπτωση, Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια που τους ζητούνται για την διοικητική επαλήθευση.
  • Για όλους τους αναπληρωτές που απουσιάζουν με άδεια ειδικού σκοπού ή/και αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, στο φάκελο έκαστης Πράξης θα πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’αρ. 1473/09.04.2020 (ΑΔΑ: 96Μ046ΜΤΛΗ-0ΔΓ – Ανακοινοποίηση στο ορθό 16-04-2020) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Δείτε

Τρόπος επαναλειτουργίας σχολείων: Το ΦΕΚ με χωρισμό τμημάτων-κατανομή μαθητών-Παράλληλη Στήριξη-Διδασκαλία
Η Εγκύκλιος αποτελεί παράρτημα των ακόλουθων οδηγών εφαρμογής των Πράξεων:
Ι. Πράξεις με Απουσιολόγια:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

 

1

 

 

5047082

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-

2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082 στο πλαίσιο των Αξόνων

Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΧ8Τ4653ΠΣ-ΙΧΝ

 

 

2

 

 

5047057

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5047057

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

 

 

6Δ0Λ4653ΠΣ-ΤΞ8

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
    Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».  
 

 

3

 

 

5045765

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΑΣ44653ΠΣ-ΜΒΝ

 

4

 

5048220

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020» με

κωδικό ΟΠΣ 5048220 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

Ω7ΦΡ4653ΠΣ-1ΚΤ

 

5

 

5046048

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τα έτη 2019-2020 & 2020-2021 με Κωδικό ΟΠΣ 5046048 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Ω81Υ4653ΠΣ-Η4Ρ

 

6

 

5047097

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047097 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Ω1ΠΜ4653ΠΣ-3Ι8

 

7

 

5031773

«Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031773, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

 

6ΠΙ44653ΠΣ-709

 

8

 

5031825

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5031825,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

 

ΨΠΝΟ4653ΠΣ-Ξ76

 

9

 

5031769

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031769,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

ΩΤΕΛ4653ΠΣ-ΕΚΖ

 

10

 

5031881

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031881, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

 

627Δ4653ΠΣ-5Μ5

 

11

 

5030985

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021 στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ 5030985, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

 

Ψ8ΚΚ4653ΠΣ-ΝΝΣ

 

 

12

 

 

5030264

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για

τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030264, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία

Θράκη 2014-2020»

 

 

ΨΧΨΑ46ΜΤΛΗ-Μ2Ω

 

13

  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 40 του Ν.

4633/2019 (Α΄161), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000»

 

6Φ944653ΠΣ-3Θ2

 

14

 

5010706

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», σχολικο ετος 2019 – 2020, με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ψ1Ζ04653ΠΣ-8Τ3

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

 

15

 

 

5046499

«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ      ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ     ΣΤΗΝ     ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

ΣΧ.ΈΤΟΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας   6,   8   και   9,   του   Επιχειρησιακού   Προγράμματος

«Ανάπτυξη    Ανθρώπινου    Δυναμικού,    Εκπαίδευση    και    Διά  Βίου

Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

ΩΓΤΤ4653ΠΣ-22Τ

 

ΙΙ. Πράξεις με Παρουσιολόγια:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

1

 

5031672

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 2018-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031672, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα

2014-2020»

 

ΨΨΜ24653ΠΣ-ΛΑ3

 

2

 

5030717

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030717, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

 

ΨΓ1Α4653ΠΣ-1ΜΜ

 

3

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5030373, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

6ΥΑΛ4653ΠΣ-10Π

 

4

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030982, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

 

6ΞΨΟ4653ΠΣ-ΦΣΔ

 

5

 

5002810

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020 ΩΖΔΟ4653ΠΣ-1ΞΠ

(Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 5474/15-10-2019

έγγραφο της ΕΔ

ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας)

 

 Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ
 

 Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

 Δείτε επίσης

Οδηγίες επαναλειτουργίας σχολείων: Για Διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εφήβους
Επαναλειτουργία σχολείων: Ερωτήσεις & Απαντήσεις-Αναλυτικές οδηγίες-Χρονοδιάγραμμα
Λειτουργία ΚΕΣΥ: Διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ από ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ
Αναλογία μαθητή ανά τετραγωνικό μέτρο: Αντικατάσταση οδηγιών ΕΟΔΥ με οδηγίες ΥΠΑΙΘ-Ερώτηση στη Βουλή
Τσιόδρας για μέτρα προστασίας στο σχολείο: Να μην λειτουργήσουν ως αφορμή για στίγμα- διάκριση-bullying

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση