Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών με την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών με την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Εγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ.

Απουσιολόγια – Παρουσιολόγια αναπληρωτών

Εγκύκλιο υπ. αρίθμ. πρωτ.: 4417/18.11.2020 απέστειλε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ προς τις σχολικές μονάδες και τις Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας, αναφορικά με την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΕΣΠΑ.

Tα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά με την επισήμανση στις διευκρινίσεις “Τηλεκπαίδευση”, σύμφωνα με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αναλυτικά
Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο αναστολής  της λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Σε συνέχεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και της παροχής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/υποστήριξης από όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα αναφορικά με τη συμπλήρωση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ:

1. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

που παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) από 16/11 και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια – Λύκεια) από 09/11, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά με την επισήμανση στις διευκρινίσεις «Τηλεκπαίδευση» σύμφωνα με το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το ίδιο ισχύει και για τους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ

οι οποίοι παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως υποστήριξη, σύμφωνα με το νέο προσαρμοσμένο πρόγραμμα των ωρών υποστήριξης της σύγχρονης εξ αποστάσεως υποστήριξης των μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

2. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ των ΚΕΣΥ και τους αναπληρωτές ΕΕΠ των ΕΔΕΑΥ,

τα απουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά με την επισήμανση στις διευκρινίσεις «εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των σχολικών μονάδων» σύμφωνα με το πρόγραμμα υποστήριξης/εργασίας τους.

3. Τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια

που τηρούνται θα υπογράφονται από τους Δ/ντές σχολικών μονάδων κατά την διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών (https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr) από σχολικές μονάδες ή θα αποστέλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης.

4. Με την επαναλειτουργία

των σχολικών μονάδων τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα συνυπογράφονται καταλλήλως και από τους αναπληρωτές.

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών
Ειδικές Επισημάνσεις:
 • Για την Α/θμια, την ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2020, στα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα αναγράφεται «αναπροσαρμογή ωρολογίων προγραμμάτων».
 • Στα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια συνεχίζουν να καταγράφονται οι άδειες μητρότητας (τοκετού και λοχείας) καθώς και οι μακροχρόνιες άδειες ασθενείας.
 • Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν με δια ζώσης εκπαίδευση στις δύο βαθμίδες, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και τις ώρες εργασίας για τους ΕΕΠ/ΕΒΠ.
 • Οι αναπληρωτές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση/υποστήριξη και ως εκ τούτου τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια τους συμπληρώνονται όπως περιγράφεται στο σημείο 1. Περαιτέρω οι Δ/νσεις Εκπ/σεις συνεχίζουν να δηλώνουν στο ΠΣ myschool την εν λόγω άδεια των εκπ/κών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και υποχρεωτικής εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/υποστήριξης.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Tήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Αδεια ειδικού σκοπού-Υπουργείο Παιδείας | Εφαρμοστική εγκύκλιος 18.11.2020
 Πέτσας για lockdown: Σχολεία και λιανεμπόριο τα πρώτα που θα ανοίξουν

_______________________

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών
Η Εγκύκλιος αποτελεί παράρτημα των ακόλουθων οδηγών εφαρμογής των Πράξεων:
Ι. Πράξεις με Απουσιολόγια:

 Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

 

1

 

 

5069633

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-

2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069633, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

 

Ψ75Ο46ΜΤΛΗ-ΡΞΗ

 

 

2

 

 

5069645

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

σχολικό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ: 5069645, με

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

62Μ746ΜΤΛΗ-ΙΣΣ

 

 

3

 

 

5069864

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069864, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους

Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

ΨΙΘΔ46ΜΤΛΗ-Ν7Ξ

 

 

4

 

 

5069632

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021», με

κωδικό ΟΠΣ: 5069632 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

6ΡΦΡ46ΜΤΛΗ-ΦΒΟ

 

5

 

5046048

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τα έτη 2019-2020 & 2020-2021 με Κωδικό ΟΠΣ 5046048 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

Ψ9Α946ΜΤΛΗ-ΡΨΔ

 

6

 

5066831

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (έτους 2020-2021)», με κωδικό ΟΠΣ 5066831, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική

Μακεδονία»

 

ΩΨΙΛ46ΜΤΛΗ-6ΔΒ

 

7

 

5031773

«Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5031773, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

 

ΩΙΗ546ΜΤΛΗ-Μ5Ξ

 

8

 

5031825

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη (2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5031825,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

 

Ω6Υ346ΜΤΛΗ-ΗΤΗ

 

9

 

5031769

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031769,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

Ω5ΔΠ46ΜΤΛΗ-ΕΓΑ

 

10

 

5031881

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031881, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

 

ΨΣ8Γ46ΜΤΛΗ-Ρ29

 

11

 

5030985

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη

2018-2021 στα Ιόνια Νησιά» με κωδικό ΟΠΣ 5030985, στο

 

ΨΦΞΖ46ΜΤΛΗ-ΥΜ0

Απουσιολόγια-Παρουσιολόγια αναπληρωτών
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 

 

12

 

 

5030264

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για

τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030264, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία

Θράκη 2014-2020»

 

 

ΨΗ8Χ46ΜΤΛΗ-ΨΦΣ

 

 

13

 

 

5069631

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2020-2021» με

κωδικό ΟΠΣ 5069631, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

6ΣΘ346ΜΤΛΗ-ΣΩ1

 

 

14

 

 

5069634

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2020-2021»,

με κωδικό ΟΠΣ 5069634, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

6ΖΣΘ46ΜΤΛΗ-Ε1Υ

 

 

15

«ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος

2020-2021.

 

 

9ΕΡΘ46ΜΤΛΗ-ΖΞΜ

 

16

 

5010706

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», σχολικό έτος 2020 – 2021, με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ψ1Ζ04653ΠΣ-8Τ3

 

17

 

5069863

«Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021» με MIS 5069863 στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Bίου

Μάθηση 2014-2020».

 

ΨΞ5Ω46ΜΤΛΗ-ΞΚΣ

 

ΙΙ. Πράξεις με Παρουσιολόγια:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

1

 

5031672

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 2018-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5031672, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα

2014-2020»

 

6Λ6346ΜΤΛΗ-3Υ0

 

2

 

5030717

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030717, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»

 

Ω6ΨΓ46ΜΤΛΗ-Α9Β

 

3

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (σχολικά έτη 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021)» με κωδικό ΟΠΣ 5030373, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

6ΓΓΥ46ΜΤΛΗ-7ΦΥ

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗ ΑΔΑ ΟΔΗΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 

4

 

5030373

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5030982, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

 

ΩΩ7246ΜΤΛΗ-ΧΑ8

 

5

 

5002810

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

και ‘Ένταξης 2014-2020

 

Ψ8ΞΤ46ΜΤΛΗ-ΠΗΑ

 

Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ

 

Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

 1. Γιωτα σε

  Καλησπέρα,

  μπορεί να ειπωθεί με σαφήνεια αν τα ΕΕΠ & ΕΒΠ οφείλουν να είναι στα σχολειά τους? Τι ωράριο? Παρακαλώ να μου απαντήσετε, καθώς οι απαντήσεις είναι είτε συγκεχυμένες, είτε μεταφράζονται όπως “βολεύουν”.

  Ευχαριστώ

Γράψτε μία απάντηση