Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποζημίωση απασχολούμενων στις εξετάσεις για τα Πρότυπα-Πειραματικά-Εκκλησιαστικά σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποζημίωση απασχολούμενων στις εξετάσεις εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία – Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Αποζημίωση απασχολούμενων στις εξετάσεις στα Πρότυπα-Πειραματικά-Εκκλ/κά σχολεία

Στον καθορισμό της αποζημίωσης των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, προέβησαν εκδίδοντας Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθ. πρωτ. 46485/Δ6, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2694/9-5-2024, οι Υπουργοί Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του ΦΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. 46485/Δ6

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:….

……………..

….αποφασίζουμε

1. Την καταβολή αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

2. Την εφάπαξ πρόσθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων και το λοιπό προσωπικό, το οποίο απασχολείται στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και γενικά στις διαδικασίες των παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 και τις διαδικασίες της παρ. 9 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

Α) Εποπτεύουσα Επιτροπή Διαδικασιών και Κλήρωσης (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.), [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 15 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Α. ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.)
Α.1 Πρόεδρος/Υπεύθυνος 250 € (εφάπαξ)
Α.2 Μέλος (3 μέλη) 200 € (εφάπαξ)

 

Β) Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 16 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

 

Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.)

Β1 Πρόεδρος 130 € (εφάπαξ)
Β2 Μέλος (2 μέλη) 90 € (εφάπαξ)
 

 

Β3

Δημόσιος υπάλληλος ή Υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Εκπαιδευτικός για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. στο έργο της

(μέχρι 10 )

 

12€ για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι 40 ημέρες,

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), στην εποπτεία της εξαγωγής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και της κλήρωσης, στην προετοιμασία της διαδικασίας της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και ρύθμισης ισοβαθμιών για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία, στην εποπτεία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και την εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη διεξαγωγή τους.

Γ) Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας

του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά, τα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Τ.Υ.Λ.), [άρθρο 17 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Ε.Τ.Υ.Λ.)
Γ.1 Πρόεδρος/Υπεύθυνος 130 € (εφάπαξ)
Γ.2 Μέλος (2 μέλη) 90 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Σ.Υ.Α., στην αναγκαία προσαρμογή του συστήματος για την υλοποίηση των διαδικασιών για την εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ., Π.Σ. και Ε.Σ. και στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Στ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Στ.1 Πρόεδρος 200 € (εφάπαξ)
Στ.2 Μέλος (4 μέλη) 150 € (εφάπαξ)
Στ.3 Γραμματέας 120 € (εφάπαξ)
 

Στ.4

Χειριστής μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader) (μέχρι 2)  

150 € (εφάπαξ)

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Δ.1 Πρόεδρος 130 € (εφάπαξ)
Δ.2 Μέλος (2 μέλη) 90 € (εφάπαξ)
Δ.3 Γραμματέας 50 € (εφάπαξ)
Δ.4 Συμβολαιογράφος ή Δικηγόρος 250 € (εφάπαξ)
 

 

 

Δ.5

Εκπαιδευτικός της Δημόσιας Εκπαίδευσης, Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για την Τεχνική Υποστήριξη της διεξαγωγής της κλήρωσης (μέχρι 2 μέλη)  

 

 

60 € (εφάπαξ)

 

Δ) Επιτροπή Κλήρωσης [παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 18 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 18 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και απόδοση τυχαίου αριθμού για ρύθμιση ισοβαθμιών που προκύπτουν μετά από τη γραπτή δοκιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.).

Ε) Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 19 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

 

Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ (Κ.Ε.Δ.Ε.) ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ε.1 Πρόεδρος 250 €(εφάπαξ)
Ε.2 Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής του Προέδρου 200 € (εφάπαξ)
Ε.3 Εισηγητής θεμάτων (μέχρι 12 μέλη) 150 € (εφάπαξ)
Ε.4 Γραμματέας 120 € (εφάπαξ)
 

Ε.5

Εκπαιδευτικός (μέχρι 2) για τον χειρισμό του συστήματος για την μετάδοση των θεμάτων  

80 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής και των εισηγητών θεμάτων, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 19 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, την εισήγηση των θεμάτων και τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασιών.

ΣΤ) Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και άρθρο 20 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο άρθρο 20 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της βαθμο- λόγησης των απαντητικών φύλων, την παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα εξεταστικά κέντρα, τη βαθμολόγησή τους και την έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.

Ζ) Επιτροπή Εξετάσεων Πρότυπου Σχολείου [παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και παρ. 2 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

 

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ζ.1. Πρόεδρος 70 € (εφάπαξ)
Ζ.2. Μέλος (2 μέλη) 50 € (εφάπαξ)
Ζ.3. Γραμματέας 50 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων των Πρότυπων Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου.

Η) Επιτροπή Εξετάσεων Εκκλησιαστικού Σχολείου [παρ. 4 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης].

 

Η. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η.1 Πρόεδρος 70 € (εφάπαξ)
Η.2 Μέλος ( 2 μέλη) 50 € (εφάπαξ)
Η.3 Γραμματέας 50 € (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής, το οποίο ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής Εξετάσεων των Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου

Θ) Επιτηρητές [άρθρο 22 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11-3-2024 (Β’ 1671) υπουργικής απόφασης]: δώδεκα ευρώ (12 €) και για κάθε ημέρα απασχόλησης και επτά ευρώ (7 €) για κάθε ώρα απασχόλησης. Οι επιτηρητές θα απασχοληθούν συνολικά για μία (1) ημέρα και το σύνολο των ωρών απασχόλησης τους ανέρχεται στις τέσσερεις (4) συνεπώς η συνολική αμοιβή για κάθε επιτηρητή ανέρχεται στα σαράντα ευρώ (40,00 €).

Ι) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε εξεταστικό κέντρο [παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 25451/Δ6/ 11-3-2024 (Β’1671) υπουργικής απόφασης]: τριάντα ευρώ (30 €) για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι δύο (2) ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή των προβλεπόμενων εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:

α) για όσους εμπίπτουν στις περ. Α, Β, Γ, Δ, Ε και Στ του Κεφαλαίου Α, σε βάρος των ΑΛΕ 2120207001, 2420989001 και του προϋπολογισμού των Ειδικών Φο- ρέων 1020-206-0000000 και 1020-202-0000000,

β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α’, σε βάρος των ΑΛΕ 21202070001, 2130205001, 2130289001, 2420989001, 2420403001, 2420404001 και 2420405001 του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Ειδικού Φορέα 1020-206-99xxxxx.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπό στοιχεία α) 43644/Δ6/12-4-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 357) και β) 50145/Δ6/5-5-2022 (Β’ 2198) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Δείτε σχετικά

Εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία: Ρύθμιση θεμάτων με νέα Απόφαση 

Δείτε επίσης

Τράπεζα Θεμάτων-Οδηγίες:  Η διαδικασία για τις προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις Λυκείου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση