Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) – Τροποποίηση Απόφασης.

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3312/11-6-2024 η υπ. αριθ. πρωτ. Φ.251/65201/Α5 Κοινή Υπουργική  Απόφαση (ΚΥΑ) “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των απασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕ.Λ.» (Β’ 4268)”.

Αναλυτικά το ΦΕΚ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, οι περ. 1α, 1β, 2, 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων. (του άρθρου 22 της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης και του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013, Α’ 193)

α) Πρόεδρος: 800 €

β) Αντιπρόεδρος: 700 € γ) Τακτικά Μέλη: 600 €

δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €

ε) Γραμματέας: 600 €

στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400 €

ζ) Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα

(40) ημέρες για τον καθένα: 12 €

η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και ως δύο (2) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της ΚΕΕ, 120 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.

θ) Ένας (1) ιατρός του Δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκεται εντός του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.

β. Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. [άρθρο 6 της υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.151/64333/Α5/2015 (Β’ 721), την υπ’ αρ. 151/75687/11-5-2016 (Β’ 1353), τις υπό στοιχεία Φ.153/89821/ A5/2018 (Β’ 2251), Φ.153/45073/Α5/2019 (Β’ 1149), Φ.153/81005/Α5/2021 (Β’ 3242) και Φ.153/41379/A5/ 2023 (Β’ 474) κοινές υπουργικές αποφάσεις σε συνδυασμό με το άρθρο 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’ 61)

α) Πρόεδρος: 800 €

β) Αντιπρόεδρος: 700 € γ) Τακτικά Μέλη: 600 €

δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €

ε) Γραμματέας: 600 €

στ) Βοηθοί Γραμματείς: 400 €

ζ) Εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα: 12 €

η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και έως ένας (1) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, 120 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.

θ) Ιατρός του δημοσίου, που παρευρίσκεται στον χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.».

2. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων Γεν. Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (παρ. 2 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Β’ και του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει:

α) Πρόεδρος: 800 €

β) Αντιπρόεδρος: 700 €

γ) Τακτικά Μέλη και Γραμματέας: 600 €

δ) Έκτακτα μέλη – εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €

ε) Βοηθ. Γραμματέα: 400 €

στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €

ζ) Υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 350 €

η) Μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικός Δ.Ε. αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο ειδικό μάθημα, ένας (1) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της Κ.Ε.Ε.Μ.,120 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχει.

θ) Ιατρός του δημοσίου, που παρευρίσκεται στον χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.».

4. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Ειδικών Κατηγοριών [παρ. Β’ του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 30 της υπό στοιχεία Φ.151/34623/Β6/2009 (Β’ 636) και την παρ. 22 της υπό στοιχεία Φ.153/38054/ Α5/2024 (Β’ 2232) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’ 61).)

α) Πρόεδρος: 800 €

β) Αντιπρόεδρος: 700 € γ) Μέλος: 600 €

δ) Γραμματέας: 400 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 300 €

ε) Έκτακτα μέλη – εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα: 200 €

στ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης: 36,00 €

ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής: 250 €

ΑΡΘΡΟ 2

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ- ΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, η περ. 5γ αντικαθίσταται ως εξής:

«5γ. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (Σ.Α.Μ.) θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (του άρθρου 29 της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει). Για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ., των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων, στην τακτική εξεταστική περίοδο και για τις αντίστοιχες στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο συγκροτείται επιτροπή με την παρακάτω αποζημίωση για κάθε μία από τις εν λόγω 8 επιτροπές:

α) Πρόεδρος: 350,00 €

β) Γραμματέας: 300,00 €

γ) Μέλη: 300,00 €

δ) Επικουρία: 200,00 € ανά άτομο.»

ΑΡΘΡΟ 3

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ- ΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, στην περ. 10, η πρώτη εισαγωγική περίοδος τροποποιείται ως εξής:

«10. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων [άρθρο 6, 7 και 8 της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’1538) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 (Β’ 643) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει]».

  1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ- ΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, στην περ. 13, η πρώτη εισαγωγική περίοδος τροποποιείται ως εξής:

«13. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών μαθημάτων και Ομάδες βαθμολογητών – αναβαθμολογητών [άρθρο 12 και 14 της υπό στοιχεία Φ.253/ Β6/128314/2002 (Β’1538) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει]».

  1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ- ΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑ- ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, στην περ. 17, η πρώτη εισαγωγική περίοδος τροποποιείται ως εξής:

«17. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών μαθημάτων [άρθρο 13 της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει».

ΑΡΘΡΟ 4

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η περ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικού δελτίου Ελλήνων του εξωτερικού [άρθρο 9 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/2007 (Β’ 272) υπουργικής απόφασης όπως τροπο- ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.151/64998/Β6/2011 (Β’ 1307)]

α) Πρόεδρος: 350 € β) Μέλη: 300 €

γ) Γραμματέας: 300 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280 €».

2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η περ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου μηχανογραφικών Αλλοδαπών – Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής (άρθρο 10 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/2007 (Β’ 272) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.151/64998/Β6/2011 (Β’ 1307) και την παρ. 22 της υπό στοιχεία Φ.153/38054/Α5/2024 (Β’ 2232) όμοιες]

α) Πρόεδρος: 350 € β) Μέλη: 300 €

γ) Γραμματέας: 300 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 280 €».

3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, η περ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Επιτροπή επιλογής αθλητών [υπό στοιχεία Φ.151/ 31559/Β6/2009 (Β’ 544) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ.151/41772/ Β6/2012 (Β’ 1291) και Φ.151/140225/Α5/2015 (Β’ 1984)]

α) Πρόεδρος: 350 € β) Μέλη: 300 €

γ) Γραμματέας: 300 €

δ) Βοηθοί Γραμματείς: 250 €».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1-1-2024.

Δείτε επίσης

Θέματα Πανελλαδικών ΓΕΛ 2024: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία 

Αριθμός εισακτέων Τριτοβάθμιας 2024-25: 68.851 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις | ΦΕΚ 

Πανελλαδικές-Λειτουργία Υπουργείου Παιδείας: Τι θα ισχύσει από τις 30-5 έως και τις 28-6-2024

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση