Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αρθρο 41-νόμος 4777/2021: Ψηφιακά πιστοποιητικά σπουδών-απολυτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αρθρο 41-νόμος 4777/2021: Ψηφιακά πιστοποιητικά σπουδών-απολυτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ψηφιακές υπηρεσίες.

Αρθρο 41-νόμος 4777/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 25 – 17.02.2021 ο νόμος 4777/2021 “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

Στο άρθρο 41

προβλέπεται η ψηφιακή έκδοση απολυτηρίων και αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη:

Απολυτήριοι τίτλοι αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά η πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή να αποτίθενται στα συστήματα αυτά.

Τα ανωτέρω έγγραφα

εκδίδονται και χορηγούνται και ως ηλεκτρονικά έγγραφα σύμφωνοι με τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α184). Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα ως άνω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων.

Η ακρίβεια των στοιχείων

των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων του προηγούμενοι εδαφίου βεβαιώνεται και οπό φορέα του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των ανωτέρω Π.Σ. και των δεδομένων αυτών.

_____________________

Αναλυτικά – Αρθρο 41-νόμος 4777/2021
Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή να αποτίθενται στα συστήματα αυτά.

Τα ανωτέρω έγγραφα εκδίδονται και χορηγούνται και ως ηλεκτρονικά έγγραφα σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184).

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα ως άνω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων.

Η ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων του προηγούμενου εδαφίου βεβαιώνεται και από φορέα του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, o οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των ανωτέρω Π.Σ. και των δεδομένων αυτών.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο αιτείται,

σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), την έκδοση αντιγράφων των τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εγγράφων της παρ. 1, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων του περιεχομένου αυτών, από τα ανωτέρω Π.Σ., τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Το φυσικό πρόσωπο αιτείται τη διαβίβαση αντιγράφων

των τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εγγράφων της παρ. 1 ή επιμέρους στοιχείων τους, καθώς και των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων των προηγούμενων εδαφίων σε φορείς του δημοσίου τομέα και σε άλλα νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

4. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή

της παρ. 2 κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών και διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

5. Για την έκδοση των εγγράφων των παρ. 1 και 2 ακολουθείται διαδικασία επεξεργασίας απαραίτητης:

α) για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης των υπευθύνων επεξεργασίας ως προς την κατά νόμο αρμοδιότητά τους και

β) για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στους υπεύθυνους επεξεργασίας, σύμφωνα με τις περ. γ ́ και ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119) και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (Α ́ 137).

6. Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ενεργούν ανεξάρτητα.

Ο φορέας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.Σκοπός της ως άνω επεξεργασίας είναι η έκδοση των εγγράφων και η διαβίβαση των στοιχείων των παρ. 1 και 2.

Αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία, κατά τα ανωτέρω, είναι κάθε τρίτο πρόσωπο που ορίζει το υποκείμενο ή ο φορέας της παρ. 7.

7. Οι φορείς του δημοσίου τομέα

δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας της παρ. 2 για αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας απολυτήριων τίτλων ή αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους ως άνω φορείς τους τίτλους, τα αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών που το αφορούν.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους απολυτήριους τίτλους, τα αποδεικτικά απόλυσης, τα αποδεικτικά και τα πιστοποιητικά σπουδών και με έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία εκδίδονται, χορηγούνται, ψηφιοποιούνται, αναρτώνται ή αποτίθενται σύμφωνα με την παρ. 1,

σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών, τις υπογραφές που προβλέπεται να φέρουν τα Π.Σ., μέσω των οποίων γίνεται η έκδοση, χορήγηση, ψηφιοποίηση, ανάρτηση ή απόθεση και το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων των ανωτέρω εγγράφων, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό Π.Σ., όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Με όμοια απόφαση διευρύνεται η εφαρμογή του παρόντος σε έγγραφα που εκδίδονται από δομές ή μονάδες άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης ή κατάρτισης και καθορίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

Αρθρο 41-νόμος 4777/2021
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με:

α) τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 2,

β) τις κατηγορίες των δεδομένων που διαβιβάζονται,

γ) τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών,

δ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής στην υπηρεσία,

ε) την πρόσβαση των φυσικών προσώπων και των προς τούτο αρμόδιων υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου τομέα στην υπηρεσία,

στ) τον τύπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας και τις υπογραφές που προβλέπεται να φέρουν,

ζ) τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων Π.Σ. και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και

η) κάθε συναφή τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Νόμος 4777-2021 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας
Αρθρο 44-νόμος 4770/2021: Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία – Εγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών/υπηρεσιακές μεταβολές
Αρθρο 36 νόμου 4777/2021: Εξουσιοδότηση Υπουργού Παιδείας για ρύθμιση αργιών-διακοπών-απουσιών-πανελλαδικών
Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας-συμβουλίου: Φυλάκιση και χρηματική ποινή-Αρθρο 33 του νόμου 4777/2021
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών-αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4777/2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση