Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αριθμός εισακτέων Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αριθμός εισακτέων Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας: Kατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020.

Αριθμός εισακτέων Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών και αστυνομικών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020, καθορίζεται σε επτακόσιους τριάντα (730) και σε εκατόν δεκαεπτά (117), αντιστοίχως.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ΄ εξάμηνο. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών αστυνομικών ανέρχεται σε σαράντα επτά (47) και των εισακτέων ιδιωτών σε εβδομήντα (70).

3. Από τον αριθμό των εισακτέων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που καθορίζεται για κάθε σύστημα εισαγωγής, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 42 του ιδίου νόμου (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών).

Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α’ 90), οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου και στο κοινό ειδικό ποσοστό της υπ’ αρ. 6502/15/7 από 16-5- 2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων. .. κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς) του εκάστοτε συστήματος εισαγωγής.

Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού» του ν. 2909/2001 (Α’ 90), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς), που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικά με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

5. Η χρήση του δικαιώματος των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές.

Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

6. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές

7. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Άρθρο 2
Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων (730), κατανέμονται ως εξής:

1. Επί των επτακοσίων τριάντα (730) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ αρ. 6502/15/7 από 16-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων. .. κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), ήτοι τριάντα έξι (36) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και αφετέρου από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2018 ή το 2019 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που ομοίως συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2018 ή το 2019 και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων. Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι τριάντα έξι (36) θέσεις:

i) Ποσοστό 90%, ήτοι τριάντα δύο (32) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέ- χον σχολικό έτος 2019-2020 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και

ii) Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2018 ή το 2019 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν ομοίως το 2018 ή το 2019 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και συγκεκριμένα:

Για όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2019, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, προκύπτουν δύο (2) θέσεις και σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2018, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 40% των θέσεων, προκύπτουν ομοίως δύο (2) θέσεις.

2. Επί των υπολοίπων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων (694) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι εξήντα εννέα (69) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019 ή το 2018 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι σαράντα μία (41) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι είκοσι οκτώ (28) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι μία (21) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικα- σίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90) «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η κατανομή των θέσεων στους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο ή το παλαιό σύστημα θα γίνει βάσει του ποσοστού που θα καθοριστεί με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει.

Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά που θα καθοριστούν με την απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι εξακόσιες τέσσερις (604) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

α. Ποσοστό 9,51%, ήτοι πενήντα επτά (57) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πεντακόσιες σαράντα επτά (547) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθη- καν και ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

Αριθμός εισακτέων Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Α’/ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019
α. Με σειρά επιτυχίας 36
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
4
γ· Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
1
ΣΥΝΟΛΟ 41

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018
α. Με σειρά επιτυχίας 25
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
2
γ· Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτε-
κνων οικογενειών (4%)]
1
ΣΥΝΟΛΟ 28

 

Β’/ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)
Με σειρά επιτυχίας 21
ΣΥΝΟΛΟ 21

 

Γ’/ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 472
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
54
γ· Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτε-
κνων οικογενειών (4%)]
21
ΣΥΝΟΛΟ 547

 

Δ’/ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 50
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
5
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτε-
κνων οικογενειών (4%)]
2
ΣΥΝΟΛΟ 57

 

Ε’/ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
α. Με σειρά επιτυχίας 28
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]
3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
1
ΣΥΝΟΛΟ 32

 

ΣΤ’/ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΕΠΑ.Λ.
ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

Άρθρο 3

Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών (70), κατανέμονται ως εξής:

1. Ποσοστό 10%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις και σε όσους/ ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι τρεις (3) θέσεις.

2. Ποσοστό 3%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α του άρθρου 1, του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η κατανομή των θέσεων στους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο ή το παλαιό σύστημα θα γίνει βάσει του ποσοστού που θα καθοριστεί με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά που θα καθοριστούν με την απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογ- γυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγω- νισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

3. Ποσοστό 87%, ήτοι εξήντα μία (61) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

α. Ποσοστό 9,51%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πενήντα πέντε (55) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ιδιώτες)

Α’/ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 4

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018
Με σειρά επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

 

Β’ /ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ν. 2552/1997, σε συνδ. με ν. 2909/2001)
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

Γ’ /ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 48
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
5
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
2
ΣΥΝΟΛΟ 55

 

Δ’ /ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Με σειρά επιτυχίας 6
ΣΥΝΟΛΟ 6

 

Άρθρο 4
Κατανομή θέσεων εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξι- ωματικών (47), κατανέμονται ως εξής:

1. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι τρεις (3) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γε- νικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

2. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα δύο (42) θέσεις, θα κα- λυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

α. Ποσοστό 9,5%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το παλαιό σύστημα (ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

β. Το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι τριάντα οκτώ (38) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν ομοίως κατά το τρέχον σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και επιλέγουν να διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως

II. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (αστυνομικοί)

Α’ /ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ
ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

Β’ /ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 34
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
1
ΣΥΝΟΛΟ 38

 

Γ’ /ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
α. Με σειρά επιτυχίας 4
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύ-
τεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
0
ΣΥΝΟΛΟ 4

 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ B 3222 – 03.08.2020

Δείτε επίσης

Προετοιμασία νέας σχολικής χρονιάς: Συνάντηση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά | Εγκύκλιος
Τροποποίηση απόφασης κατάταξης Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση