Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αριθμός Τμημάτων Ενταξης ανά ΠΔΕ-Στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών και διορισμών από το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αριθμός Τμημάτων Ενταξης Α/θμιας και Β/θμιας ανά ΠΔΕ-Στοιχεία για προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμούς από το Υπουργείο Παιδείας – Πίνακες.

Αριθμός Τμημάτων Ενταξης-Προσλήψεις αναπληρωτών-Διορισμοί

Σε παράθεση στοιχείων προχώρησε το ΥΠΑΙΘΑ δια της Υφυπουργού κας Ζέττα Μακρή, τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού ελέγχου και τα οποία αφορούν:

  • Στα ιδρυθέντα και λειτουργούντα Τμήματα Ενταξης Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ανά ΠΔΕ στην επικράτεια.
  • Στο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων-Τμημάτων Ενταξης-Τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.
  • Στους αριθμούς προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2023-24.
  • Στον αριθμό μόνιμων διορισμών κατά τα έτη 2020 -2023.

Αναλυτικά

Α. Παράθεση στοιχείων για Τμήματα Ενταξης

Τα Τμήματα Ένταξης, τα οποία ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην επικράτεια με σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο περιβάλλον της τάξης, στο σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ένταξη και ενσωμάτωσή του στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται, μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εντός του περιβάλλοντος της τάξης και την ανάπτυξη συνεργασίας του εκπαιδευτικού του Τμήματος Ένταξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Γίνεται διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών και των δραστηριοτήτων καθώς και κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, όπως ορίζεται και στις διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199).

Ακολουθούν τα Τμήματα Ένταξης σε επίπεδο Περιφέρειας για το σχολικό έτος 2023-2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τα 2.471 Τμήματα Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία τα 312 αφορούν σε συστεγαζόμενες /γειτονικές σχολικές μονάδες και από τα 546 Τμήματα Ένταξης στα Ν/ΓΕΙΑ τα 104 αφορούν σε συστεγαζόμενες /γειτονικές σχολικές μονάδες. Στην ισχύουσα νομοθεσία της παρ. γ.αα. του άρθ.6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προβλέπεται ότι, «….. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ.». Έτσι, στις καλυπτόμενες σχολικές μονάδες από ΤΕ μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι συστεγαζόμενες/γειτονικές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τα 799 Τμήματα Ένταξης σε Γ/σια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, τα 354 αφορούν σε συστεγαζόμενες /γειτονικές σχολικές μονάδες και σε αρκετές περιπτώσεις οι συστεγάσεις/γειτνιάσεις μπορεί να αφορούν και σε τέσσερις (4) σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης. Στην ισχύουσα νομοθεσία της παρ. γ.αα. του άρθ.6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προβλέπεται ότι, «….. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ.». Έτσι, στις καλυπτόμενες σχολικές μονάδες από ΤΕ μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι συστεγαζόμενες/γειτονικές

Β. Πως ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες-Τμήματα Ενταξης-Τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ

Προκειμένου να εξεταστεί η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων τυπικής και ειδικής εκπ/σης, η προαγωγή τους, η ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια τυπικής και ειδικής Εκπ/σης, όπως επίσης και η ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν.1966/1991(Α΄/147), όπως ισχύουν, της παρ. 15 του άρθ. 59 του ν.3966/2011 (Α΄/118), σύμφωνα με τα οποία προτού προβεί το Υπουργείο Παιδείας στην ίδρυση σχολικών μονάδων εξασφαλίζει από τους οικείους Δήμους δια των θεσμοθετημένων τους οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, Οικονομική Υπηρεσία) βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης αυτών, όπως επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου για το σκοπό αυτό.

Επίσης στην με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων για την δημιουργία Τμημάτων Ένταξης αναφέρεται ότι:

«Για την πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη: α. η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής εξαντλώντας τις δυνατότητες που έλκονται από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181), β. οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων και οι μεταξύ τους χιλιομετρικές αποστάσεις, γ…».

Δεν υποβλήθηκαν αιτήματα για την δημιουργία Τ.Ε. στον Κορυδαλλό και το Πέραμα

Κατά την υποβολή αιτημάτων για την δημιουργία Τμημάτων Ένταξης βάσει της παραπάνω Πρόσκλησης δεν υποβλήθηκαν αιτήματα για την δημιουργία Τμημάτων Ένταξης στην περιοχή του Κορυδαλλού και του Περάματος.

Γ. Προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2023-24

Για σχολικό έτος 2023-2024, έχουν πραγματοποιηθεί έως 25/3/2024 στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσλήψεις 52.394 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Συγκεκριμένα:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν πραγματοποιηθεί 28.011 προσλήψεις εκπαιδευτικών εκ των οποίων 13.828 στη Γενική Εκπαίδευση και 14.183 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσελήφθησαν 15.275 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων 11.135 στη Γενική Εκπαίδευση και 4.140 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, προσελήφθησαν συνολικά 2.023 αναπληρωτές, εκ των οποίων 830 στη Γενική Εκπαίδευση και 1.193 στην 2 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ενώ αντίστοιχα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσελήφθησαν συνολικά 974 αναπληρωτές, εκ των οποίων 651 στη Γενική Εκπαίδευση και 323 στην Ειδική Αγωγή.

Δ. Μόνιμοι διορισμοί κατά τα έτη 2020 -2023

Κατά τα έτη 2020 -2023 διενεργήθηκαν διορισμοί σχεδόν 28.700 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πειραιά, έχουν διοριστεί συνολικά 164 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και 81 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα.

Δείτε επίσης

Πως υπολογίζονται τα κενά και πλεονάσματα εκπ/κών-Τι ισχύει για τον αριθμό μαθητών ανά Τμήμα 

Πίνακας διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-24: 215% αυξήθηκαν οι μόνιμοι τα τελευταία τέσσερα έτη 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής: Στοιχεία διορισμών τετραετίας και προσλήψεων αναπληρωτών 2023-24 

Μεταφορά μαθητών από τις Περιφέρειες: Αλλαγές σε έξι σημεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση