Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αρχή Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (ΕΟΕ): Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αρχή Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (ΕΟΕ): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρχή Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.).

 Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων,
προκηρύσσει

 Την πλήρωση με επιλογή επτά (7) θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής με τετραετή θητεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄). Ήτοι:

Α. τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, που καλύπτουν τις ειδικότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επιστημών, και

Β. τέσσερις (4) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που καλύπτουν τις ειδικότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Οικονομίας και των Τεχνολογικών Επιστημών.

Α. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Ε.Ο.Ε.

Ο Ε.Ο.Ε. αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Ε. περιγράφονται στις παρ 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄), όπως αυτές αναδιατυπώθηκαν με την παρ 1 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄) και τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2. του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄).

Β. Υποβολή των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (1 και 2).
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
Γ. Τρόπος και Χρόνος Υποβολής των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  1. Η υποβολή των παραπάνω Β.1. (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και Β.2. (βιογραφικό σημείωμα) θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eoe@minedu.gov.gr κατά το διάστημα από Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
  2. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει στο πεδίο «Θέμα» την ένδειξη «Αίτηση για το Συμβούλιο τoυ Ε.Ο.Ε.» με συνημμένα την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα.
Δ. Ειδικές Πληροφορίες
  1. Οι θέσεις του Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε. είναι άμισθες. Στα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση ύψους (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις ετησίως και με τους περιορισμούς της παρ. 2, άρθρο 21 του Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226/Α΄).
  2. Τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής έχουν την υποχρέωση υποβολής στην εφορία Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ), σύμφωνα με τον Ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4281/2014.

 

  1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ε. http://eoe.minedu.gov.gr/.
  2. Η Υπουργική Απόφαση για την πλήρωση των θέσεων του Συμβουλίου θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Ε. http://eoe.minedu.gov.gr/.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ

Δείτε την πρόσκληση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Νέα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση