Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Τουριστικές Σχολές-Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες και εκπ/κοί ξένων γλωσσών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Τουριστικές Σχολές-ΑΣΤΕ: Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες και εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Τουριστικές Σχολές

Την Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, κοινοποίησε το ΑΣΕΠ στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 46/14-7-2022.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Τουριστικές Σχολές
Συγκεκριμένα

Προκηρύσσεται η πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 42 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία / ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 21)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)
Μία (1) θέση Αγγλικών
Μία (1) θέση Γαλλικών
Μία (1) θέση Γερμανικών
Μία (1) θέση Ιταλικών

ΣΥΝΟΛΟ: 21 άτομα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ» (άτομα 21)

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

 

Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου
Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)
Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφί- μων και Ποτών
Τέσσερεις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

Μία              (1)   θέση Αγγλικών

Μία              (1)   θέση Γαλλικών

Δύο             (2)   θέσεις Γερμανικών

Μία              (1)   θέση Ιταλικών

ΣΥΝΟΛΟ: 21 άτομα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Κάθε υποψήφιος/α έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μια Α.Σ.Τ.Ε. και για ένα μόνο μάθημα/γνωστικό αντικείμενο.

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου mintour. edu.gr και θα χορηγείται από τις κατά τόπους Α.Σ.Τ.Ε. Υποβάλλεται δε σε αυτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης μία φορά σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, ως άνω, θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 46/14-7-2022

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης 

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ 2022 ΑΣΠΑΙΤΕ: Από Πέμπτη 14.07 έως και Τετάρτη 24.08.2022 

Τροπολογία για νεοδιόριστους: Νέος διορισμός ή πρόσληψη στην εκπαίδευση μετά 3 έτη από το ΦΕΚ διορισμού 

Τροπολογία για επαγγελματική εκπαίδευση-Συμβούλιο και Επιτροπή Συντονισμού ΠΕΠΑΛ κατατέθηκε στο ν/σ για τα ΑΕΙ 

Προκήρυξη για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Πλήρωση κενών θέσεων θητείας κατά το σχολ. έτος 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση