Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ-διαγωνισμός: Τροποποίηση αποφάσεων διαδικασίας επιλογής προσωπικού-παγίων μερών Προκηρύξεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ-διαγωνισμός: Τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και τα πάγια μέρη Προκηρύξεων με 2 αποφάσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ κου. Α. Παπαϊωάννου.

ΑΣΕΠ-διαγωνισμός

Με δυο αποφάσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ κου Αθανάσιου Παπαϊωάννου τροποποιείται η υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφαση του ΑΣΕΠ «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» και η υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφαση του ΑΣΕΠ «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021)».

Αναλυτικά οι αποφάσεις

Α. Αριθμ. απόφ. 21

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320).

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320), ως κατωτέρω:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 4 «Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, άλλες επιτροπές και ομάδες εργασίας» της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας, γενικός επόπτης ή επόπτης εξετάσεων που εκτελεί το ανωτέρω έργο, γραμματέας και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, βοηθός γραμματέας αυτού».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 «Εποπτεία αιθουσών και έλεγχος ταυτοτήτων» της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Ομοίως ορίζει τους γραμματείς και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, βοηθούς γραμματείς, καθώς και ομάδα εργασίας του εξεταστικού κέντρου που αποτελείται ιδίως από τους υπεύθυνους αιθουσών, τους επιτηρητές, καθώς και το αναγκαίο κατά περίπτωση τεχνικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό».

Β. Αριθμ. 20

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 94/20.6.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021)» (Β’ 3614).

Ο περιλαμβανόμενος στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ των ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΡΩΝ τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 του ΜΕΡΟΥΣ Α’, η ενότητα Α.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 και η πρώτη παράγραφος της ενότητας Γ.2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 του ΜΕΡΟΥΣ Α’, Το ΜΕΡΟΣ Β’, το ΜΕΡΟΣ Γ’, η ενότητα 2. (Δ) του ΜΕΡΟΥΣ Ε’ και η προτελευταία παράγραφος του ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ’ των ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΡΩΝ, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ Β 594/7-2-2023

Δείτε σχετικά

Πάγια μέρη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας | Γνωστοποίηση ΑΣΕΠ 

ΦΕΚ: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 

Δείτε επίσης

Οδηγίες προέδρου ΑΣΕΠ για γραπτό διαγωνισμό, προς υποψήφιους 

Το χρονοδιάγραμμα Προκηρύξεων γενικής εκπαίδευσης από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ Α. Παπαϊωάννου 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση