Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ-γραπτός διαγωνισμός: Διαδικασία επιλογής προσωπικού μεταβατικά πριν την προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ-γραπτός διαγωνισμός: Διαδικασία επιλογής προσωπικού μεταβατικά πριν την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού | ΦΕΚ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5444 – 24.11.2021 η υπ. αριθμ. 160 απόφαση του ΑΣΕΠ με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Αναλυτικά

Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την έκδοση της προκήρυξης πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό

διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (ΚΕΔ), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

Η ΚΕΔ είναι τουλάχιστον πενταμελής

και αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Α.Σ.Ε.Π., νυν ή πρώην, εκ των οποίων ένας ως Πρόεδρος, μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή ομότιμους Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου (ΕΕΠ ή ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας) ή κρατικούς λειτουργούς των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού,

ο ορισμός εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων, των οργάνων εποπτείας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα διδακτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που ισχύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων

με γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4765/2021.

2. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων

καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ανάλογα με την κατηγορία των προς πλήρωση θέσεων (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.).

3. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη,

αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού. 4.

4. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π..

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής.

6. Εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο), χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο. Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι που θα κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Β’ στάδιο), με σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντάς τα στην υποβληθείσα κατά το Α’ στάδιο αίτησή τους.

Κατά το Β’ στάδιο επιτρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά το Α’ στάδιο προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται μεταβολές (προσθήκη, τροποποίηση, αφαίρεση) στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά το Α’ στάδιο.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το περιεχόμενο της απόφασης στο ΦΕΚ B 5444 – 24.11.2021

Δείτε σχετικά

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου-ενίσχυση ΑΣΕΠ | ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Προσλήψεις Ελληνικής Αστυνομίας: 30 Ψυχολόγων και 30 Ιατρών-Αιτήσεις από 24.11 έως 23.12.2021
Θέσεις εργασίας
Προσλήψεις 2022: 40.000 στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα | Πίνακας
Βοηθήματα σε ΑμεΑ-συνταξιούχους-υγειονομικούς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Δώρο Χριστουγέννων 2021 από ΟΑΕΔ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πως υπολογίζεται-Πότε πιστώνεται
Αξιολόγηση-εκπαιδευτικοί: Ηττα σε ιστορική προοπτική | Αρθρο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση