Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ασφαλιστικό στο νόμο 4670/2020: Το ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ασφαλιστικό στο νόμο 4670/2020: “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις” | ΦΕΚ.

Ασφαλιστικό στο νόμο 4670/2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020 ο νόμος 4670/2020 “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις”

Δείτε το νόμο 4670/2020 στο ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020

_________________

Δείτε αναλυτικά τους τίτλους με τα θέματα των 108 άρθρων του

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Άρθρο 1.

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-E.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 2.

Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 3.

Περιουσία-Πόροι-Επενδύσεις Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4387/2016

Άρθρο 4.

Διοίκηση e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 5.

Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες της Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Άρθρο 6.

Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 7.

Μεταβατική διάταξη για το προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Άρθρο 8.

Μεταβατικές διατάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Άρθρο 9.

Καταργούμενες διατάξεις

Δείτε το νόμο 4670/2020 στο ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «e-Ε.Φ.Κ.Α.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 10.

Μητρώο Ασφαλισμένων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης eΕ.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 11.

Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών

Άρθρο 12.

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και πράξεις βεβαίωσης οφειλής

Άρθρο 13.

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89)

Άρθρο 14.

Ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις

Άρθρο 15.

Χορήγηση παροχών σε χρήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Άρθρο 16.

Πιστοποίηση ψηφιακά διαθέσιμου ασφαλιστικού χρόνου

Άρθρο 17.

Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ

Άρθρο 18.

Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Δείτε το νόμο 4670/2020 στο ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19.

Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4387/2016

Άρθρο 20.

Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 4387/2016

Άρθρο 21.

Προσθήκη άρθρου 1Β στον ν. 4387/2016

Άρθρο 22.

Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4387/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Άρθρο 23.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 και προσθήκη νέων άρθρων 5Α και 5Β

Άρθρο 24.

Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4387/2016

Άρθρο 25.

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4387/2016

Άρθρο 26.

Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4387/2016

Άρθρο 27.

Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016

Δείτε το νόμο 4670/2020 στο ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 28.

Αντικατάσταση του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

Άρθρο 29.

Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016

Άρθρο 30.

Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016

Άρθρο 31.

Αντικατάσταση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016

Άρθρο 32.

Αντικατάσταση του άρθρου 36 και προσθήκη άρθρου 36Α στον ν. 4387/2016

Άρθρο 33.

Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4387/2016

Άρθρο 34.

Αντικατάσταση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016

Άρθρο 35.

Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Άρθρο 36.

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4387/2016

Άρθρο 37.

Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4387/2016

Άρθρο 38.

Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4387/2016

Άρθρο 39.

Αντικατάσταση του άρθρου 44 του ν. 4387/2016

Άρθρο 40.

Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4387/2016

Άρθρο 41.

Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4387/2016

Άρθρο 42.

Αντικατάσταση του άρθρου 79 του ν. 4387/2016

Άρθρο 43.

Αντικατάσταση του άρθρου 80 του ν. 4387/2016

Άρθρο 44.

Αντικατάσταση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016

Άρθρο 45.

Αντικατάσταση του άρθρου 97 του ν. 4387/2016

Άρθρο 46.

Συμψηφισμός οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Άρθρο 47.

Συμπληρωματική χρηματοδότηση κοινωνικού προϋπολογισμού

Άρθρο 48.

Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

Άρθρο 49.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Δείτε το νόμο 4670/2020 στο ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 50.

Τροποποίηση του τίτλου του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8)

Άρθρο 51.

Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 52.

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοίκησης

Άρθρο 53.

Τροποποίηση στον επιχειρησιακό στόχο, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης

Άρθρο 54.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών

Άρθρο 55.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών

Άρθρο 56.

Σύσταση και αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Άρθρο 57.

Τροποποίηση στον σκοπό και στη διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών

Άρθρο 58.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 59.

Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 60.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου

Άρθρο 61.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 62.

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων

Άρθρο 63.

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων

Άρθρο 64.

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων

Άρθρο 65.

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων

Άρθρο 66.

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων

Άρθρο 67.

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ε΄ Απονομής Συντάξεων

Άρθρο 68.

Τροποποίηση στους επιχειρησιακούς στόχους, τη διάρθρωση και την κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΣΤ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης

Άρθρο 69.

Σύσταση, στρατηγικός σκοπός και διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών

Άρθρο 70.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 71.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων

Άρθρο 72.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Β΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων (Βορείου Ελλάδος)

Άρθρο 73.

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας

Άρθρο 74.

Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών

Άρθρο 75.

Τροποποίηση αρμοδιοτήτων του αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών

Άρθρο 76.

Σύσταση, στρατηγικός σκοπός, αρμοδιότητες και διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

Άρθρο 77.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 78.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων

Άρθρο 79.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων

Άρθρο 80.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων

Άρθρο 81.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων

Άρθρο 82.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων

Άρθρο 83.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών

Άρθρο 84.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών

Άρθρο 85.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών και απονομή αρμοδιοτήτων στα τμήματα συντάξεων των Τοπικών Διευθύνσεων

Άρθρο 86.

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 87.

Επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ

Άρθρο 88.

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων, της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων

Άρθρο 89.

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης

Άρθρο 90.

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων, της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Άρθρο 91.

Τροποποίηση του επιχειρησιακού στόχου, της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας

Άρθρο 92.

Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στέγασης

Άρθρο 93.

Επιχειρησιακός στόχος, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 94.

Τροποποίηση του στρατηγικού σκοπού και της διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Άρθρο 95.

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας

Άρθρο 96.

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Άρθρο 97.

Σύσταση, επιχειρησιακοί στόχοι, διάρθρωση και κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 98.

Τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων της διάρθρωσης και της κατανομής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Μελετών

Άρθρο 99.

Τροποποίηση του άρθρου 72 του π.δ. 8/2019

Άρθρο 100.

Τροποποίηση του άρθρου 73 του π.δ. 8/2019

Άρθρο 101.

Τροποποίηση των άρθρων 75 και 76 του π.δ. 8/2019

Άρθρο 102.

 Άρθρο 103.

Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 104.

Ρύθμιση για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013

Άρθρο 105.

Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Άρθρο 106.

Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 107.

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα έργων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 108.

Έναρξη ισχύος

Δείτε το νόμο 4670/2020 στο ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020

Δείτε επίσης

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Χορήγηση επιδόματος γέννησης: Οι προϋποθέσεις στον νόμο 4659/2020
Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ): Πότε διενεργείται – Οδηγίες για τη διαδικασία από το ΥΠ.ΕΣ.

Πριν φύγετε

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση