Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές | Παράθεση νομοθεσίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές-Παράθεση νομοθεσίας από το especial.gr.

Ασκηση ιδιωτικού έργου

Αναφορικά με την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ το especial.gr παραθέτει ακολούθως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω άδεια από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθώς και Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με:

A. Τη μη ύπαρξη του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠΕΒΠ, προς άσκηση ιδιωτικού έργου.

B. Τα επαγγέλματα, στα οποία προέχει ο επιστημονικός καθαρά χαρακτήρας και δεν μπορεί να τεθεί, κατ` αρχάς, ζήτημα απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας από τους επιστήμονες που ασκούν αυτά, αφού η άσκηση του λειτουργήματος τους δεν είναι, από μόνη της, δυνατή να της προσδώσει την εμπορική ιδιότητα.

Επίσης παρατίθενται διατάξεις αναφορικά με την: 

  • Ασκηση Ιδιωτικού έργου χωρίς την απαιτούμενη άδεια
  • Ασκηση ιδιωτικού  έργου σε περίοδο άδειας άνευ αποδοχών
  • Αμοιβή εκπαιδευτικού για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα
  • Αμοιβή εκπαιδευτικού για απασχόληση στον δημόσιο τομέα
Αναλυτικά

1. Νόμος 3528/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’  09-02-2007) ορίζεται ότι “Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδι­ωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.”.

2. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 2968/2006

Όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 2968/12-07-2006 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το ζήτημα καθορισμού, εκ μέρους του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού στην ιδιωτική απασχόληση των εκπαιδευτικών (ήτοι δέκα ώρες κατ’ ανώτατο όριο), δεν συνάγεται από καμιά διάταξη ούτε ευθέως ούτε κατά παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.18 του Ν. 1566/85 που προβλέπει τη δεκάωρη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Ως εκ τούτου, δεν είναι επιτρεπτή η θέση χρονικού περιορισμού κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, με κριτήριο την εν λόγω διάταξη.

Επομένως, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο οφείλει κάθε φορά να διερευνά μόνο το ενδεχόμενο η πολύωρη απασχόληση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού να αποτελεί ή όχι αιτία παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης  των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, δυνάμενο, άλλωστε κατ’ εκτίμηση των συγκεκριμένων συνθηκών, να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης εκτός υπηρεσίας.

3. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 436/2012

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος εμπίπτει στην, κατά το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), έννοια του ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, για την οποία, υπό τις τιθέμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις, δύναται να χορηγηθεί, μετά από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σχετική άδεια σε δημόσιους υπαλλήλους. (ομοφ.) ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 397/2012.

Δείτε τη Γνωμοδότηση 436/2012

4. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 391/2010

Η άσκηση από δημόσιο υπάλληλο ιδιωτικού έργου παροχής υπηρεσιών Ψυχολόγου σε ιδιωτικό γραφείο που θα διατηρεί εκτός ωραρίου της υπηρεσίας, δεν συνιστά κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας από αυτόν, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά των υπηρεσιών τούτου δεν θα λαμβάνει χώρα εντός των πλαισίων της λειτουργίας εμπορικής εταιρείας και εν γένει οργανωμένης επιχείρησης.
5. Γνωμοδότηση 56/2001
Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) αποτελεί εκπαιδευτικό προσωπικό με την έννοια του Ν 1566/1985 και δικαιούται εφ όσον καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των σχολείων, να λαμβάνει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν 2683/1999. Στο προσωπικό αυτό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ.9 και 14 παρ.20 του Ν 1566/1985.

6. Ασκηση Ιδιωτικού έργου χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Στην περίπτωση κατά την οποία, ασκείται από τον υπάλληλο ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή χωρίς τη χορήγηση προηγούμενης άδειας από το υπηρεσιακό συμβούλιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. θ΄ του άρθρου 107 των Ν.2683/9.2.1999 και 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, περ. κε του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) για ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος. Συνεπώς, δεν μπορεί να χορηγηθεί αναδρομικά άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στην περίπτωση αυτή.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του υπαλληλικού κώδικα (εκδ. Σάκκουλα), σελ. 240, “Κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 ΥΚ” (η αναφορά γίνεται για το Π.Δ. 611/1977 –ΦΕΚ198Α΄) “απαιτείται σχετική άδεια μόνον για την υπό του υπαλλήλου επ΄ αμοιβή άσκηση ιδιωτικού έργου και όχι για την χωρίς αυτήν άσκηση ιδιωτικού έργου. 

Στην απαγόρευση του ως άνω άρθρου εμπίπτουν και οι εν αδεία κανονική ή αναρρωτική τελούντες υπάλληλοι (ΣΕ717/1972, 707, 3025/1970)”.

7. Ασκηση ιδιωτικού  έργου σε περίοδο άδειας άνευ αποδοχών

Οσον αφορά στην άσκηση ιδιωτικού  έργου σε περίοδο άδειας άνευ αποδοχών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/5-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ-ΨΡΘ) εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ., ορίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας εγκυκλίου εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες.

Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 31 και 32 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τα οποία, για τις εν λόγω απασχολήσεις, απαιτείται χορήγηση άδειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

8. Αμοιβή εκπαιδευτικού για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα

Όσον αφορά στην αμοιβή του εκπαιδευτικού για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα δεν τίθεται όριο απολαβών, εφόσον αυτές φορολογούνται ανάλογα με το ύψος τους και δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στη βεβαίωση του φορέα η αμοιβή του αιτούμενου εκπαιδευτικού.

9. Αμοιβή εκπαιδευτικού για απασχόληση στον δημόσιο τομέα

Στην περίπτωση, όμως, που ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι απασχολείται και σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. τόσο με σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και στο πλαίσιο σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, η απαγόρευση  κατοχής δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35, παρ. 2 του Υ.Κ. στον Δημόσιο τομέα κάμπτεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

Οι προϋποθέσεις

α) η δεύτερη απασχόληση δεν θα πρέπει να είναι με πλήρες ωράριο εργασίας,

β) σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 25 του Ν.4354 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015) για υπαλλήλους που υπάγονται στο νέο μισθολόγιο και «οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται»,

γ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο «οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7… απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου», δηλ. το ποσό των 4.631 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που θέτει η αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) νέα διορθωμένη εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

δ) σύμφωνα με την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015 (AΔΑ: Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία εκφράζεται η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή συνιστά αυτοτελές δικαίωμα προβλεπόμενο από τον Υπαλληλικό Κώδικα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική διάταξη (άρθρο 31), στις οποίες δεν αναφέρεται ως προϋπόθεση η μη λήψη άδειας για ανατροφή τέκνου με ή χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.

Οχι ακύρωση του σκοπού χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου

Παράλληλα βέβαια, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν θα πρέπει να ακυρώνει το σκοπό χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου, ο οποίος αφορά την προστασία των τέκνων και της οικογένειας.

ε. Τέλος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 104 του Συντάγματος ορίζεται ότι: “Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης“.

Σημειώνεται ότι στον περιορισμό αυτό υπάγεται η με οποιαδήποτε μορφή απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ή των κυρίων καθηκόντων τους, όπως αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ή συμμετοχή σε επιτροπές  (πρόσθετες αποδοχές).

Δείτε τι ζητούσε η ΠΔΕ Αττικής πέρσι για την Αδεια Ιδωτικού Εργου

Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου-ΠΔΕ Αττικής: Ενημέρωση για αιτήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ-Δικαιολογητικά 

Δείτε επίσης

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή: Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτή: Τι γίνεται με τις Ιατρικές Γνωματεύσεις | Οδηγίες και Πίνακες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση