Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ατομα στο φάσμα του αυτισμού: Διάταξη στη Βουλή για πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ατομα στο φάσμα του αυτισμού: Διάταξη στη Βουλή για πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης-Υποστήριξη από διαμεσολαβητές, οι οποίοι λαμβάνουν Ειδική Εκπαίδευση από διεπιστημονική ομάδα έργου.

Ατομα στο φάσμα του αυτισμού

Διάταξη για πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού περιλαμβάνει Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις”.

Η διάταξη σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφορά σε άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και τους υποψήφιους εργοδότες αυτών και αντιμετωπίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Η αναγκαιότητα της διάταξης έχει να κάνει με την έλλειψη δομών και πρωτοβουλιών για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων, τα οποία έχουν διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Συγκεκριμένα

Με τη ρύθμιση αυτή θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φορέας υλοποίησής του ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Το πρόγραμμα συνίσταται ιδίως:

(α) στην υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας,

(β) στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος,

(γ) στην υποστήριξη των ωφελουμένων, του εργοδότη και του εργασιακού περιβάλλοντος κατά το διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων και

(δ) στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων προσαρμογών υποδομών.

Η υποστήριξη αυτή παρέχεται από διαμεσολαβητές, οι οποίοι λαμβάνουν Ειδική Εκπαίδευση από διεπιστημονική ομάδα έργου.

Στη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίσει τα ειδικότερα και λεπτομερειακά ζητήματα του πιλοτικού προγράμματος.

Ακολουθεί η Τροπολογία

Άρθρο 2

Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Το πρόγραμμα συνίσταται ιδίως α) στην υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, β) στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, γ) στην υποστήριξη των ωφελουμένων, του εργοδότη και του εργασιακού περιβάλλοντος κατά το διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων και δ) στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στις υποδομές.

2. Η υποστήριξη και καθοδήγηση της παρ. 1 παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Η εκπαίδευση και καθοδήγηση των διαμεσολαβητών υλοποιείται από αμειβόμενη διεπιστημονική ομάδα έργου. Η διαμεσολάβηση παρέχεται είτε απευθείας από αυτοαπασχολούμενο διαμεσολαβητή είτε από 1 διαμεσολαβητή που απασχολείται σε ειδικώς πιστοποιημένο φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236) ή σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16).

3. Ωφελούμενοι του προγράμματος της παρ. 1 είναι άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 (Α’146).

4. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της παρ. 1 δεν αποστερεί τον ωφελούμενο από τη λήψη αναπηρικών προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ανώτατο ποσό της δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες (9.412.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Φορέας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιοποίησης των ωφελουμένων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των διαμεσολαβητών και των φορέων στους οποίους υπάγονται, οι άξονες εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών, ορίζονται τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας έργου της παρ. 2 και η αμοιβή τους, το ύψος και η διαδικασία απόδοσης των αμοιβών των ειδικά εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών, το εύρος κάλυψης του εργοδοτικού κόστους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Δείτε επίσης

Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση 

Τροπολογία για προσοντολόγιο-επιλογές Διευθυντών-νεοδιόριστους-Πανεπιστημιακά Τμήματα 

Τροπολογία για δόκιμους εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ/ΕΒΠ: Μπορούν να είναι υποψήφιοι Διευθυντές-Αξιολόγηση και μονιμοποίηση μετά

Πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων ΙΕΠ: ΦΕΚ-Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή 

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Διαδικασία-Αιτήσεις-Πρόγραμμα | Απόφαση 

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Αιτήσεις 22 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση