Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Ατομα με Αναπηρία από τον ΟΠΕΚΑ | Διευκρινίσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Ατομα με Αναπηρία από τον ΟΠΕΚΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία – Εγκύκλιος.

Χορήγηση προνοιακών παροχών

Εγκύκλιο υπ. αριθμ. 95704/13-10-22 με διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία από τον ΟΠΕΚΑ, κοινοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κος Γεώργιος Σταμάτης.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία από τον ΟΠΕΚΑ, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5855/Β΄/28-12-2018), κατόπιν τροποποίησής της από την υπό στοιχεία Δ12α/85008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4859/Β΄/15-09-2022).

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της υπ’ αρ. 83779/2022 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)» (ΦΕΚ 4830/Β΄/13-09-2022), «Οι κάτοχοι εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας τους εντός τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της. Η παρούσα διαδικασία σκοπό έχει την επαναξιολόγηση της αναπηρίας του πολίτη, λόγω της επικείμενης λήξης της πιστοποίησης της. Η αίτηση υποβάλλεται και διεκπεραιώνεται με βάση τα οριζόμενα στάδια της διαδικασίας περί αρχικής αξιολόγησης. Κατά το στάδιο της αίτησης, ο πολίτης υποχρεούται να συσχετίσει την αίτηση με την εν ισχύ γνωστοποίηση αναπηρίας που διαθέτει. Στη συγκεκριμένη διαδικασία πέραν της παράτασης της υφιστάμενης πιστοποίησης αναπηρίας, ο πολίτης δύναται να προσθέσει προς αξιολόγηση και νέες παθήσεις ή να δηλώσει τυχόν επιδείνωση των ήδη πιστοποιημένων παθήσεων. Σε κάθε περίπτωση, προετοιμάζεται και υποβάλλεται εκ νέου ολόκληρος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.».

Βάσει του άρθρου 5 παρ. 1, περ. β’ της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018 (ΦΕΚ 5855/Β΄/2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το δικαίωμα στην καταβολή προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα εκκινεί «Από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύος της Γ.Α.Π.Α., εφόσον η αίτηση στο ΚΕ.Π.Α. για ανανέωση της ισχύος της υποβληθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της και ακολούθως η αίτηση παράτασης υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις υποπερ. (αα) και (ββ) ανωτέρω.»

Με βάση τη διάταξη της υπ’ αρ. 83779/2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4830/Β΄/13-09- 2022), σε περίπτωση υποβολής αίτησης επαναξιολόγησης της αναπηρίας μετά τη λήξη της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α. η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της νέας γνωμάτευσης δεν θα ανατρέχει στην επομένη της λήξης της προηγούμενης, με συνέπεια να προκύπτει, σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο δικαιούχος δεν θα έχει γνωμάτευση σε ισχύ.

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί τις παροχές σε χρήμα σε ΑμεΑ με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 1, περ. β της υπό στοιχεία Δ12α/85008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4859/Β΄/15-09-2022), εφόσον ο αιτών την παράταση καταβολής παροχής, σωρευτικά: α) υποβάλλει αίτηση για έκδοση νέας Γ.Α.Π.Α. καθώς και αίτηση παράτασης στον ΟΠΕΚΑ, αποκλειστικά, εντός των προθεσμιών που τίθενται από τις προαναφερόμενες διατάξεις, β) διαπιστώνεται, με βάση την νέα Γ.Α.Π.Α. και τους διοικητικούς ελέγχους, ότι εξακολουθεί να πληροί, σωρευτικά, ανάλογα με την παροχή, τις προϋποθέσεις παράτασης του δικαιώματος (αναπηρίας και διοικητικές) και γ) η έναρξη της πιστοποιημένης αναπηρίας του δεν προσδιορίζεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προηγούμενης Γ.Α.Π.Α..

Αντιστοίχως, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018 (ΦΕΚ 5855/Β΄/2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ12α/85008 (ΦΕΚ 4859/Β΄/15-09-2022) όμοια και ισχύει, «Η παράταση του δικαιώματος και συνέχιση καταβολής των παροχών σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 ισχύει με μόνη την υποβολή αίτησης ανανέωσης παράτασης πιστοποίησης ενώπιον του ΚΕ.Π.Α., για όσες παροχές η επιβεβαίωση των αναπηρικών προϋποθέσεων τους συντελείται μέσω πιστοποίησης αναπηρίας».

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για τους σκοπούς της, καθώς και της παράτασης δικαιώματος του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 όπως ισχύει, ως αίτηση παράτασης πιστοποίησης ενώπιον του ΚΕ.Π.Α. νοείται αυτή που υποβλήθηκε από τέσσερις μήνες πριν την λήξη έως και έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης δυνάμει της οποίας αποδιδόταν το επίδομα.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Γεώργιος Α. Σταμάτης

Δείτε επίσης

Σκύλος οδηγός-αυτονομία και κοινωνική ένταξη: Αρθρο του Γιώργου Σταμάτη Γ.Γ. Κοιν. Αλληλεγγύης 

Επέκταση επιδόματος μητρότητας στους 9 μήνες από 6 στον ιδιωτικό τομέα: Σύντομα σε διαβούλευση διάταξη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση