Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες: Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών η 15η Απριλίου 2021.

Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), μετά από απόφαση της Συγκλήτου Π.Θ., προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της.

Θέσεις

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες πέντε θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):

Α. Επιστήμες Υγείας

Β. Επιστήμες Ζωής

Γ. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Ε. Θετικές Επιστήμες

Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής της επιστημονικής περιοχής (θεματικής ενότητας) στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, που δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που μπορείτε να βρείτε εδώ, το αργότερο έως τις 15 Απριλίου 2021, ειδική Αίτηση, που διατίθεται αποκλειστικά στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Δικαιολογητικά

Η Αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (που αναρτώνται κυρίως σε μορφή αρχείου pdf):

1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

2. Αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει ένα ενεργό ΑΦΜ του υποψηφίου.

3. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας.

4. Βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες όπου θα καταγράφονται όλοι οι τίτλοι σπουδών με τις αντίστοιχες βαθμολογίες, τυχόν διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, βραβεία, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών, άλλα προσόντα).

5. Βασικός Τίτλος Σπουδών (ο βαθμός του πτυχίου συμπληρώνεται στο πεδίο της πλατφόρμας με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός βασικά πτυχία, δηλώνεται ο βαθμός πτυχίου που είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Επίσης, σε περίπτωση απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ καθώς και βεβαίωση αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου προς την κλίμακα του 10.

6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας από την γραμματεία του Τμήματος χορήγησης του βασικού τίτλου σπουδών.

7. Οποιοσδήποτε άλλος τίτλος σπουδών (π.χ. δεύτερο βασικό πτυχίο ή ΜΔΕ) που κατέχει ο υποψήφιος και αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα μαζί με την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία. Για τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής ισχύει ότι και ανωτέρω για το βασικό μοριοδοτούμενο τίτλο σπουδών.

8. Το θέμα και σύνοψη του θέματος της διδακτορικής διατριβής (σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και της εξέλιξης της διδακτορικής διατριβής έως δύο σελίδες. Οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν συμπεριλαμβάνονται στον περιορισμό των 2 σελίδων.)

9. Επιστολή ενδιαφέροντος/Δήλωση κινήτρων (έως δύο σελίδες).

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος α) έχει υποβάλλει μόνο μία αίτηση β) δεν θα λαμβάνει καμία αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία (σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας) κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας της ΔΕΚΑ και γ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος.

11. Βεβαίωση έγκρισης εγγραφής ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος και ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ορισμού, το θέμα της διδακτορικής διατριβής και τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ).

Περαιτέρω πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 2421006429, καθώς και στo e-mail: kaligeri@uth.gr).

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο τηλ. 2421006441 (ή μέσω του email: pvlastaridis@uth.gr).

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Θέσεις ερευνητών και υποτρόφων σε προγράμματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Απόκτηση Διδακτικής Εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Προτάσεις μέχρι 14 Μαρτίου
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση