Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δεκτά πτυχία Κολλεγίων για την πιστοποίηση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δεκτά πτυχία Κολλεγίων για την πιστοποίηση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δεκτά πτυχία Κολλεγίων

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 71715/Κ6 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τροποποιείται η υπό στοιχεία 13173/Κ6/ 07.02.2022 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Β’ 617) και γίνονται δεκτά από τον ΕΟΠΠΕΠ τα πτυχία Κολλεγίων για την πιστοποίηση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Δείτε το ΦΕΚ-Β-3784/1-7-2024

Δείτε το προηγούμενο ΦΕΚ B 617 – 14.02.2022 

__________________________

Ακολουθεί η νέα Απόφαση

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4, της υπό στοιχεία 13173/Κ6/07.02.2022 (Β’ 617) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού προσανατολισμού», ως εξής:

2. Κάθε τίτλος σπουδών, δηλαδή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος που προβλέπεται ως απαιτούμενο προσόν στο παρόν και έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

Άρθρο 2

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5, της υπό στοιχεία 13173/Κ6/07.02.2022 (Β’ 617) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού προσανατολισμού», ως εξής:

2. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του παρόντος έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

Άρθρο 3

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6, της υπό στοιχεία 13173/Κ6/07.02.2022 (Β’ 617) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού προσανατολισμού», ως εξής:

2. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.).

Δείτε σχετικά

Σύστημα πιστοποίησης Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού | ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Ομάδα εργασίας Σχολικού Νοσηλευτή: Aπαρτίζεται από εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας 

Επιστροφή εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ που παρακρατήθηκαν πέραν της 25.11.2022 – Εγγραφο με Υποδείγματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση