Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις: Πως γνωστοποιούνται-υποχρεώσεις οργανωτή-πως διαλύονται | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις: Ρύθμιση διαδικασιών προς το σκοπό της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4703/2020 – Προεδρικό Διάταγμα 73/2020 – ΦΕΚ A 167 – 07.09.2020

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις

Με το Προεδρικό Διάταγμα 73/2020 –ΦΕΚ A 167 – 07.09.2020 – έχουμε τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, περαιτέρω εξειδίκευση των κανόνων και διαδικασιών και γενικά τη διευθέτηση των απαραίτητων λεπτομερειών, προς το σκοπό της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4703/2020, αναφορικά με τη ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων.

Αναλυτικά
Γνωστοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης
 • Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες ή ομάδες προσώπων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.
 • Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, το σκοπό, τον ακριβή τόπο και το χρόνο έναρξης και λήξης της συνάθροισης, το προτεινόμενο δρομολόγιο προκειμένου για κινούμενη συνάθροιση.
Υποχρεώσεις οργανωτή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης
 • Ο οργανωτής της συνάθροισης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο.
Ιδίως ο οργανωτής της συνάθροισης:
 • α. συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό ή Λιμενικό Διαμεσολαβητή και συμμορφώνεται στις υποδείξεις του,
 • β. ενημερώνει τους μετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να μη φέρουν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και ζητά την παρέμβαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την απομάκρυνση ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα,
 • γ. ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή στην περιφρούρηση της συνάθροισης,
 • δ. μεριμνά, σε συνεργασία με την ομάδα περιφρούρησης, για αποτροπή παρείσφρησης στη συνάθροιση ή την απομάκρυνση αντιτιθέμενων σε αυτή ατόμων, καθώς και ατόμων ή ομάδων ατόμων που δεν έχουν σχέση με το σκοπό της συνάθροισης
 • ε. παρέχει σαφείς και ακριβείς οδηγίες στους συμμετέχοντες για την τήρηση του δηλωθέντος δρομολογίου και των τυχόν περιορισμών,
 • στ. παρευρίσκεται συνεχώς στον τόπο της συνάθροισης, από την έναρξη μέχρι τη λήξη αυτής, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ομαλής άφιξης και αποχώρησης των συμμετεχόντων,
 • ζ. ενημερώνει άμεσα την αστυνομική ή λιμενική αρχή, σε περίπτωση αιφνίδιας μεταβολής των δεδομένων που αφορούν τη διεξαγωγή της συνάθροισης,
 • η. ενημερώνει σχετικά τους συναθροιζόμενους και συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, σε περίπτωση απαγόρευσης, επιβολής περιορισμών και διάλυσης της συνάθροισης,
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις διαλύονται

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4703/2020, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.

Για τη διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Α. Πριν από την εκδήλωση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής ζητά από τον οργανωτή να αποκαταστήσει την ομαλή διεξαγωγή της συνάθροισης ή να ανακοινώσει τη λήξη αυτής στους συμμετέχοντες, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα και ήσυχα από το χώρο πραγματοποίησής της.

Β. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του οργανωτή να ανταποκριθεί στο ανωτέρω αίτημα, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής προσκαλεί στον τόπο της συνάθροισης τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, στον οποίο ανακοινώνει ότι συντρέχει περίπτωση διάλυσης.

Εν συνεχεία, με την παρουσία και τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα πρωτοδικών, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής ανακοινώνει στους μετέχοντες τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί ή να συνεχισθεί η συνάθροιση.

Γ. Εφόσον η συνάθροιση συνεχίζεται και οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις για διάλυση της συνάθροισης και εκούσια απομάκρυνσή τους, ο επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής υλοποιεί την απόφαση για τη διάλυση της συνάθροισης.

Η διάλυση της συνάθροισης
 • Πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ρητής εντολής του επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την υλοποίηση της εντολής διάλυσης της συνάθροισης τελεί υπό τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και διακόπτεται άμεσα με την εξάλειψη του λόγου που επέβαλε την εκδήλωσή της.
 • Για τη διάλυση της συνάθροισης χρησιμοποιούνται από την αστυνομική ή λιμενική αρχή τα πλέον πρόσφορα, αναγκαία και ανάλογα προς την περίσταση νόμιμα μέσα.
Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ A 167 – 07.09.2020 –  Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων 

Δείτε επίσης

Αγιασμός σχολικού έτους 2020-21 | Εγκύκλιος
Διάταξη προσλήψεων αναπληρωτών λόγω κορονοϊού: Τρίμηνης κατ ελάχιστον διάρκειας
Οδηγίες δευτεροβάθμιας για κορονοϊό: Ασφαλής επαναλειτουργία-Μέτρα πρόληψης-Υποπτο κρούσμα
Οδηγίες δημοτικών σχολείων για κορονοϊό: Ασφαλής επαναλειτουργία-Μέτρα πρόληψης-Υποπτο κρούσμα-Ισχύουν και για ΚΔΑΠ
Οδηγίες Νηπιαγωγείων για κορονοϊό: Ασφαλής επαναλειτουργία-Μέτρα πρόληψης-Υποπτο κρούσμα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση