Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δεύτερο μέρος Ερωτήσεων και Απαντήσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δεύτερο μέρος Ερωτήσεων και Απαντήσεων αναφορικά με την Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ.

Διαδικασία διορισμών

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους απαντήσεων σε ερωτήσεις αναφορικά με τη διαδικασία της Πρόσκλησης μελών:

 • Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και
 • Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01),

εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ:

για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019- 2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄),

προχωρούμε στο δεύτερο μέρος.

Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά πως οι παρακάτω απαντήσεις αποτελούν προϊόν προφορικών πληροφοριών, τις οποίες συλλέξαμε από το ΥΠΑΙΘ, το οποίο θα πρέπει εγγράφως να τοποθετηθεί επί των ερωτημάτων αυτών.

Διαδικασία διορισμών

Ισχύει ο νόμος 2190/1994 για μη δικαίωμα πλήρωσης θέσεων για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, πριν παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία διορισμού;

Αναφορικά με το αν ισχύει ο νόμος 2190/1994 στις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΥΠΑΙΘ, οι συγκεκριμένες Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ και 3ΕΑ ΔΕΝ εντάσσονται στον νόμο 2190/1994, δηλαδή στη διάταξη που προβλέπει:

 1. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄)

 ΑΡΘΡΟ 18

[Αρχή Τροποποίησης]

 Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 17 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 2839/00, ΦΕΚ-196 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

– ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 16 ΚΑΙ 17 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 2738/99, ΦΕΚ-180 Α’.

Η εν λόγω διάταξη ΔΕΝ αναφέρεται στο προοίμιο των Προκηρύξεων 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ.

Το αναγραφόμενο στην Πρόσκληση: “3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού”, σε τι αναφέρεται;

Το παραπάνω εδάφιο αναφέρεται στην Ενότητα 2 της Πρόσκλησης:

Ενότητα 2.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης

i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

ii) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 3528/2007 που αναφέρει ότι:

«Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ ́ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α ́, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις»

Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των 1.041 Οργανικών θέσεων που εδόθησαν από το ΥΠΑΙΘ για διορισμό;

Η επιλογή ενίσχυσης της Περιφέρειας ήταν πολιτική απόφαση και αυτό θα ισχύσει και για την κατανομή Οργανικών της 3ΕΑ των εκπαιδευτικών. Μετά αφαιρέθηκαν τα διπλά οργανικά κενά, θέσεις σε σχολεία με πολύ λίγους μαθητές και εδόθη μια μικρή προτεραιότητα στην Α/θμια Εκπαίδευση.

Γιατί δεν δίδονται στη δημοσιότητα επακριβώς οι οργανικές θέσεις των σχολείων;

Ως Αιρετοί το έχουμε ζητήσει κατ επανάληψη και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει ζητήσει εγγράφως να της κοινοποιηθεί το σύνολο των Οργανικών κενών από το ΥΠΑΙΘ.

Από την πλευρά μας έχουμε κοινοποιήσει τα οργανικά κενά πριν τις Μεταθέσεις, όμως αποφεύγουμε να τα δώσουμε στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα μετά τις Μεταθέσεις, διότι έχουν προκύψει και άλλες μεταβολές σε αυτά, μετά από έρευνες του ΥΠΑΙΘ, τις οποίες δεν γνωρίζουμε.

Οπότε δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε κάτι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι αν είναι και το τελικώς ορθό, από φόβο μην άθελά μας παραπλανήσουμε κάποιον συνάδελφο στην τελική επιλογή του.

Το Υπουργείο θα δώσει στα ΠΥΣΕΕΠ όλα τα οργανικά κενά και όχι συγκεκριμένα για να τα χειρισθούν αυτά όπως νομίζουν;

Δεν έχει καταλήξει το Υπουργείο ακόμη επ αυτού.

Δουλεύω ως αναπληρωτής αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση διορισμού μου τι γίνεται;

Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 4 του ν. 4589/2019:  “Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους”.

Είναι αρκετοί οι υποψήφιοι που εντάσσονται και στις δύο Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ ή σε 2 κλάδους της Προκήρυξης 2ΕΑ, για τους οποίους θα εφαρμοσθεί ο διορισμός ανάλογα με τη ροή των ΠΕ; (ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25…και στο τέλος ΕΒΠ).

Οι εν λόγω υποψήφιοι είναι ελάχιστοι και αυτοί που έχουν ελπίδες διορισμού ελαχιστότατοι.

Τι προβλέπεται για την 9μηνη άδεια ανατροφής δημοσίων υπαλλήλων στους νεοδιόριστους;

Χορηγείται αφού υπολογισθούν κάποια κριτήρια με κάποιο αλγόριθμο. Η εν λόγω άδεια μετράει και για την υπηρέτηση διετούς διάρκειας οργανικής θέσης.

Με ότι νεώτερο επανερχόμεθα

Γ. Μπουλμέτη – Β. Βούγιας

Δείτε το Α Μέρος Ερωτήσεων-Απαντήσεων

Διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη διαδικασία της Πρόσκλησης

Δείτε σχετικά

Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ξεκίνησε η διαδικασία – 23/12/2019 έως 7/1/2020
ΦΕΚ Πρόσκλησης διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Πίνακας θέσεων
Δείτε τα Οργανικά κενά διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μόνιμο Διορισμό
Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 21-12-2019: Aπό τους παλιούς Πίνακες όλων των ΠΔΕ

Πριν φύγετε

Προκηρύξεις Γενικής: Για ΦΕΚ –Τα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

8 Σχόλια

 1. ποπη σε

  Καλησπέρα, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το οπσυδ? Δεν εμφανίζει την επιλογή μόνιμος διορισμός

  Επίσης ένα δεύτερο ερώτημα, μηπως γνωρίζετε στην κατηγορία ΔΕ01, στους αναπληρωτές, τι κωδικό ειδικότητας εχουν από το ικα?

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Μπορεί να κάνει αίτηση στο ΟΠΣΥΔ αυτή τη στιγμή. Για το άλλο ερώτημα δεν γνωρίζουμε.

 2. Anthony L. σε

  Καλησπέρα σας. Αν διοριστώ από τον πίνακα ΠΕ 23 και αργότερα από τον πίνακα ΠΕ 02 φιλολόγων, επιλέγω θέση; Κι αν επιλέξω ΠΕ 02, πχ , φεύγοντας από τη θέση ΠΕ 23, δεν χαλάω έτσι τη σειρά διορισμού στην ΠΕ 23; Δεν θα πρέπει, ύστερα, να ξανατρέξει το σύστημα ; Με απλά λόγια θέλω να πω ότι αν είμαι ,για παράδειγμα, στη θέση 20 του πίνακα ΠΕ 23, φεύγοντας και πηγαίνοντας στον ΠΕ 02, μένει κενή θέση. Πώς θα καλυφθεί; Από τον τελευταίο; Έτσι δημιουργείται μπάχαλο. Μπορεί δηλαδή το νο 300 του πίνακα να βρεθεί σε καλύτερη μοίρα από το νο 21. Ευχαριστώ.

 3. Χριστινα Α. σε

  Καλημέρα! Ως αναπληρώτρια χρησιμοποίησα άδεια ανατροφής 3μιση μηνών (ψηφίστηκε την άνοιξη του 2019). Δικαιούμαι την 9μηνη άδεια ανατροφής ως μόνιμη; Δικαιούμαι μέρος αυτής, πχ 5μιση μήνες;

 4. Χριστινα Α. σε

  Ευχαριστώ για την απάντηση. Ξαναδιάβασα προσεκτικά το άρθρο, όμως για την περίπτωσή μου δεν βλέπω να αναφέρει κάτι. Ναι, “Χορηγείται αφού υπολογισθούν κάποια κριτήρια με κάποιο αλγόριθμο”, αλλά στην περίπτωσή μου, που θα έχω χρησιμοποιήσει άδεια ανατροφής 3μιση μηνών, τι γίνεται;

  Οι υπάλληλοι που ρωτησα στη διεύθυνση μου είπαν ότι δεν προβλέπεται τίποτα για την περίπτωσή μου, γιατί μόλις πριν λίγους μήνες άρχισαν οι αναπληρώτριες να δικαιούνται άδεια ανατροφής και πρέπει το υπουργείο να στείλει οδηγία.

 5. Χρήστος Μπ. σε

  Καλησπέρα.

  Απολογούμενος προκαταβολικά για την έκταση του σχολίου, θα ήθελα να σας επισημάνω πως σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του εάν ισχύει ο νόμος 2190/1994 για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, και ειδικά για κώλυμα συμμετοχής πριν παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία διορισμού (βλ. αρχή του νήματος της σελίδας), τα πράγματα είναι σαφή και απόλυτα:

  ΝΑΙ, ισχύει

  Στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019 (Φ.Ε.Κ. 12/ΑΣΕΠ/24-04-2019) στην παρ. (ιβ) του προοιμίου αναφέρεται ότι λαμβάνεται υπόψιν ο Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α ́) «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενί-σχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», ο οποίος στην παρ. 2 του αρ. 5 ” Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π. ” αναφέρει “2. Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων που αφορούν στον ετήσιο προγραμματισμό, υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία ανά κλάδο και ειδικότητα προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18 του ν. 2190/1994 για το τακτικό προσωπικό και 21 του ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό.” .

  Επομένως, ισχύει το αρ. 18 του Ν. 2190/1994, το οποίο στην παρ. 17 αναφέρει “17. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.” [1] [2] [3] [4]

  Σχετικές αναφορές
  [1] Η παρ. 17 προστέθηκε με την παρ. 10 α του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
  [2] Η παρ. 17 αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000

  Ευχαριστώ

Γράψτε μία απάντηση