Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστου: Το νομοθετικό πλαίσιο για προσωρινή και οριστική τοποθέτηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστου: Το νομοθετικό πλαίσιο για την προσωρινή και οριστική τοποθέτηση – Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια.

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστου – Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β.Βούγια

Παραθέτουμε ακολούθως τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Υπενθυμίζουμε ότι

Εξεδόθη η Υπουργική Απόφαση με την Πρόσκληση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 – Δείτε αναλυτικά εδώ

Την περασμένη Παρασκευή είχε εκδοθεί και το ΦΕΚ με την Πρόσκληση διορισμών εκπαιδευτικών 2022 – Δείτε εδώ

Επίσης σήμερα εκδόθηκε και η Υπουργική Απόφαση με την Πρόσκληση μόνιμων διορισμών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και Παρασκευή 29 Ιουλίου  2022 – Δείτε αναλυτικά εδώ

Την περασμένη Παρασκευή είχε εκδοθεί και το ΦΕΚ με την Πρόσκληση διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 – Δείτε εδώ

Οδηγίες αιτήσεων διορισμού ΟΠΣΥΔ

Αναφορικά με τη διαδικασία των αιτήσεων το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) εξέδωσε αναλυτικό Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων για Μόνιμο Διορισμό – Δείτε το Εγχειρίδιο ΟΠΣΥΔ εδώ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Νεοδιόριστοι: Δικαιολογητικά-διαδικασία Ορκωμοσίας, ανάληψης υπηρεσίας, τοποθέτησης-επιλογή ασφαλιστικού φορέα 

Δήλωση περιοχών-ΕΔΥ: Ποιες είναι στις 13 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης 

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων

Τώρα αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ισχύουν τα ακόλουθα:

Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση διορισμού

Οι νεοδιοριζόμενοι θα τοποθετηθούν προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΕΕΠ).

Προσωρινή Τοποθέτηση

Η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων θα γίνει σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 και 2 του Αρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 154/1996 (Α 115), το οποίο σημειωτέον αντικαταστάθηκε από το Αρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 144/1997 (Α 127).

Θα ακολουθήσει η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων κατά τη διαδικασία των Μεταθέσεων, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ του κλάδου τους.

Οριστική Τοποθέτηση

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45).

(Προεδρικό Διάταγμα 50/1996(Α 45), άρθρο 16, Παράγραφος 2

Κριτήρια για τις Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις

  1. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του ΠΔ είναι:

α) Η συνολική προϋπηρεσία

β) Οι οικογενειακοί λόγοι

γ) Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

δ) Η συνυπηρέτηση

ε) Η εντοπιότητα

Δείτε: Οριστικές Τοποθετήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021 – εδώ

Υποχρέωση διετούς παραμονής στην οργανική θέση

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού  τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Χρόνος υπηρεσίας στην προσωρινή Τοποθέτηση

Εδώ να επισημάνουμε πως ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 100/1997 ( Α 94) το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45) έχουμε:

 Αρθρο 7

Το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

  1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
  2. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.
Δείτε επίσης
Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με το Π.Δ. 144/1997 τα κριτήρια, βάσει των οποίων οι Νεοδιόριστοι τοποθετούνται προσωρινά στα σχολεία είναι:
(α) γάμος/σύμφωνο συμβίωσης
(β) αριθμός παιδιών
(γ) εντοπιότητα
(δ) συνυπηρέτηση
Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί με την ακόλουθη σειρά κριτηρίων:
α) στη συνυπηρέτηση,
β) στην εντοπιότητα,
γ) στους οικογενειακούς λόγους,
δ) στη συνολική υπηρεσία,
ε) στα μόρια σχολείων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισµού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Πρώτοι και κατά προτεραιότητα τοποθετούνται συγκρινόμενοι µόνο μεταξύ τους, όσοι με βάση τη νομοθεσία ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.
Εντός της εβδομάδας θα δοθούν τα λειτουργικά κενά στους νεοδιόριστους από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας,προκειμένου οι συνάδελφοι να δηλώσουν σχολικές μονάδες.Η δήλωση θα γίνει ηλεκτρονικά.Καλό θα ήταν οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι να προτιμήσουν σχολεία με μόρια,για να πάρουν καλύτερη οργανική την δεύτερη χρονιά!!!Τέλος θα βοηθούσε αρκετά στη δήλωση προτιμήσεων, ο τελικός πίνακας κατάταξης( σειρά)των νεοδιορίστων να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας.
(Πηγή Τάσος Σκαρμούτσος- εκπαιδευτικός)

Απαγόρευση Υπηρεσιακών Μεταβολών

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής στην οργανική θέση, οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (απόσπαση ή μετάθεση) βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης, η οποία επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, δεν επιτρέπεται.

Επιπλέον ο νεοδιοριζόμενος οφείλει να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Δείτε επίσης

Οδηγίες αιτήσεων διορισμού ΟΠΣΥΔ: Αναλυτικό Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων

Ενημέρωση-Διορισμοί: Πως θα τρέξει το σύστημα-Πόσα κενά θα δοθούν-Εκκαθαρισμένοι Πίνακες

Δείτε ακόμη

Τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης: Η Απόφαση με τα ονόματα 

Αποκλεισμός διορισμένων από νέο διορισμό στην εκπαίδευση-Αρθρο 389 του νόμου 4957/2022 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση