Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ: Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και του Υπουργού Επικρατείας κου Κ. Πιερρακάκη.

Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3785 – 13.08.2021 η υπ. αριθμ. 100548/ΓΔ5 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και του Υπουργού Επικρατείας κου Κ. Πιερρακάκη αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ
Α. Εντός τριών εργάσιμων ημερών

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής, γίνεται η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).

Β. Με την έκδοση της απόφασης πρόσληψης

οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εισάγουν στο ΟΠΣΥΔ τις προς κάλυψη κενές θέσεις σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή ΣΔΕΥ.

Γ. Την επόμενη ημέρα

από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή ΣΔΕΥ που διατίθενται προς κάλυψη.

Δ. Οι εκπαιδευτικοί

ενημερώνονται με sms για τη σχολική μονάδα ή ομάδες σχολείων ή ΣΔΕΥ όπου τοποθετούνται μέσω ΟΠΣΥΔ.

Ε. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές

προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης ή στο ΚΕΔΑΣΥ τοποθέτησης ή στη έδρα του ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης.

ΣΤ. Ο Διευθυντής/ Προϊστάμενος

των σχολικών μονάδων ή της έδρας του ΣΔΕΥ ή των ΚΕΔΑΣΥ δηλώνει αμελλητί στο  Myschool την ανάληψη υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου.

Ζ. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας

των αναπληρωτών συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής “Αναπληρωτές” (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr σύμβαση εργασίας..

___________

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ

Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Άρθρο 1
Δήλωση τοποθέτησης

1. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της περιοχής πρόσληψης τους γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων και του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις τοποθέτησης σε Σ.Δ.Ε.Υ.

2. Αυθημερόν

με την έκδοση της απόφασης πρόσληψης οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εισάγουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) τις προς κάλυψη κενές θέσεις σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ.

3. Την επόμενη ημέρα

από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. που διατίθενται προς κάλυψη.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος τηρώντας τη διαδικασία της κατά προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

4. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. όπου τοποθετούνται μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Άρθρο 2
Σύναψη της σύμβασης εργασίας κατά την ανάληψη υπηρεσίας – Δήλωση στοιχείων

1. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης ή στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθέτησης ή στη έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης.

Κατ’ εξαίρεση – για λόγους ανωτέρας βίας- δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.

Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

2. Κατά την εμφάνιση τους για ανάληψη υπηρεσίας,

οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους, τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3344).

3. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2, ο διευθυντής/ προϊστάμενος των σχολικών μονάδων ή της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δηλώνει αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Myschool την ανάληψη υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου.

4. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων

συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αναπτύσσει τα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του προηγουμένου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται για τις σχολικές μονάδες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και για τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η σχολική μονάδα/εκπαιδευτική δομή ανάληψης υπηρεσίας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της παρούσας φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 3.

5. Οι προσλαμβανόμενοι

κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και μετά την εμφάνισή τους στο Διευθυντή/Προϊστάμενο εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου μέσω της εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η είσοδος στην εφαρμογή «anaplirotes.gov.gr» γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης των ανωτέρω προσώπων με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, οι προσλαμβανόμενοι καταχωρίζουν τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται από την εφαρμογή, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η δήλωση και ανάρτηση των σχετικών συμβάσεων αυθημερόν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και αμελλητί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας

επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π, τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτήν.

Οι προσληφθέντες, με την αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση και δηλώνουν υπεύθυνα, ότι με την ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας.

7. Οι προσληφθέντες

μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας τους, σε ψηφιακή μορφή (pdf), το οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της ανωτέρω ψηφιακής εφαρμογής.

Άρθρο 3
Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα ΥΠΑΙΘ

1. Ως ηλεκτρονική σφραγίδα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση συμβάσεων του άρθρου 2 χρησιμοποιείται η προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα (advanced electronic seal), κατά την έννοια της παρ. 48 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, με ενσωματωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρότυπο S/ MIM E (Secure multipurpose Internet mail extensions) για την υποστήριξη ενισχυμένης κρυπτογράφησης, που εκδίδεται από την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority – HARICA), υπηρεσία του «Ακαδημαϊκού Δια- δικτύου» (Greek Universities Network-GUnet).

2. Ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΥΠΑΙΘ για τη διαδικασία απόκτησης της σφραγίδας της παρ. 1 ορίζεται, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης.

3. Η ηλεκτρονική σφραγίδα της παρ. 1 εκδίδεται με μέγιστη διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη.

4. Το κόστος για την προμήθεια της ηλεκτρονικής σφραγίδας της παρ. 1 για τον σκοπό της εξασφάλισης της αυθεντικότητας των ηλεκτρονικών συμβάσεων καθώς και της ακεραιότητας του περιεχομένου τους βαρύνει το «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» για δύο (2) έτη.

Άρθρο 4
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 2, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφω- να με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπι- κών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L119)), («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., ως προς την ψηφιακή εφαρμογή «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) ορίζεται ως Εκτελούν την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και myschool τα οποία θα διαλειτουργούν με την προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του Υ.ΠΑΙΘ. ως Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως Εκτελούντων την Επεξεργασία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που συνάπτεται κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ψηφιακής σύμβασης εργασίας των αναπληρωτών ή ωρομισθίων σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφαση ΥΠΑΙΘ (Β’ 3344).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 3785 – 13.08.2021 Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών

Δείτε επίσης

Αναπληρωτές-Σύμβαση εργασίας: Δυνατότητα ηλεκτρονικής εφαρμογής σύμφωνα με τον ν.4823/2021
Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη
Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2021-22: Για υποβολή αίτησης-δήλωσης
Αναπληρωτές-προϋπηρεσία: Τέλος στην προσκόμιση δικαιολογητικών
Αναπληρωτές πυρόπληκτων περιοχών: Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο ΥΠΑΙΘ για μέριμνα και ειδική πρόβλεψη

Πριν φύγετε

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: 12 επισημάνσεις για τη δήλωση περιοχών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση