Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαγωνισμός για την εισαγωγή 150 ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαγωνισμός για την εισαγωγή 150 ιδιωτών: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά.

Διαγωνισμός για την εισαγωγή 150 ιδιωτών

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή ιδιωτών, στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.), προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις ως ακολούθως.

Αριθμός και ειδικότητες εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

Πληροφορικής και Επικοινωνιών – 38 θέσεις

Μηχανικών – 43 θέσεις (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί)

Μετεωρολογίας – 19 θέσεις

Νομικής – 18 θέσεις

Οικονομικών – 32 θέσεις

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα ακόλουθα:

α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Βρίσκεται στο Υπόδειγμα Α της προκήρυξης).

γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

στ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού και/ή τίτλου σπουδών, επιπέδου γνώσης άριστη (Γ2/C2), μίας (1) ξένης γλώσσας εκ της Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής.

ζ. Μόνο για τους κλάδους – ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση και για θέση μόνο μιας κατηγορίας και μιας ειδικότητας/πτυχίου.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, έως ώρα 14:00, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

Οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.

Διαγνωστικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε:

  • i. υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS),
  • ii. γραπτές εξετάσεις και
  • iii. ατομική συνέντευξη,

εφαρμοζόμενων αναλόγως των ισχυόντων για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συγκεκριμένα

i. Οι υγειονομικές εξετάσεις περιλαμβάνουν εξετάσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου.

Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις. Διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, ήτοι τεστ προσωπικότητας που συνίσταται, στη σχεδίαση ανθρώπινης μορφής (Σ.Α.Μ.- draw a person test) και αυτοπεριγραφή/ετεροπεριγραφή, καθώς και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

ii. Οι επιτυχόντες στις υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες λαμβάνουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις ανάλογα με την ειδικότητα των υποψηφίων.

Το έντυπο απαντήσεων θα περιλαμβάνει για κάθε θέμα έως εκατό (100) ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για κάθε προκηρυσσόμενη ειδικότητα/κατηγορία. Κάθε ερώτηση προκύπτει από την εξεταστέα ύλη, κάτω από αυτήν παρατίθενται τέσσερις απαντήσεις μεταξύ των οποίων δύναται να επιλέξει ο υποψήφιος (Α, Β, Γ, Δ) και κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα βαθμό, ενώ λανθασμένη απάντηση ή απουσία απάντησης με μηδέν. Ως λανθασμένη απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας απάντησης. Υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 50% θεωρείται επιτυχών των γραπτών εξετάσεων, ενώ αν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη, θεωρείται αποτυχών των γραπτών εξετάσεων και αποκλειστέος του διαγωνισμού. Ομοίως, αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις γραπτές εξετάσεις, καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές.

iii. Από τους πίνακες επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος από τον αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων καλείται από την Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων σε ατομική συνέντευξη, χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15’) λεπτών, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η συνέντευξη αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων και βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων.

Κατάταξη επιλεγομένων

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, κυρώνει με απόφασή του τον πίνακα αποτελεσμάτων που έχει συντάξει η Επιτροπή Βαθμολόγησης. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ατομικών συνεντεύξεων των υποψηφίων, κυρώνεται ο πίνακας επιτυχόντων του διαγωνισμού (εισακτέων και επιλαχόντων), που έχει συντάξει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Οι πρώτοι κατά βαθμολογική σειρά ανά κατηγορία/ειδικότητα του πίνακα επιτυχόντων της διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων, αποτελούν τους εισακτέους του διαγωνισμού. Υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων δεν επιτρέπεται.

Οι εισαγόμενοι διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και φοιτούν για τέσσερις (4) μήνες στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών, φέροντας τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού.

Βρείτε εδώ χρήσιμα έγγραφα για περαιτέρω πληροφορίες.
Δείτε επίσης
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση